Võru maakonna kliima- ja energiakava

Projekti tulemusel valmis maakondlik kliima- ja energiakava, mis sisaldab maakondliku ja maakonna kohalike omavalitsuste kavasid.

Üldinfo

Projekti nimi: Võru maakonna kliima- ja energiakava koostamine; Projekt nr 2014-2021.1.06.21-0043

Projekti periood: 01.12.2021 – 31.07.2022

Projekti eelarve: Kokku 44 390 eurot; 39 951 eurot on omaosalus 90%

Meede: Climate Change Mitigation and Adaptation

Taotlusvoor: KOVide kliima- ja energiakavade koostamine

 

Lühikirjeldus

Projekti eesmärgiks on Võru maakonna kliima- ja energiakava koostamine.

Projekti tulemusel valmib maakondlik kliima- ja energiakava, mis sisaldab maakondliku ja maakonna kohalike omavalitsuste kavasid.

Maakondlikust kliima- ja energiakavast saavad väljavõtted maakonna kohalikud omavalitsused, millega täiendatakse nende arengukavade kliima- ja energiavaldkonna eesmärke ja tegevusi.

 

Taotlejad ja partnerid

Projekti taotlejaks on MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit, mis on Võru maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlik koostöö ja esindusorganisatsioon. Võrumaa Omavalitsuste Liidu üheks eesmärgiks on liikmete ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine.

Projekti partneriks on SA Võrumaa Arenduskeskus, mille tegevuse eesmärgiks on Võru maakonna ja regiooni ning ettevõtluse terviklik ja süsteemne arendamine toetades erinevate teenustega era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioone ning üksikisikuid.

Projekti partneriteks on Võru maakonna kohalikud omavalitsused, kelle ülesandeks on oma haldusterritooriumil arengu kavandamine, elanikkonna heaolu tagamine ja selleks teenuste pakkumine.

 

Tegevused

Maakonna kliima- ja energiakava sisaldab:

1) Olemasoleva olukorra kaardistus

Tuuakse välja kliimariskid, mis mõjutavad maakonda üldiselt ja KOV-e, millised on maakonna ja KOV-ide võimalused kliimamuutusi leevendada, kuidas on võimalik aidata kaasa kliimamuutuste mõjudega kohanemisele, millistes olemasolevates ja kehtivates arengudokumentides on kliimateemat arvestatud ning milliste strateegiadokumentide väljatöötamist kavandatakse. Samuti kaardistatakse ja antakse ülevaate maakonna ja iga KOV-i kohta kliimamuutuste positiivsete mõjude ning neist lähtuvate võimaluste kohta.

2) Tegevused

Tuuakse välja siiani ellu viidud ja planeeritavad asjakohased tegevused energia- ja kliimavaldkonnas. Selleks tuuakse maakonna ja iga KOV-i kohta välja tegevused, mida on juba ellu viidud ja vaja veel ellu viia, et leevendada kliimamuutuste mõju ning kuidas oleks kliimamuutuste mõjudega kohanemine võimalikult sujuv maakonnale, KOV-idele, ettevõtetele ja elanikele.

3) Eesmärgid

Seatakse tähtajalised (aastate lõikes) ja võrreldavad eesmärgid kliimamuutustega kohanemiseks ja kasvuhoonegaaside (KHG) heite vähendamiseks (sh energiasäästu eesmärgid). Kirjeldatakse maakonna üleselt ja KOV-ide planeeritud tegevusi nii üldisemas/pikaajalisemas visioonis kui ka detailselt, konkreetsete tegevuste ja meetmete kaupa.

4) Näitajad

Määratakse näitajad, millega seatud eesmärkide täitmist jälgitakse. Näiteks energia lõpptarbimine, primaarenergia tarbimine, taastuvenergia võimsused ja toodang, taastuvenergia tarbimine, KOV-i energiatõhusate hoonete osakaal, kasvuhoonegaasideheide, lisaks veel näiteks kliimamuutusi käsitlevate koolituste arv KOV-i töötajatele,teavituskampaaniad riskirühmadele jne.

 

Seminarid

Võru maakonna kliima – ja energiakava lõppseminar (25.08.2022)

 

      • Kliima – ja energiakava tutvustus
      • „Põllumajanduse efektiivsema maakasutuse erinevad tahud“ Teemat sisustab ettevõtte eAgronom Eesti tegevjuht Kristjan Anderson
      • „Hoonete ja taristuobjektide energiatõhususe tõstmise võimalused lähitulevikus“
       Teemat sisustab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi elamumajanduse valdkonna juht Regina Valt
      • Kliima – ja energiakava arutelu ja Rohekokkulepe

 

 

 

 

Võru kliima- ja energiakava avalik seminar (17.05.2022)

      • Kliima – ja energiakava eesmärkide, hetkeolukorra ja tegevuskava tutvustus
      • I töötuba ja tulemuste arutelu: Jätkusuutlik Võrumaa aastal 2030
      • II töötuba ja tulemuste arutelu: Teekava aastani 2030

 

 

 

 

 

 

 

Fotod avalikult seminarilt:

Seminari kohta lähemalt: https://vorumaa.ee/voru-maakonna-kliima-ja-energiakava-avalik-seminar/

 

Lõpp- ja vahearuande materjalid

Lõpparuande materjalid

I vahearuande materjalid

Rohekokkuleppe projekt

Võru maakonna omavalitsused ja SA Võrumaa Arenduskeskus on sõlminud käesoleva kokkuleppe, mis kätkeb endas ühise eesmärgi poole liikumist, saavutamaks jätkusuutlik ja energiatõhus maakond.

 

Logod

 

Kontakt

Aivar Nigol, arendusnõunik, e-post: aivar.nigol@vorumaa.ee