Kadri Kangro heaolu arendusnõunik 510 7487 kadri.kangro@vorumaa.ee
Merilyn Viin heaolu spetsialist 5309 1046 merilyn.viin@vorumaa.ee

 

Kõik kontaktid

Veebruaris käivitus Vunki Mano loometalgutel sotsiaalteenuste arendamisest idanenud VESTA

Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võrumaa omavalitsuste, Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse (LE EHTK) ja MTÜga Elu Dementsusega alustasid kaheaastase programmiga, mis arendab hoolekandeteenuseid vaimse tervise häiretega eakatele.

VESTA ehk Võrumaa Eakate Sihipärase Toetamise Andmestik seab endale eesmärgiks kaasaegsete infotehnoloogiliste vahendite abil oluliselt parandada sotsiaalteenuste kvaliteeti, kättesaadavust ja info liikumist. Projekti ülesandeks on liita sotsiaalteenuste parandamise eesmärgil kohalike omavalitsuste, riigi, meditsiinisüsteemi, ettevõtjate, mittetulundusühingute, Lõuna-Eesti Erihoolduskeskuse ja teiste sidusrühmade info.

“Esmase praktilise väljundina alustatakse valdade sotsiaalosakondade eestvedamisel juba mõne kuu jooksul uute kohalike unifitseeritud hoolekandeteenustega,” väitis projekti arendusjuht Tommy Biene ja lisas, “aga oleme ka võtnud ambitsioonika eesmärgi asuda looma piirkonnas ainulaadset süsteemi, mis kaardistab erihoolduse teenuse mahu vajaduse, otsib ja süstematiseerib teenusepakkujaid ja teenuseid, liidab meditsiini ja sotsiaalsüsteemi info luues tervikliku mitmekihilise kohaliku andmestiku, millele saab tulevikus hõlpsasti ehitada nutikaid sotsiaalteenuseid.”

“VESTA haakub väga hästi Võru maakonnas arendatava sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemiga, kõigi nende tegevustega soovime suurendada kogukonnatunnet, arendada ettevõtlust ning luua inimestele võimalusi aidata nii iseennast kui ka teisi. See on väga mitmekihiline ja kaasaegsest iduettevõtluse vaimust kantud sotsiaalne projekt. On üsna sümboolne, et veebruaris projektiga liitunud Tommy Biene on suurte kogemustega tehnoloogiaentusiast, kes elab hoopis Järvamaal. Temale abiks on arenduskeskuse projekti koordinaator, valdades kohaliku turvalisuse teemade koordineerimisega tegelev Merilyn Viin ja LE EHTK eripedagoogika tegevusjuhendaja Ere Tuunas,” kinnitas arenduskeskuse heaolu suunajuht Kadri Kangro.

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond, valdkond 2: Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused, tegevus 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”. EL Sotsiaalfondi logo

Lisainfo:
Merilyn Viin
heaolu spetsialist
Võrumaa Arenduskeskus
tel +372 5309 1046
e-post: merilyn.viin@vorumaa.ee

Võru noored kasvatasid demokraatiatrennis kaasamise musklit

Esmaspäeval, 15. veebruari lõuna ajal korraldas Võrumaa Arenduskeskus koostöös Eesti Koostöö Koguga Võru noortele demokraatiatrenni.

Demokraatiatrenn on aktiivne treeningprogramm, kus tugevdati demokraatia arenguks vajalikke „lihaseid“. See on suurepärane kombinatsioon heast ajaviitest ja mõtestatud tegevusest.

Esimest korda demokraatiatrenni ajaloos toimus välitreening. Demokraatiatrennis osalesid Võru Kesklinna Kooli õpilasesindus Anu Koop juhendamisel ning Võru Kreutzwaldi Kooli õpilasesindus Kai Laanemaa juhendamisel. Kokku osales 40 õpilast.

Treener Ave Habakuk treenis soojenduseks märkamise musklit. Põhiliselt keskenduti kaasatõmbamise musklile.
Kaasatõmbamise muskli kohta on demokraatiatreenerid kirjutanud järgmist: “Muutus algab inimestest, kes teevad midagi teistmoodi, mõtlevad teistmoodi. Üksi ei jõua aga kaugele – mida suuremat muutust soovime, seda enam on teisi kampa vaja. Kaasatõmbamise muskel annab jõu tuua rohkem inimesi oma ideede ja algatuste juurde, aga ka oskuse olla.”

