Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas – LÕIM

Laiapõhjaline koosloomeprojekt, mille tulemusena rakendatakse Võru maakonnas uusi valdkondade üleseid lahendusi õpilaste koolist väljalangemise riski varajaseks märkamiseks ning õpilaste toetamiseks.

Üldinfo

Projekti nimi: Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas

Periood: 01.12.2022 – 30.04.2024

Rahastus: Projekt on rahastatud summas 376 602 eurot Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.

Lühikirjeldus

Projekt “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” on laiapõhjaline koosloomeprojekt, mille tulemusena rakendatakse Võru maakonnas uusi valdkondade üleseid lahendusi õpilaste koolist väljalangemise riski varajaseks märkamiseks ning õpilaste toetamiseks. Projekti tegevused põhinevad valdkondlikel uuringutel ja innovatiivsetele teenuslahendustel. Õpilastega töötavad spetsialistide koostööd toetatakse erialaste koolituste ning toetavate tugitegevustega.

Ülevaade projekti protsessist annab järgnev joonis:

Taotlejad ja partnerid

Taotleja: Võrumaa Omavalitsuste Liit

Partnerid:

 • Antsla vald
 • Rõuge vald
 • Setomaa vald
 • Võru linn
 • Võru vald
 • Tallinna Ülikool
 • Tartu Ülikool
 • Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus
 • Eesti Töötukassa Võrumaa Osakond

 

Tegevused

 

Projekti kokkuvõte

Projekti tegevused jaotusid 5 omavahel seotud tegevussuunda:

Tegevus 1: Projektijuhtimine. Projektijuhtimine oli üles ehitatud meeskonnana, kus lisaks projek-tijuhile on ka valdkondlikud juhid ning rakendatakse aktiivset teavitustegevust ning kaasamisüri-tusi. Mudelite ja sekkumiste rakendamine õnnestumiseks oli vajalik sihikindel töö avalikus in-foruumis ning seotud osapooltega, sh otsustajad ning projektis osalevate spetsialistide kolleegid ning kogukond ja lapsevanemad. Projekti protsessist ja tulemustest koostati artiklid riiklikesse, valdkondlikesse ajalehtedesse ja ajakirjadesse.

Tegevus 2. Uuringud. Selleks, et teenusmudelite disainimisel tugineda tõenduspõhistele andmetele ning ka projekti tulemused oleksid tõenduspõhiselt analüüsitud olid protsessi kaasatud ka üli-koolid. Koos ülikoolidega teostati kaardistusuuringud kolmes fookuses: õpilased; spetsialistid ja ressursid, väljalangemise põhjused ning üks protsessi kajastav tegevusuuring.

Tegevus 3: Teenusmudelite disain. Mudelite disaini protsessi osaks olid lisaks disainikohtumistele kaks õppekäiku, milleks on ühel korral õppereis maakonna spetsialistide ja teenusepakkujate juurde, et tundma õppida kohaliku olustiku tervikvaadet ning teisel korral teiste käesoleva pro-grammi jooksul teenusmudeleid loovate piirkondade ja teiste teenusepakkujate juurde üle Eesti. Teenusmudelite disani protsessis võeti aluseks õpilaste kaardistusuuringus ilmnenud enimesine-vad tunnused ja nende põhjal loodud persoonad. Disainiprotsessi lähteülesandeks on luua maa-kondlik, digitaalne ning kolm erinevat omavalitsuse teenusmudelit, milles võetakse arvesse ka loodud persoonade puhul võimalikke sekkumislahendusi, mis tuginevad spetsialistide ja ressurs-side ning üleminekuprotsesside toevajaduste kaardistusele. Loodavates mudelites kirjeldatakse info- ja andmevoogude juhtimist, koostöövõrgustikke ja – protsesse, koordineerimisskeemi, stand-ardeid ja kvaliteedi tagamise protseduure.

Tegevus 4: Spetsialistide koolitus. Spetsialistide toetamiseks loodi koos ülikoolidega Võrumaa eripära arvestavad koolitusmoodulid, mis kõik kokku moodustasid tervikliku koolitusprogrammi „Laste ja noortega töötavate spetsialistide kompetentsid koolist väljalangemise ennetuses“. Ootus oli, et koolitustel osaleb vähemalt 50 spetsialisti.

