Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas – LÕIM

Laiapõhjaline koosloomeprojekt, mille tulemusena rakendatakse Võru maakonnas uusi valdkondade üleseid lahendusi õpilaste koolist väljalangemise riski varajaseks märkamiseks ning õpilaste toetamiseks.

Üldinfo

Projekti nimi: Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas

Periood: 01.12.2022 – 30.04.2024

Rahastus: Projekt on rahastatud summas 376 602 eur Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.

Lühikirjeldus

Projekt “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” on laiapõhjaline koosloomeprojekt, mille tulemusena rakendatakse Võru maakonnas uusi valdkondade üleseid lahendusi õpilaste koolist väljalangemise riski varajaseks märkamiseks ning õpilaste toetamiseks. Projekti tegevused põhinevad valdkondlikel uuringutel ja innovatiivsetele teenuslahendustel. Õpilastega töötavad spetsialistide koostööd toetatakse erialaste koolituste ning toetavate tugitegevustega.

Ülevaade projekti protsessist annab järgnev joonis:

Projekti jooksul kavandatavad alla lihthanke piirmäära jäävad hanked:

 • Teenuse disaini protsess, summas kuni 30 000 (sisaldab käibemaksu), perioodil august 2022
 • Tööalane tugi teostajatele ja rakendusmeeskondadele(supervisioonid, coachingud ja kovisioonid), summas 17 720 (sisaldab käibemaksu), perioodil november 2022
 • Digilahenduse tehnilise prototüübi koostamise teenus ja rakendamise tugi, summas 20 000 (sisaldab käibemaksu), perioodil detsember 2022 – jaanuar 2023

 

Taotlejad ja partnerid

Võrumaa Omavalitsuste Liit

Tegevused

Olulised kuupäevad

2023

Palun anna teada oma osalusest hiljemalt 19.oktoobriks 2023: https://forms.gle/Ake8oYU2CXFV1QRM6

2022

 • 14. juunil – Projekti avaseminari Kubija hotellis Võrus
 • 24. august kell 8:00 – 17:30 – LÕIM projekti ringsõit Võru maakonnas, registreerumine toimus 18. augustini.
 • 10.oktoobril  – Teenuste disaini seminar Kompetentsikeskuses Tsenter.
 • 27.oktoobril kell 9:00 – 15:30Metoodikaseminar, parimaid praktikaid ootame esitama kuni 22.septembrini. Registreerimine toimus 20.oktoobrini 2022 
 • 28.oktoobril  – Teenuste disaini seminar
 • 10. novembril  – Teenuste disaini seminar
 • 30. novembril  – Teenuste disaini seminar
 • 13. detsembril – Teenuste disaini seminar

Uuringud

Koolist väljalangemise ennetuse toe vajaduse ja hõlmatuse analüüs 2023

Koolituskava

Laste ja noortega töötavate spetsialistide kompetentsid koolist väljalangemise ennetuses

Maht: 240 akadeemilist tundi, millest 124 on auditoorset tööd ja 116 iseseisvat tööd.

Sihtrühm: Koolituste sihtgrupp on spetsialistid hariduse-, sotsiaaltöö-, tervise- , noorsootöö, karjääritoe vm valdkonnast. ehk spetsialistid, kes on otseselt seotud laste ja noorte õpihuvi ja valmisoleku hoidmise ja toetamisega ning piloteerimisel rakendatavate sekkumisplaanide teostamisega.

Koolituse toimumine: 5. jaanuar kuni 30. aprill 2023

Toimumiskoht: Koolitused toimuvad Kagu-Eesti Innovatsioonikeskuse ruumides aadressil Räpina mnt 12, Võru linn

Koolituse eesmärk: Toetada laste ja noortega töötavate spetsialistise tööalaste kompetentside täiendamist eesmärgiga säilitada noortes õpihuvi.

Koolituse käigus analüüsime õpitu rakendamist praktilises töös, mõtestame laste ja noortega töötava spetsialist rolli nüüdisaegse õpikäsituse ja võrgustikutöö vaates.