Demokraatiatreenerid rändavad koos „Kodukoha kompassi“ rändnäitusega läbi Eesti linnade. Rändnäitus „Kodukoha kompass“ avab linnaruumi ja inimeste heaolu vahelised seosed ning kutsub võrulasi mõtlema, millega ollakse oma linnas rahul ja milles nähakse veel arenguruumi. Eesti Koostöö Kogu avas 3. veebruaril näituse Võru Keskraamatukogus. Näitus on avatud 3. märtsini.

Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki huvilisi osalema ja arutlema oma kodukoha avaliku ruumi üle mööda maakonda rändavale loengute sarjale. Demokraatiatrenn on rändnäituse üks võimalus ja vorm.

Foto: Demokraatiatrenni treener Ave Habakuk Võru Keskväljakul ümbritsetud noortega Võru Kesklinna Koolist ja Võru Kreutzwaldi Koolist, autor Kertu Pehlak.

Lisainfo:
Kertu Pehlak
Haridusspetsialist
SA Võrumaa Arenduskeskus
Telefon: +372 5348 4969
E- post: kertu.pehlak@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskus alustas sotsiaalset ettevõtlust edendava projektiga SoFiMa

Võrumaa Arenduskeskus alustas projektiga „Ühiskondlikult vastustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis” (SoFiMA), mille eesmärgiks on arendada finantsinstrumente, mis toetaksid sotsiaalseid ettevõtteid nende erinevates arengufaasides. Muuhulgas suurendab projekt erinevate sihtgruppide teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest ning loob võimalusi uute osapoolte kaasamiseks.

Sotsiaalne ettevõtlus Eestis on varajases arengujärgus ning esineb mitmeid väljakutseid. Tänased sotsiaalsete ettevõtete rahastusvõimalused on killustunud ja sõltuvad organisatsiooni juriidilisest vormist; puudub selge definitsioon ja teadlikkus sotsiaalsest majandusest on kesine. Rahastuse poole pealt esineb puudjääke nii nõudluses kui ka pakkumuses – investorid ja sotsiaalsed ettevõtted pole üksteist leidnud. Just nende väljakutsetega SoFiMa projekt tegelebki.

Projekti põhieesmärk on jõuda laiapõhjalise koostööni erinevate sektorite ja osapoolte vahel arendamaks sotsiaalse ettevõtluse hetkeolukorda Eestis. Projekt kaasab oma tegevustesse eraettevõtteid, mittetulundusühinguid, teadlasi, investoreid, pankade esindajaid kui ka kohaliku- ja riigitasandi poliitikakujundajaid. Projekti lõpptulemiks on nende osapoolte vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamine Eesti turu vajadustele vastava uue sotsiaalse finantsinstrumendi loomiseks.

Projektil on kolm peamist tegevussuunda: uuringud ja analüüs, võimekuse loomine, teadmiste vahetamine ja suhete loomine.

Uuringud ja analüüs:

  • Eesti sotsiaalsete ettevõtete investeeringute vajaduse ja investeeringute valmiduse analüüs.
  • Eesti investorite sotsiaalsesse ettevõtlusesse investeerimise valmiduse ja seda mõjutavate tegurite analüüs.
  • Uue potentsiaalse finantsinstrumendi teostatavuse analüüs.

Võimekust tõstvateks tegevusteks on sotsiaalse ettevõtluse inkubatsiooniprogrammid Tallinnas ja Võrumaal. Tallinn on suurima potentsiaaliga arendamaks sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemi ja toetamaks sotsiaalsete ettevõtete kasvu. Tallinna inkubatsiooni programmi keskmes on tudengid. Võrumaa tegevuste keskmes on kogukondade, kohalike ettevõtete ja mittetulundusühingute esindajad, kelle algatustest võivad kasvada sotsiaalsed ettevõtted partneriteks kohalikule omavalitsusele.

Teadmiste levitus ning suhete loomine toimub ümarlaudade ja töötubade kaudu kohaliku tasandi otsustajatele ja poliitikakujundajatele, pankade esindajatele ja investoritele. Kavandatavate ürituste eesmärk on suurendada erinevate sihtgruppide teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest ning luua kohtumispaiku uute osapoolte kaasamiseks.

Projekt lõpeb osapooltevahelise memorandumi allkirjastamisega, millega lepitakse kokku ühiskondlikult vastutustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste tulevik ja tegevuskava uue finantsinstrumendi loomiseks.

Projekti konsortsiumisse kuuluvad Baltic Innovation Agency OÜ, Tallinna Ülikool, SA Võrumaa Arenduskeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Lisaks toetavad projekti AS SEB pank ja BuildIt kiirendi.