Tegevus 5: Sekkumiste piloteerimine toimub 1 aasta jooksul, mis võimaldab märgata abivajadust erinevatel õppeaasta perioodidel ja pakkuda mitmekesist sekkumist nii ajaliselt kui ka tegevustelt. Piloteerimisel rakendamiseks soovitatakse ka enesejuhitud õppimise pädevuste hindamisinstru-menti, mis võimaldab sihitada personaalse toe noorele mitte ainult struktuurset vaadet silmas pi-dades vaid ka isiklikke oskusi ja hoiakuid arendavalt. Piloteerimise protsessis pakutakse spetsi-alistidele tööalast tuge coachingute, kovisioonide ning supervisioonide toel.

 

Projektiraport

 

Sündmused

Avaseminar 

Avaseminar toimus 14. juunil 2022. aastal. Avaseminari mõttekäike kajastati vastavas artiklis.

Vaheseminarid

Toimunud vaheseminarid olid protsessi jooksul vahepeatusteks. Esmalt planeeritud ühele vaheseminarile, milles keskenduti loodud mudelite tutvustamisele, lisandus ka 2024.aasta jaanuaris lisaseminar mudelite re-disainimiseks.

Vaheseminarid toimusid:

Metoodikaseminarid

Teenuste disainiseminarid

 • 10.oktoober 2022
 • 28.oktoober 2022
 • 10. november 2022
 • 30. november 2022
 • 13. detsember 2022

Õppekäigud

 • 24. august 2022 – LÕIM projekti ringsõit Võru maakonnas
 • 25.- 26. märts 2024 – Õppekäik Haapsallu

Lõpukonverents

Projekti lõpukonverents toimus 19.aprillil 2024. Lõpusenimari on võimalik järelvaadata või lugeda kokkuvõtvat artiklit.

 

Uuringud

2022.aastal viidi Võru maakonnas läbi kaardistusuuring tuge vajavate laste, spetsialistide ja teenuste osas. Andmete osas tegid analüüs teadlased Katrin Saks Tartu Ülikoolist ja Marju Medar Tallinna Ülikoolist.

 

Hanked

Projekti jooksul kavandatavad alla lihthanke piirmäära jäävad hanked:

1. Teenuse disaini protsess, summas kuni 30 000 (sisaldab käibemaksu), perioodil august 2022

2. Tööalane tugi teostajatele ja rakendusmeeskondadele(supervisioonid, coachingud ja kovisioonid), summas 17 720 (sisaldab käibemaksu), perioodil november 2022

Pakkumuskutse: Individuaalne coaching ja grupisupervisioon Võru maakonna laste ja noortega töötavatele spetsialistidele

3. Digilahenduse tehnilise prototüübi koostamise teenus ja rakendamise tugi, summas 20 000 (sisaldab käibemaksu), perioodil detsember 2022 – jaanuar 2023

Pakkumuskutse: Lõimitud teenuste digimudeli rakenduse arendamine

 

Supervisioon, kovisioon ja coaching

Piloteerimise perioodil võimaldati meeskondadele supervisiooni, kovisiooni ja individuaalseid coachinguid. Teenusepakkuja leidmiseks korraldati hange ja selle võitis MTÜ Supervisiooni ja Teraapia Keskus. Ressursside olemasolu ja vajaduse tõttu korraldati ka lisahange, mille võitis sama asutus. Kõik meeskonnad said 1-2 supervisiooni ning protsessi alguses toimusid ka kovisioonid. Aja jooksul jäi huvi maakonnaüleste kovisioonide vastu vähemaks, sest lahendused leiti oma piirkonna võrgustike sees. Lisaks korraldati ka kovisiooni koolitus, mis võimaldas võrgustike juhtidel ja liikmetel õppida ka ise kovisioone läbi viia.

Individuaalsete coachingu sessioonide eesmärk on toetada spetsialistide motiveeritust ja vastupidavust keeruliste olukordadega, mis võivad tulla kas juhtumitest või töökeskkonnast. Olulisel kohal on toetada spetsialisti individuaalset heaolu. Tegemist on coachingu SOS-sessioonidega, mida on piloteerimisega seotud spetsialistil võimalik kasutada. SOS-sessioon võimaldab saada spetsialisti toel kiire enda olukorra vaate ja leida võimalikud edasised tegevussuunad või äratundmised edasisteks sammudeks, tegu ei ole mitmekordse nö karjääricoachinguga. 

Kovisioon on projekti regulaarsete kohtumiste sari, kuhu iga spetsialist saab soovi korral liituda juhul kui vajab kolleegide tuge piloteeritava juhtumi lahendamisel. Kovisioonile kohaselt on keskmes juhtumid ja nende lahendamiste alternatiivid. Lisaks konkreetsete töös ette tulevate situatsioonide lahendamisele loob kovisioon võimaluse ka refleksiooniks, mis on oluline töö kvaliteedi tagamiseks.  

