Kadri Kangro heaolu arendusnõunik 510 7487 kadri.kangro@vorumaa.ee
Merilyn Viin heaolu spetsialist 5309 1046 merilyn.viin@vorumaa.ee

 

Kõik kontaktid

Värskas avati kaasaegne hambaravikabinet ODENTALIA

Alates 6. veebruarist 2019 on võimalik saada hambaraviteenuseid Värska hambaravikabinetis ODENTALIA.

Uues, kaasaegse sisustusega hambaravikabinetis osutatakse nii lastele kui täiskasvanutele järgmisi teenuseid: hambakaariese ennetus ja ravi, juurekanali ravi, igemeravi, kirurgilised protseduurid – hamba eemaldamine jt, proteesimine, hammaste valgendus. Hambaravikabinet pakub ka erakorralist abi hambavalu korral. Hambaravi teostab dr Angela Rehi.

Hambaravikabinet on avatud ja ootab kliente esmaspäevast reedeni 09.00-15.00, aadressil Pikk 30, Värska.

Kabinet asub esimesel korrusel ja omab head ligipääsu invasõidukile.

ODENTALIA OÜ sõlmib Eesti Haigekassaga lepingu nii laste hambaravi kui täiskasvanute hambaravi hüvitise osas.

Ravijärjekorda saab registreeruda tel 711 4400. Lisainfo: https://odentalia.ee/ 

Kõigile, kes veebruaris ja märtsis ravile pöörduvad, jagab hambrahavikabinet kingituseks suuhooldusvahendeid: hambaharju, hambapastat, hambaniiti,  suuloputusvett, Orbiti närimiskummi.

Lisainfo: Merilyn Viin, heaolu spetsialist, tel +372 53091046, e-post:  merilyn.viin@vorumaa.ee 

Aprillis algab uus avalike teenuste delegeerimise ja koosloome arenguprogramm kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajatele

Programmi on oodatud osalema kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajate 4 – 5 liikmelised meeskonnad.

Programmis õpid:

 • tegema vahet omavalitsuse ja vabaühenduse erinevatel koostöövormidel ning nende võimalustel;
 • korraldama teenuste koosloomet, kuhu kõik osapooled, kellest sõltub teenuse pakkumise edukus;
 • kasutama  teenusedisaini ja koosloome tööriistu;
 • planeerima ja kontrollima teenuse kvaliteeti ja mõju;
 • valima delegeerimise viisi ja delegeerimist praktiliselt korraldama;
 • ehitama omavalitsuses üles süsteemi, mis toetab teenuste delegeerimist ja strateegilist koostööd vabaühendustega.

Programmi tulemusena valmib koostöös koolitajate ja oma valdkonna ekspertidega delegeerimise plaan uueks teenuseks või praeguse teenuse edasi arendamiseks.

Programm koosneb 3 koolituspäevast, millele järgneb 5-kuuline nõustamisperiood. Nõustamisprogrammi valitakse omavalitsused või omavalitsuste grupid, kes soovivad hakata koostöös vabaühendustega pakkuma uusi teenuseid või praeguseid edasi arendama. Kokku valitakse välja 8-12 omavalitsust või omavalitsuste gruppi.

Koolitused toimuvad neljas linnas: Pärnus, Rakveres, Tartus ja Tallinnas.

Programmi tellijaks on Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus, programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi rahadega. Osalejatel tuleb täita ESF-ist tulenevaid nõudeid, sh osalejate andmete esitamise nõue.

Programmi metoodika on väljatöötatud MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori poolt (Si-Lab). Si-Lab on sotsiaalne ettevõte, eesmärgiga arendada ja rakendada koosloomet kogukondlike ja ühiskondlike probleemide lahendamisel.

Programmi viiakse ellu MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori ja MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik koostöös.

Programm on osalistele tasuta!

Kandideerimise tähtaeg on 1. märts. Kandideerida saab siin: https://goo.gl/forms/YcJdtwFpBLmgDfwE2

Rohkem infot programmi kohta leiad siit: http://www.koosloome.ee/projektid/avalike-teenuste-delegeermise-koosloome-arengupogramm

Jaanuarist toetab riik Kirde- ja Kagu-Eestisse uute töökohtade loomist

1. jaanuarist saavad Ida-Viru-, Valga-, Võru- ja Põlvamaa tööandjad taotleda töötukassast piirkondlikku töökoha loomise toetust, et julgustada tööandjaid värbama seni kasutamata tööjõudu ning aidata kaasa nende piirkondade majandusarengule. Toetus koosneb palgatoetusest ning koolituskulude hüvitamisest.

„Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal on endiselt paljud inimesed tööta. Soovime tööandjaid julgustada looma töökohti just nendesse piirkondadesse, kus on veel kasutamata tööjõudu,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Ministri sõnul näitas eelmisel aastal lõpule jõudnud Ida-Virumaa töökoha loomise toetuse piloteerimine, et sedalaadi toetusega on võimalik motiveerida tööandjaid looma korraga mitut töökohta kindlas piirkonnas. Ida-Virumaal loodi toetusega 645 töökohta 17 ettevõttes.  „Näeme selget vajadust sarnase toetuse jätkumise järele Ida-Virumaal, kuid ka seda, et toetust vajavaid piirkondi on rohkem. Seda, et piirkondliku suunitlusega tööturumeetmed on üks võimalus toetada Eesti tasakaalustatumat arengut, leiti ka hiljutises regionaalarengu strateegia elluviimise ülevaates.“

Töökohtade loomist pakutakse piirkondades, kus registreeritud töötus on keskmisest oluliselt kõrgem. Eesti keskmine registreeritud töötuse määr 2018. aastal detsembri seisuga oli 4,8%. Kõige kõrgem oli registreeritud töötuse määr Ida-Virumaal (8,8%), järgnesid Valgamaa (8,5%), Võrumaa (7,5%) ja Põlvamaa (6,9%).

Toetust saavad tööandjad, kes loovad vähemalt viis töökohta, kus makstav töötasu on vähemalt poolteistkordne alampalk, mis 2019. aastal on 810 eurot. Julgustamaks  tööandjaid värbama kohalikke inimesi, toetatakse Ida-Viru, Põlva, Valga või Võru maakonnas üle kuue kuu tööta olnud inimeste värbamist. Tööandjale hüvitatakse 12 kuu jooksul 50% töötaja töötasust, ülempiiriga kahekordne töötasu alammäär. Iga värvatud töötaja koolituskuludest hüvitatakse vajadusel kuni 2500 eurot.

Piirkondliku töökoha loomise toetust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, toetust saab taotleda töötukassast selle aasta 1. jaanuarist kuni 2021. aasta lõpuni. Toetuse kogukulu kolme aasta jooksul on ca 1,48 miljonit eurot. Kokku toetatakse sel perioodil ligikaudu 360 töökoha loomist. Kui toetus täidab oma eesmärki, on plaanis seda jätkata ka pärast 2021. aastat.

Siseministeerium ootab taas teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks.

Vabatahtlikud päästjad, merepäästjad ja abipolitseinikud teevad väga olulist tööd oma vabast ajast ja tahtest, olles usaldusväärseteks partneriteks kutselistele jõududele. Seda kõike ühe eesmärgi nimel: et Eestis oleks jätkuvalt turvaline elada. Samamoodi väärivad esiletõstmist vabatahtlike toetajad, kes on andnud vabatahtlikele kasutamiseks ruume ja tehnikat, aidanud läbi viia õppusi ning panustanud vabatahtlike töösse muul moel, olgu siis rahaliselt või isikliku ajaga. Soovime igal aastal tunnustada vabatahtlike rühmi ning tänada vabatahtlikke toetavaid inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes panustavad meie riigi turvalisusesse.

Ettepanekuid ootame nii üksikisikutelt kui ka organisatsioonidelt neljas kategoorias:

 • aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm;
 • aasta vabatahtlik merepäästeühing;
 • aasta abipolitseinike rühm;
 • aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja.

Kandidaate saab esitada siseministeeriumi kodulehe veebivormi kaudu, samal leheküljel saab tutvuda täiendava info ning statuudiga (mis on lisatud ka manusena): https://www.siseministeerium.ee/et/vabatahtlikud

Lisa1_Statuut

Kandidaate saab esitada 28. jaanuarini. 