Projekti konsortsiumi esimene kohtumine leidis aset 1. detsembril 2020. Projekt kestab kuni 2022. aasta aprillini.

Projekti kaasrahastab Euroopa Komisjon läbi Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (European Programme for Employment and Social Innovation “EaSI” 2014-2020).

Artikli sisu eest vastutab täielikult projekti konsortsium ning see ei peegelda ilmtingimata Euroopa Komisjoni vaateid.

Rändnäitus „Kodukoha kompass“ kutsub võrukesi märkama oma linnaruumi ning kaasa rääkima elukeskkonna parandamises

Rändnäitus „Kodukoha kompass“ avab linnaruumi ja inimeste heaolu vahelised seosed ning kutsub võrukesi mõtlema, millega ollakse oma linnas rahul ja milles nähakse veel arenguruumi. Koostöös Võrumaa Arenduskeskusega toimuvad näituse raames maakonna mitmes paigus ka avalikud loengud.

Eesti Koostöö Kogu avab 3. veebruaril kell 15 Võrumaa Keskraamatukogus näituse „Kodukoha kompass“. Väikelinnades rändav näitus avab linnaruumi ja inimeste heaolu vahelisi seoseid ning kutsub kohalikku kogukonda väiksemate ning suuremate sekkumistega ka ise oma elukeskkonda parandama. Näituse avavad Kairi Tilga ja Võru linnapea Anti Allas.

Näitus tõukub eelmisel suvel ilmunud Eesti inimarengu aruandest 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ ja uurib, mis teeb ühest ruumist (linnast, linnaosast, külast, tänavast, keskväljakust) meeldiva paiga, kus inimesed soovivad olla. Kuidas ruum, milles viibime, mõjutab meie tervist, heaolu ja õnnetunnet! Aga ka piirkonna majandust ja atraktiivsust.

Näitusega on kaasas ka praktiline kompass-ketas, mis annab kohalikele lihtsa raamistiku oma kodukoha avaliku ruumi kvaliteedi hindamiseks ja ruumiteemaliste arutelude pidamiseks. „Meie eesmärk on, et kogukondades algaksid või jätkuksid heaolu loova elukeskkonna teemalised arutelud, mõttetalgud, ruumieksperimendid, algatused. Loodame, et näitus aitab kohalikel märgata oma linna uue nurga alt, näha seda potentsiaali,” sõnas näituse kuraator, Eesti Koostöö Kogu juht Kairi Tilga.

Samuti kutsub Võru linnapea Anti Allas võrulasi näitust külastama ja kaasa mõtlema. „Näitus annab hea võimaluse kodukoha kompassi abil hinnata Võru praegust avalikku linnaruumi ning mõelda kaasa, mida saaks veelgi paremaks teha. Tulemused näitavad linnavalitsusele, milliseid elukeskkonna teemasid tajuvad linlased kriitilisemalt ja millega ollakse rahul,” sõnas Anti Allas.

Seoses näitusega korraldab Eesti Koostöö Kogu koos Võrumaa Arenduskeskusega avaliku ruumi teemalise loengusarja, mis kutsub kõiki huvilisi arutlema oma kodukoha üle. Loe lähemalt Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt ja tule osalema!

„Kodukoha kompass” rändab aastaga ümber Eesti, peatudes kaheteistkümnes väikelinna keskraamatukogus. Soovime sellise näitusekohtade valiku kaudu juhtida tähelepanu raamatukogu rollile hea avaliku ruumi loojana ja kogukonna kokkutoojana.

Näitus on toimunud Paides, Rakveres, Narvas ja Põlvas. Võrru jääb näitus 3. märtsini 2021.

Näituse kuraator on Kairi Tilga, autorid Teele Pehk ja Elo Kiivet.

Näitust korraldab Eesti Koostöö Kogu ja toetab Eesti Kultuuriministeerium ning Kultuurkapital.

Lisainfo:
Kairi Tilga
Eesti Koostöö Kogu juhataja
kairi@kogu.ee
+372 503 6620

Otsime heaolu meeskonda projektijuhti!

Võrumaa Arenduskeskuses töötavad eri valdkondade talendikad arendusinimesed, kes päriselt armastavad Võru maakonda  ning tahavad, et siinsed inimesed oleksid hoitud ja siin oleks hinnatud elukeskkond kõigile inimestele.

Kas ka sina usud, et iga inimene on väärtuslik ja innovaatiliselt hoolekandeteenuseid arendades loome iseendale väärika vanaduspõlve? Siis võta meiega ühendust, sest meie heaolu meeskonda  on oodatud

PROJEKTIJUHT,

kes aitab välja töötada eakatele suunatud maakondliku teenuste korraldamise koostöömudeli, kavandab ja koordineerib uute lahenduste testimist hoolekandes.