Supervisioonid on suunatud meeskondadele, kes juhtumitega koos töötavad ehk sama tasandi spetsialistid, kes töötavad ühise eesmärgi nimel. Supervisiooni on meeskonnale oluline tekkinud muutunud koostöövormides nt tõhusa töökorralduse ja toimimiseks, sh struktuurid, rollid, ülesanded, ootused ja võimalused või töösituatsioonide lahendamiseks.  

Sihtgruppidest osalesid individuaalses coachingus, kovisioonis ja grupisupervisioonis järgmised spetsialistid: KOV ametnikud (nt lastekaitsespetsialistid, haridusnõunikud jt), õpetajad, tugispetsialistid, noosoopolitseinik, kooli juhid, õppejuhid, noorsootöötajad ning mõned LÕIM projekti koordinaatorid.

 

Meediakajastused

Kuupäev Pealkiri Väljaanne
15. juuni 2022 Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt Lõuna-Eesti Postimees
15. juuni 2023 Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt Võrumaa Arenduskesksus
16. juuni 2022 Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt Ring FM
16. juuni 2022 Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt Lõunaeestlane
26. August 2022 Õpihuvi kaotanud noort ei tohi käsitada sotsiaalse probleemina Õpetajate Leht
1. September 2022 Lõim Antsla valla leht
27. September 2022 Vunki Mano! metoodikaseminar laste ja noortega töötavatele spetsialistidele Võrumaa Arenduskesksus
27. oktoober 2022 Mitmete aastate järel taaskord toimunud metoodikaseminar tõi kohale 160 laste ja noortega töötavat spetsialisti Võrumaa Arenduskeskus
27. oktoober 2022 Mitmete aastate järel taaskord toimunud metoodikaseminar tõi kohale 160 laste ja noortega töötavat spetsialisti Ring fm
27. oktoober 2022 Metoodikaseminar tõi kokku laste ja noortega töötavad spetsialistid Lõunaleht
18.november 22 Koolist väljalangemise ennetuses on vaja leida uusi radu Õpetajate Leht
8. detsember 2022 LÕIM projekt Vikipeedia
20. detsember 2022 Võru maakonna 2023. aasta valdkondadeülene laste ja noorte koolist väljalangemise ennetamise fookusega metoodikaseminar Võrumaa Arenduskesksus
3. jaanuar 2023 Projekti „Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas“ (LÕIM-projekt) vaheseminar Võrumaa Arenduskesksus
7. jaanuar 2023 Võrumaa Arenduskeskuse nädala kokkuvõte Võrumaa Teataja
6. veebruar 2023 INFO: LÕIM projektis tegevuste läbiviimiseks mõeldud tugi projektimeeskondadele Võrumaa Arenduskesksus
Märts 2023 Pea aasta kestnud projekt LÕIM otsib lahendusi koolist väljalangemise ennetamiseks ka Võru vallas Võru Valla Teataja
4. aprill 2023 Võrumaa Omavalitsuste Liit otsib full-stack arendajat Võrumaa Arenduskesksus
27.aprill 2023 LÕIM loob selgust Mägede Hääl
4. August 2023 Võrumaa Arenduskeskuse haridusuuendaja Kerli Kõivu teadusartikkel avaldati mainekas teadusajakirjas Võrumaa Arenduskesksus
4. August 2023 Mainekas teadusajakiri avaldas Võrumaa haridusuuendaja artikli Lõuna-Eesti Postimees
5. August 2023 Kerli Kõivu teadusartikkel avaldati mainekas teadusajakirjas Võrumaa Teataja
26. September 2023 Kauaoodatud Võru maakonna metoodikaseminar laste ja noortega töötavatele spetsialistidele ning lapsevanematele tuleb taas! Võrumaa Arenduskesksus
26. oktoober 2023 Võrus osales seminaril ligi 300 haridusvaldkonna spetsialisti Lõuna-Eesti Postimees
26. oktoober 2023 Täna toimunud metoodikaseminaril osales rekordarv haridusvaldkonna spetsialiste Võrumaa Arenduskesksus
26. oktoober 2023 Täna toimunud metoodikaseminaril osales rekordarv haridusvaldkonna spetsialiste Ring FM
28. oktoober 2023 Metoodikaseminaril osales rekordarv spetsialiste Võrumaa Teataja
28. oktoober 2023 Võrumaa Arenduskeskuse nädala kokkuvõte Võrumaa Teataja
1. November 2023 Metoodikaseminaril Võru Kreutzwaldi Koolis osales rekordarv haridusvaldkonna spetsialiste Võru Linna Leht
14. detsember 2023 Aastalõpu kokkuvõte 2023 Võrumaa Arenduskesksus
1. jaanuar 2024 Ennetustöö koolist väljalangemise vähendamiseks Võru valla koolides Võru valla teataja
11. jaanuar 2024 Kubijal toimus LÕIM projekti vaheseminar Võrumaa Arenduskesksus
13. jaanuar 2024 Võrumaa Arenduskeskuse nädala kokkuvõte Võrumaa Teataja
13. jaanuar 2024 Antsla valla nädala kokkuvõte Võrumaa Teataja
16. veebruar 2024 Võru maakond sai riigilt suure toetuse riskiolukorras noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks Võrumaa Arenduskesksus
16. veebruar 2024 Võru maakond sai riigilt suure toetuse riskiolukorras noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks Ring FM
16. veebruar 2024 Võru maakond võtab fookusesse mitteõppivad ja -töötavad noored Lõuna-Eesti Postimees
21. märts 2024 Võrumaa noortega tegelevad spetsialistid otsisid Islandil tööõnne Lõuna-Eesti Postimees
21. märts 2024 Võrumaa noortega tegelevad spetsialistid otsisid Islandil tööõnne Lõuna-Eesti Postimees
26. märts 2024 LÕIM-projekt on jõudnud kogemuste analüüsini Võrumaa Arenduskesksus
28.märts 2024 Võrumaa Arenduskeskuse nädala kokkuvõte Võrumaa Teataja
19. aprill 2024 Võru maakonnas lõppes pea 400 000 eurot maksnud haridusprojekt Võrumaa Arenduskesksus
19.aprill 2024 Võru maakonnas lõppes pea 400 000 eurot maksnud haridusprojekt Lõunaeestlane
19. aprill 2024 Võru maakonnas lõppes pea 400 000 eurot maksnud haridusprojekt Ring FM
20.aprill 2024 Võrumaa otsis lahendusi, kuidas ennetada õpilaste koolist väljalangemist Lõuna-Eesti Postimees
6. mai 2024 HARIDUSMAASTIKU ÜMBERKORRALDUSTE TUULES: Lõimimise võimalikkusest hariduselus Võru maakonna projektikogemuse näitel Postimees
13. juuni 2024 UURINGU TULEMUSED: noori toetavad tugisüsteemid peaksid olema ameti- mitte isikupõhised Postimees
14. juuni 2024 SPETSIALISTI VAADE: Koolist väljalangemise ennetamiseks on vaja eri valdkondade piire ületavat koostöömudelit Postimees