 

Sel aastal toetati Võru maakonna kogukondliku turvalisuse projekte 11 806 euro ja heaolu tegevuste projekte 19 000 euroga

Kogukondliku turvalisuse maakondlike toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

2018. aasta kogukondliku turvalisuse Võru maakonna toetusvoorust said rahastust projektid, mis aitavad kaasa kohaliku ja piirkondliku turvalisuse elukeskkonna loomisele, suurendavad kogukonna ja ühenduste vahelist koostööd ning arendavad vabaühenduste võimekust. Projekte esitati kokku 16 ja rahastuse said 5 projekti. MTÜ-de algatusel rajatakse kogukondadesse tänavavalgustust, turvakaamerate süsteem, täiendatakse abikomando varustust ning luuakse võimalus, et inimesed oleksid ka pimedal ajal liikluses nähtavad.

Heaolu taotlusvooru eesmärk oli toetada uuenduslikke, jätkusuutlikke ning pika mõjuga tervist edendavaid tegevusi. Rahastati projekte, mis aitavad kaasa Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 ning Heaolu arengukava 2016-2023 eesmärkide saavutamisele Võru maakonnas, suurendavad elanikkonna kehalist aktiivsust, edendavad tasakaalustatud toitumist, vähendavad riskikäitumist ja suurendavad sotsiaalset sidusust. Toetusvoor jagunes meetmeks 1 ja 2. Meede 1 keskendus tervisliku keskkonna ja eluviiside parendamisele ning meede 2 keskendus sotsiaalse sidususe arendamisele.

Kokku laekus Võru maakonna heaolu parandavate, kestlike ja tõenduspõhiste algatuste toetusvooru 16 projekti kogusummas 43 534. Idee elluviimiseks said rahastuse 6 projekti. Rahastatud projektid aitavad luua liikuvamat, tervemat ja rõõmsamat keskkonda ning suurendavad sotsiaalset sidusust erinevate sihtgruppide vahel. Pakutakse võimalusi aktiivsemaks liikumiseks, tervislikumaks toitumiseks, tuge abivajajatele ning luuakse süsteeme, mis aitavad suuremaid kogukonna üritusi paremini hallata.

Järgmisel aastal on planeeritud toetusvoor taas avada kevadel. Täpsema info taotlusvoorude ja toetatud projektide kohta leiab Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt https://vorumaa.ee/heaolu/.

Lisainfo: Riina Savisaar, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist, tel 5309 1046, e-post riina.savisaar@vorumaa.ee

2018. toetati heaolu tegevuste taotlusvoorust Võru maakonna projekte 19 000 euroga!

Projektivooru eesmärk oli toetada uuenduslikke, jätkusuutlikke ning pika mõjuga tervist edendavaid tegevusi.
Toetati projekte, mis aitavad kaasa Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 ning Heaolu arengukava 2016-2023 eesmärkide saavutamisele Võrumaal, suurendavad elanikkonna kehalist aktiivsust, edendavad tasakaalustatud toitumist, vähendavad riskikäitumist ja suurendavad sotsiaalset sidusust.

Kokku laekus taotlusvooru 16 projekti. Taotletav toetus oli 43 534,08 eurot ning jagatav summa 19 000 eurot. Idee elluviimiseks said rahastuse 6 projekti.
Taotlusvoor jagunes meetmeks 1 ja 2. Meede 1 keskendus tervisliku keskkonna ja eluviiside parendamisele ning meede 2 keskendus sotsiaalse sidususe arendamisele.
Järgmisel aastal on planeeritud toetusvoor taas avada kevadel.

 1. aasta rahastatud projektidega saab tutvuda siin: Heaolu taotlusvooru toetatud projektid_2018

Tule Võrumaa Arenduskeskuse meeskonda heategijaks ehk heaolu korraldajaks!

Otsime oma meeskonda teotahtelist kolleegi, kes aitab meil korraldada heaolu valdkonna maakondlikku koostööd.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • iseseisvus ja algatusvõime, tegutsemistahe, väga hea suhtlemisoskus, organisaator, kohusetundlikkus, süsteemsus, korrektsus, abivalmidus, hea stressitaluvus, meeskonnatööoskus;
 • kõrgharidus;
 • soovitavalt 2-aastane eelnev töökogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega;
 • teksti- ja tabelitöötlusprogrammide kasutamise oskus, tööks vajalike andmekogude sh dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja eneseteostust pakkuvat tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • kaasaegseid töötingimusi.