Pakume sulle võimalust teha Eestis midagi ainulaadset, luua suurt ühiskondlikku väärtust ja aidata kaasa vaimse tervise probleemidega eakate ning nende perede elukvaliteedi tõusule ja võimalust kaasa rääkida teiste arenduskeskuse projektide tegevustes. Lisaks pakume paindlikku töökorraldust (kaugtöö võimalust), arengut ja koostööd väärtustavat organisatsioonikultuuri.

Oled oodatud, kui tunned hoolekandesüsteemi ja sul on avalike teenuste arendamise kogemus. Oled uuendusmeelne eestvedaja ning julge eksperimenteerija, hea analüüsioskusega ja süsteemne. Sul on väga hea projektijuhtimise oskus. Tead hästi kuidas eesmärgist lähtuvalt tegevusi planeerida, koostööd juhtida ja motiveerida, eelarvet planeerida, riske hinnata. Ka aruannete tegemine pole sinu jaoks kontimurdev töö.

Küsimuste korral võta ühendust heaolu suunajuhi Kadri Kangroga: kadri.kangro@vorumaa.ee, 5107487.

Kandideeri kuni 24.01, CV ja motiveeritud sooviavaldus saada arenduskeskus@vorumaa.ee

Projekti lisainfo.

Võrumaal toimus kolme maakonna seminar “Kagu-Eesti torm +1”

Võru, Põlva ja Valgamaa ühise ümarlaua taha kogunesid analüüsiks omavalitsuste juhid, elutähtsate teenuste osutajad ning nende partnerid elutähtsate teenuste toimepidevuse ja kriisijuhtimise poliitikat kujundavatest ministeeriumitest, tervishoiust, sisejulgeolekust ning riigikaitsest. Ümarlaud andis ülevaate omavalitsustele ja nende partneritele, kuidas on elanike valmisolekut viima aasta jooksul arendatud ja mis seisus on elutähtsate teenuste varustamine kriitilistes olukordades.

Lõuna päästekeskuse ja Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni juht Margo Klaos lisas, et väga palju saab paikkondlikule kriisiks valmisolekule juurde anda kohaliku omavalitsuse algatusvõime. «Kohalik omavalitsus saab kutsuda elutähtsa teenuse pakkujad ühistele aruteludele, et õmmelda kohalikke «rätsepaülikondi» sobivaks kohalikele oludele,» ütles Margo Klaos. «Kõik kriiside lahendajad peavad veelgi paremini selgeks tegema, millised võimalused on osalistel juba olemas.» Klaos lisas, et ettevõtetel ja asutustel on üsna palju varusid ja võimalusi, mida tuleb osata õigel ajal tellida või nende kasutamises varem kokku leppida.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi oluline roll on tagada energeetika, side ja riigiteede sõidetavuse toimimine kogu riigis. Selleks peavad olemas olema ajakohased riiklikud nõuded ning toimiv süsteem, kus elutähtsa teenuse osutajad  hindavad pidevalt riske ja värskendavad plaane. Elutähtsate teenuste ulatusliku katkestuse korral juhib energeetika ja side taastamist kõikjal riigis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning riigiteede sõidetavuse eest vastutab maanteeamet. Juhtasutused lähtuvad oma tegevuses riiklikest energeetika, side ja riigiteede sõidetavuse hädaolukorra lahendamise plaanidest, mis toetavad elutähtsate teenuste osutajate plaane.

Elektrivõrgu ettevõtte Elektrilevi esindajate ettekannetest selgus, et olulisemaks on muutunud ilmaprognooside jälgimine ning info analüüsimine – et olla õigel tormideks valmis. Oluline on õppida veelgi täpsemalt hindama rikete ulatust ning nende parandamise kestust, sest sellest sõltub elektrita jäävate ettevõtete, kohaliku omavalitsuse ja elanike tegevus. Hajaasustuse eramajade elanike jaoks on praeguseks välja töötatud võrgust sõltumatud lihtsasti paigaldatavad ja senisest soodsamad koduelektrijaamad, mis saavad elektrit toota tuule, päikese või vee abil.

Kütusemüügi ettevõtete Olerexi, Tartu Terminali ja Circle K valmisoleku ülevaatest jäi kõlama, et kütusevarud on ka kriisi jaoks piisavad ja nende tarnimine tanklatesse on tagatud. Selleks, et lõpptarbija selle tanklast ka elektrivarustuse ja side katkemisel kätte saaks, on olemas autonoomse elektrivarustusega tanklad ja sarnaseid lahendusi luuakse juurde.