Infokiri

Liitu LÕIM listiga!

Võru maakonnas teostatakse perioodil mai 2022 – aprill 2024 projektil “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” ehk lühidalt LÕIM, mille raames teostatakse kaardistusuuringuid, viiakse ellu teenuste disaniprotsessi, toimuvad koolitused, teenuste piloteerimine ning tulemuste analüüs.

Võrumaa Omavalitsuste Liit kui projekti koordineerija soovib olla selles protsessis võimalikult avatud, informeeriv ja kaasav. Seetõttu on loodud huvilistele ka infolistiga liitumise võimalus.

Olles infolisti liige on sul võimalus:

 • olla kursis projekti protsessiga;
 • saada kõige kiiremini infot projekti tegevuste tulemuste, sh uurigute tulemuste kohta;
 • olla teadlik enda võimalustest projektitegevustes osaleda;
 • jagada soovi korral oma mõtteid ja sisendeid.

Listiga liikmelisust saab igal ajal lõpetada.

  E-posti aadress, kuhu uudiskirju hakatakse saatma:

   

  Kontaktid

  projekti koordinaator: Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee, tel +372 55603988

  kommunikatsioonijuht: Lota Vana, lota.vana@vorumaa.ee. tel +372 53438483

  projektijuhi assistent Kerli Mikson

  koolituste koordinaator: Küllike Hein

  uuringute koordinaator: Triinu Kärbla

  teenuste disaini ja piloteerimise koordinaator: Heidy Loiokonen

  välisekspert: Cristina Kroon (Saksamaa)

  välisekspert Eygló Rúnarsdóttir (Island)

   

  Logod