Kandidaadil palume esitada hiljemalt 2. detsembril aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee  järgmised dokumendid:

 • motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus;
 • haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Lisainfo:

Tooulesannete kirjeldus

Töökoha aadress Jüri 12, Võru
Tööle asumise aeg jaanuar 2019
Töölepingu tüüp tähtajaline, lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja naasmiseni
Kontaktisik juhatuse liige Tiit Toots, tel 514 5985

 

Projektitoetuste sügisvoorude infopäev toimub 17. sept kell 16

SA Võrumaa Arenduskeskus korraldab 17. septembril algusega kell 16:00 Jüri tn 12 teise korruse saalis sügiseste toetusvoorude infopäeva.

Avatud on toetusvoorud:

Palun registreeri oma osalemine hiljemalt 14. septembril aadressil http://bit.ly/kopsygis2018

Kavas:
15.45 -16.00 Kogunemine, tervituskohv
16.00-16.30 KOP programmi tutvustus (Aigi Young, KOP programmi menetleja maakonnas)
16.30-17.00 Kogukondliku turvalisuse taotlusvooru tutvustus (Riina Savisaar, toetusvooru menetleja maakonnas)
17.00-17.30 Heaolu parandavate, kestlike ja tõenduspõhiste algatuste projektitaotlusvooru tutvustus (Riina Savisaar, toetusvooru menetleja maakonnas; Maali Käbin, Tervise Arengu Instituut – kestlikud tõenduspõhised algatused)
17.30-18.00 SA Võrumaa Arenduskeksuse eelarvetoetuse ning kodanikuühenduste konsultandi lühitutvustus (ettekandjad Kaido Palu, arenduskeskuse tegevjuht; Katrin Volman, MTÜde konsultant)

Taotluste esitamist nõustab kodanikuühenduste konsultant Katrin Volmann, katrin.volman@vorumaa.ee, 525 1750

Heaolu toetavate tegevuste toetusvoor Võrumaal on avatud 1. sept – 15. okt

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja Võru maakonna heaolu toetavate tegevuste toetusvooru.

Toetusvooru eesmärk on toetada uuenduslikke, jätkusuutlikke ning pika mõjuga tervisedenduslikke tegevusi. Projekt peab toetama Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 ning Heaolu arengukava 2016-2023 eesmärkide saavutamist Võrumaal. Toetatakse tegevusi, mis on suunatud elanikkonna kehalise aktiivsuse kasvule, tasakaalustatumale toitumisele, riskikäitumise vähendamisele, sotsiaalse sidususe suurendamisele ja tervisliku ebavõrdsuse vähendamisele.

Taotlejaks saavad olla:

 • mittetulundusühingud ja sihtasutused;
 • organisatsioonid ja juriidilised isikud sh kohalikud omavalitsused ja nende asutused;
 • taotleja tegevuskoht peab olema Võru maakonnas ja kavandatavad tegevused peavad vastama põhikirjalisele tegevusele;
 • taotlejal peab olema projektitegevuste elluviimiseks piisavalt kogemusi ja teadmisi.

Taotlejaks ei saa olla:

 • erakond;
 • ametiühing.

Taotlus- ja aruandevormid ning lisainfo on aadressil: www.vorumaa.ee/projektitoetus-heaolu.
Toetuse maksimaalne summa on 4 000 eurot.
Tegevuste elluviimise periood on kuni 6 kuud peale toetusvooru sulgemist.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2018 (hilisemad taotlused on automaatselt mitteabikõlblikud). Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee.

Lisainfo:

Riina Savisaar, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist
e-mail: riina.savisaar@vorumaa.ee, tel: +372 5309 1046.

Kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor on avatud 01.09 -15.10.2018

2018.–2020. aasta maakondlike toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

 • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
 • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
 • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
 • Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Toetuse piirsumma on 3 500 eurot.

Taotlusvoor avatakse 1. septembril 2018 (info aadressil www.vorumaa.ee/projektitoetus-turvalisus).
Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2018 (hilisemad taotlused hindamisele ei kuulu). Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult arenduskeskus@vorumaa.ee.

Lisainfo: Riina Savisaar, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist,
e-post: riina.savisaar@vorumaa.ee, tel +372 5309 1046.

Rohkem uudiseid