Toetame koolitusel osalejate

 • oskusi reflekteerida;
 • teadmisi laste õppimise ja arengu seaduspärasustest;
 • suhtlemis- ja koostööoskusi;
 • arusaama tänapäevaste õppimise ja õpetamise põhimõtetest;
 • oskusi õppija õppimise sh motivatsiooni toetamisest ning õppimist toetava õpikeskkonna kujundamisest.

Koolituse sisu: vaata koolituskava allpool

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

 • väärtustab meeskonnatööd, mõistab lapse ja noorte toetusprotsessis vajalike spetsialistide rolle, teab lapsevanemate ja noortega töötavate spetsialistide koostöö põhimõtteid;
 • oskab oma pädevuste piires tegutseda meeskonna liikmena;
 • mõistab toetusprotsessi etappe ja aluspõhimõtteid.

Lõpetamise tingimused: Koolituse õppekavas valitud moodulid 100% täitnud õppijad saavad tunnistuse. Tunnistuse väljastamise tingimuseks on osalemine valitud koolitustel täies mahus,   kodutöö teostamine (juhul kui see on sinu valitud koolituse osa) ning eneseanalüüs ja koolitusprogrammile tagasiside esitamine.

Õppejõud-koolitajad:  Katrin Saks, Doris Kristina Raave, Kerli Kõiv, Anne Õuemaa, Cristina Kroon, Eyglo Runarsdottir, Anne Õuemaa, Marju Medar, Lii Kaudne, Kerli Kõiv, Terje Mäesalu, Marju Medar,
Väljund: Koolituse õppekavas valitud moodulid 100% täitnud õppijad saavad tunnistuse.

PANE TÄHELE! Koolitusel on võimalik osaleda moodulite kaupa.

LÕIM projekti koolitusele “Laste ja noortega töötavate spetsialistide kompetentsid koolist väljalangemise ennetuses” registreerumine

Koolitusmoodulid (jaanuar – mai 2023)

