Arenduskeskus  saab omavalitsuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks, milledeks on ka rahvatervise ja turvalisuse maakondlik arendus- ja koordineeriv tegevus, riigieelarvelist tegevustoetust. Oma rahalise panuse annavad kohalikud omavalitsused.

Arenduskeskus on nii projektide algataja ja elluviija kui ka avalike taotlusvoorude kaudu vahendite eraldaja.