Kuupäev Teema Lektor/Koolitaja Koolituse maht (ak/h) Eesmärgid
05.01.2023 Õppijate eneseregulatsioonioskuse toetamine läbi metakognitiivse refleksiooni   Katrin Saks 6 akadeemilist tundi Koolitus annab teadmisi eneseregulatsiooni mõistest, selle toetamise vajalikkusest ja viisidest, ning annab juhiseid eneseregulatiivsete õpioskuste arendamiseks läbi metakognitiivse refleksiooni.
31.01.2022 Noored, kes ei õpi ega tööta: profiil ja tugi Kerli Kõiv 4 akadeemilist tundi
31.01.2022 Coachiv suhtlemine (1. koolituspäev) Anne Õuemaa 7 akadeemilist tundi, millele lisandub 2,5 tundi iseseisvat tööd  Koolituse läbinud saavad alusteadmised coachivast suhtlemisstiilist, tunnevad ära olukorrad, kus sellist juhendamist rakendada ja omavad valmisolekut esmaseid oskusi praktilises töös oma sihtrühmaga rakendada.
09.02.2023 Nüüdisaegse õpikäsituse praktikast teooriani ja tagasi Doris Kristina Raave 6 akadeemilist tundi Kursuse eesmärk on toetada õpetajate praktikaid nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel
09.02.2023 Motiveeriva intervjueerimise põhioskused (1. koolituspäev) Anne Õuemaa 7 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö 2 akadeemilist tundi Koolituse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest (MI), tunnevad ära olukorrad, kus seda kasutada ja on valmis esmaseid oskusi praktilises töös rakendama.
10.02.2023 Üldpädevuste mõtestatud arendamine läbi vaba aja tegevuste (Inglise keeles, vajadusel tõlge) PANE TÄHELE! Koolituse kuupäev on muutmisel! Teatame uue toimumisaja huvilistele e-posti teel. Eygló Rúnarsdóttir 4 akadeemilist tundi Koolituse läbinu:
– mõistab vaba aja haridusliku lähenemise põhimõisteid ja ideid;
– rakendada oma teadmisi vabaajaharidusel põhinevate õppimisvõimaluste kujundamisel;
– kasutada koolitusel saadud infot ja  materjale oma töös, et rakendada vabaajaharidust oma töös noortega
10.02.2023 Sõltuvuse (neuro)bioloogia Cristina Kroon  3 akadeemilist tundi, sellest 2 akadeemilist tundi on auditoorset tööd ja 1 tund iseseisvat tööd Koolituse eesmärgiks on anda sügavamad alusteadmised sõltuvuse (neuro)bioloogiast
10.02.2023 Motiveeriv intervjueerimine (2. koolituspäev) Anne Õuemaa 7 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö 2 akadeemilist tundi
27.02.2023 Coachiv suhtlemine (2. koolituspäev) Anne Õuemaa 7 akadeemilist tundi, millele lisandub 2,5 tundi iseseisvat tööd
28.02.2023 Abivajava lapse ja noore märkamine ning toetamine Marju Medar Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, millest 6 tundi on auditoorset tööd  ja 20 tundi iseseisevat tööd. Koolituse eesmärgiks on omandada teadmisi, et kindlustada lapse olukorra ja abivajaduse terviklik hindamine ja sellele tuginev kaalutletud otsuste tegemine lähtudes lapse heaolust ning abivajadusest ning planeerida edasist sekkumist lapse heaolu parandamiseks.
06.03.2023 Juhtumipõhine võrgustikutöö erivajadusega lapse ja tema pere toetamisel Marju Medar Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, millest 6 tundi on auditoorset tööd  ja 20 tundi iseseisevat tööd. Koolituse eesmärgiks on omandada teadmisi ja oskusi, et kindlustada juhtumipõhise võrgustikutöö kaudu erivajadusega lapse olukorra ja abivajaduse terviklik hindamine ning vastav sekkumine lähtudes juhtumikorralduse põhimõtetest, kaasates protsessi  kõik juhtumiga seotud osapooled, et parandada  lapse sotsiaalset funktsioneerimist ja heaolu.
06.03.2023 Motiveeriv intervjuu (3. koolituspäev) Anne Õuemaa 7 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö 2 akadeemilist tundi
20.03.2023 Lapse ja noore sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamine Lii Kaudne 6 akadeemilist tundi Toetada arusaama lapse ja noore käitumise ja õppimise seotusest tema sotsiaal-emotsionaalse pädevuse tasemega ning lapse/noore jaoks turvalise klassikliimaga.
Avardada õpetaja metoodilisi teadmisi lapse ja noore sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamiseks ja arengu toetamiseks.
21.03.2023 Enesejuhitud õppimine: kontseptsioon ja tugi Kerli Kõiv 4 akadeemilist tundi
21.03.2023 Andmekaitse põhimõtted alaealistega töötamisel Terje Mäesalu
10.04.2023 Lapse erivajadusest lähtumise õppetöö planeerimisel ja korraldamisel Marju Medar 26 akadeemilist tundi, millest 6 tundi on auditoorset tööd  ja 20 tundi iseseisevat tööd. Koolitusel osalejad omandavad teadmisi õppetöö planeerimiseks ja korraldamiseks haridusasutuses lapse erivajadusest lähtudes.
11.04.2023 Kooli koostöö peredega, laste tugivõrgustikuga ja kogukonna institutsioonidega Marju Medar 26 akadeemilist tundi, millest 6 tundi on auditoorset tööd  ja 20 tundi iseseisevat tööd. Koolituse eesmärgiks on omandada teadmisi ja oskusi, et arendada koolide koostööd peredega, laste tugivõrgustikuga ja kogukonna institutsioonidega ning riiklike organisatsioonidega ja ettevõtetega maakonnas, et toetada erivajadusega laste sotsiaalset funktsioneerimist ja heaolu
25.04.2023 Teoreetilised mudelid töös abivajavate ja erivajadustega lastega koolis Marju Medar 26 akadeemilist tundi, millest 6 tundi on auditoorset tööd  ja 20 tundi iseseisevat tööd. Koolitusel osalejad omandavad teadmisi teoreetilistest mudelitest, mida abivajavate ja erivajadusega laste/noortega  töös kasutatakse ning suutlikkust neid lähenemisi kasutada ja analüüsida.

Ajakava:

9:30  – 10:00 – kogunemine

10:00 – 11:30 koolituse I osa

11.30  -11:45 paus

11:45 – 13:15 koolituse II osa

13:15 – 14:00 louna

14:00  – 15:30 koolituse III osa

15:30  – 15:45 paus

15:45 – 16:30 koolituse IV osa

Projekti sündmused

Avaseminar

Hea Võrumaa laste ja noortega töötav spetsialist!

Juunis 2022 stardib Võrumaal meie maakonna kõiki omavalitsusi hõlmav kaheaastane protsess “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas”, mille käigus otsitakse vastuseid, lahendusi ja mudeleid, mis toetaksid laste ja noorte õpihuvi ja toimetulekut ning vähendaksid meie õppijate koolist väljalangemise ohtu.

Kutsume Teid koos omavalitsuse spetsialistidega osa saama selle protsessi tegevustest ning oma ekspertteadmistega uusi lahendusi rikastama.

Koosloome protsessi avaüritus toimub 14.juunil Kubija hotellis Võrus.

Päevakava:

13:30 lõunaaja suupiste

14:00 tervitussõnad

14:15 – 15:15 paneeldiskussioon “Milles peitub laste ja noorte õpihuvi ja toimetulek”

15:15 – 16:00 Teemakohased mõttekäigud esinejatelt

16:00 – 16:25 Ülevaade projekti protsessist ja osalusvõimalustest

16:25 – 17:00 Lõpusõnad, suupisted ja tort

Palun anna osalusest teada hiljemalt 10.juuniks sellel lingil: https://forms.gle/UCcGSK39pEG9nnQx9


Kutsume osalema: LÕIM projekti ringsõit Võru maakonnas!

Osale 24.08 kell 8:00 – 17:30 toimuval ringsõidul Võru maakonnas, mille eesmärk on tutvuda lähemalt Võru maakonnas võimaldavate tegevuste ja teenustega noorte koolist väljalangemise ennetamiseks.

Õppevisiit on oluliseks sisendiks oktoober 2022 – jaanuar 2023 toimuvale teenuste disaini protsessile, kus otsime  lahendusi tugiteenuste efektiivseks toimimiseks ning noorte koolist väljalangemise ennetamiseks.

Eelkõige on oodatud osalema need spetsialistid, kes teenuste disaini protsessis osalema hakkavad või seda protsessi positiivselt mõjutada saavad. Seega kui tead enda asutuses kolleegi, kelle puhul arvad, et ta peaks osalema protsessis, siis kutsu ka ringkäigule kaasa ja palu registreeruda.

Kokku on õppevisiidile kuni 30 kohta.

Päevakava: 

8:00 – 9:00 Võru linna võimaluste ja olukorraga tutvumine Võrus. (Ruum täpsustub ja teatakse registreerunutele)

9:15 – 10:00  Eesti Töötukassa Võru büroo külastus

11:00 – 12:00 Setomaa valla võimaluste ja olukorra tutvustus Värskas

12:30 – 13:30 Võru valla võimaluste ja olukorra tutvustus Vastseliina Gümnaasiumis

Lõuna

14:30 – 15:30 Rõuge valla võimaluste ja olukorra tutvustus Rõuge Noortekeskuses

16:00 -17:00 Antsla valla võimaluste ja olukorra tutvustus Kuldres

17:30 Saabumine Võrru

Bussisõidu ajal tutvume võimalusel ka Rajaleidja keskuse ning Võrumaa Kutsehariduskeskuse võimalustega.

Lõuna ja teekonnal pakutavad kohvi- ja värskenduspausid on osalejatele tasuta. Väljasõidu kulud on kaetud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi toel läbi Võrumaa Omavalitsuste Liidu projekti “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas”.

Palume enda osalus registreerida hiljemalt 18.augustiks SIIN. https://forms.gle/xwk6dGxBe3VvySWDA


Metoodikaseminarid

2023

2022

Kontaktid

projekti koordinaator: Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee, tel +372 55603988

kommunikatsioonijuht: Lota Vana, lota.vana@vorumaa.ee. tel +372 53438483

projektijuhi assistent Kerli Mikson

koolituste koordinaator: Ülle Tillmann

uuringute koordinaator: Triinu Kärbla

teenuste disaini ja piloteerimise koordinaator: Christiana Vaher

välisekspert: Cristina Kroon (Saksamaa)

välisekspert Eygló Rúnarsdóttir (Island)

 

In English

The project “Integrated services for the prevention of early school leaving in Võru County” is a broad-based co-creation project, as a result of which new solution-models are implemented in Võru County to detect the risk of early school leaving and to support students. Project activities are based on researches and innovative service solutions. The co-operation of specialists working with students is supported by professional training and support activities.

Project team:

coordinator: Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee, tel +372 55603988

communication coordinator: Lota Vana, lota.vana@vorumaa.ee. tel +372 53438483

coordinator assistant: Kerli Mikson

coordinator of the trainings and support activities: Ülle Tillmann

coordinator of the researches: Triinu Kärbla

coordinator of the service design and piloting: Christiana Vaher

external expert Cristina Kroon (Germany)

external expert Eygló Rúnarsdóttir (Iceland)

The project “Integrated services for the prevention of early school leaving in Võru County” benefits from a € 376 602 grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants.

The following figure gives an overview of the project process:

Meediakajastused

15.juuni.22 Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt  Lõuna-Eesti Postimees
16.juuni.22 Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt  Ring fm
16.juuni.22 Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt  Lõunaeestlane
26.aug.22 Õpihuvi kaotanud noort ei tohi käsitada sotsiaalse probleemina Õpetajate Leht
27.okt.22 Mitmete aastate järel taaskord toimunud metoodikaseminar tõi kohale 160 laste ja noortega töötavat spetsialisti Võrumaa Arenduskeskus
27.okt.22 Mitmete aastate järel taaskord toimunud metoodikaseminar tõi kohale 160 laste ja noortega töötavat spetsialisti Ring fm
27.okt.22 Metoodikaseminar tõi kokku laste ja noortega töötavad spetsialistid Lõunaleht
18.nov.22 Koolist väljalangemise ennetuses on vaja leida uusi radu Õpetajate Leht
08.dets.22 LÕIM projekt Vikipeedia

 

Liitu infokirjaga

Liitu LÕIM listiga!

Võru maakonnas teostatakse perioodil mai 2022 – aprill 2024 projektil “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” ehk lühidalt LÕIM, mille raames teostatakse kaardistusuuringuid, viiakse ellu teenuste disaniprotsessi, toimuvad koolitused, teenuste piloteerimine ning tulemuste analüüs.

Võrumaa Omavalitsuste Liit kui projekti koordineerija soovib olla selles protsessis võimalikult avatud, informeeriv ja kaasav. Seetõttu on loodud huvilistele ka infolistiga liitumise võimalus.

Olles infolisti liige on sul võimalus:

 • olla kursis projekti protsessiga;
 • saada kõige kiiremini infot projekti tegevuste tulemuste, sh uurigute tulemuste kohta;
 • olla teadlik enda võimalustest projektitegevustes osaleda;
 • jagada soovi korral oma mõtteid ja sisendeid.

Listiga liikmelisust saab igal ajal lõpetada.

  E-posti aadress, kuhu uudiskirju hakatakse saatma:

   

  Logod