Side- ja kommunikatsiooniettevõtetele, nagu Telia ja Elisa, kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvõttel teenuse tagamiseks senisest rangemad nõuded. Olenevalt piirkonnast peab side toimima ja tugijaamade töö jätkuma ka kolme- kuni kuuetunnise elektrikatkestuse korral. Pikematel katkestustel tagatakse tähtsamate jaamade jätkuv töö elektrigeneraatoritega, kuid võrkude võimsust piiratakse. See tähendab teenuse kasutajatele, et oma mobiiltelefonikõned tuleb teha ruumidest väljas ning internetist mahukat infot alla laadida ei ole võimalik.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja Priit Saare sõnul oleks omavalitsuste eestvõttel koos päästeametiga kogukonnakeskustesse võimalik rajada kriisipunktid, kuhu inimesed saaksid häda korral koguneda. Koostöö elutähtsaid teenuseid pakkuvate ettevõtetega on näidanud, et teenuse jätkumine ka kriisiolukorras on nende jaoks esmatähtis ja selle parendamise nimel pingutatakse võimaluste piires rohkemgi, kui seadused nõuavad.

“Kagu-Eesti torm +1” seminari korraldasid üheskoos Lõuna päästekeskus, Võrumaa Arenduskeskus ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Refereeritud ajalehest Tartu Postimees

Seminari on võimalik järgi vaadata Youtube’ist.

Lisainfo:  Merilyn Viin, heaolu spetsialist, tel 5309 1046, e-post merilyn.viin@vorumaa.ee 

Sotsiaalminister tunnustab silmapaistvaid vanemaealisi

Sotsiaalminister Tanel Kiik tänab vanemaealisi, kes andsid kevadise eriolukorra ajal panuse COVID-19 kriisiga toimetulekuks, sõltumata sellest, kas nad tegid seda ametialaselt või vabatahtlikkuse alusel. Samuti tänatakse neid, kes on oma tegevusega kogukonnas silma paistnud.

„Käesolev aasta on COVID-19 leviku tõttu muutnud meie kõigi tavapärast elukorraldust ning oleme pidanud kohandama oma harjumusi, mõtlemist ja käitumist. Ministeeriumil on hea meel tänada 31 vanemaealist, kes tegid eriolukorra ajal suure pühendumusega tööd ning abistasid neid, kes seda kõige rohkem vajasid,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Tunnustamisväärselt on kõik need inimesed oma kogukonnas silma paistnud, teisi toetanud ja abistanud ning inspireerinud ka teisi kogukonnaliikmeid.“

Tunnustuse pälvivad tervise- ja sotsiaalvaldkonna töötajad, kelle hulgas on nii koduhooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid, õdesid, perearste, asenduskodude töötajaid, kohaliku omavalitsuse korrakaitsetöötaja, sotsiaaltranspordi bussijuht, aga ka mitmeid vabatahtlikke.

Sotsiaalministeerium korraldab igal aastal augustis traditsioonilise sotsiaalministri vastuvõtu, et tunnustada silmapaistvaid vanemaealisi. Sel aastal otsustati COVID-19 haigestumiste arvu tõusu tõttu iga-aastane tänuüritus ära jätta ning kõigile tunnustuse pälvinutele saadetakse tänukiri koos meenega koju posti teel.

Kutse kandidaatide esitamiseks saadeti kõigile maaomavalitsusliitudele, omavalitsusliidud ise korraldasid kandidaatide valimise. Lisaks said oma kandidaate esitada vanemaealiste poliitika komisjoni kuuluvad organisatsioonid ning Riigikogu sotsiaalkomisjon.

Tunnustuse pälvivad kokku 31 inimest. Võru makonnast pälvis tunnustuse Evi Tarro, Lea Jõevere ja Hille Järvekald.

 

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 17.-26. august 2020.

Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 – Elukeskkonna arendamine
Meede 2 – Ettevõtluse arendamine

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava,  Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotlused tuleb esitada e-PRIA keskkonnas.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 28. oktoober 2020

Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee

Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta toetusvoor on avatud

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja kogukondliku turvalisuse 2020. aasta maakondliku toetusvooru. Toetusvoor on avatud 20. aprill – 25. mai 2020. aasta.Toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse  ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegevusele.

Kogukondliku turvalisuse toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
  • Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Toetuse piirsumma on 3 500 eurot.

Toetusvoor avatakse 20.04.2020. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. mai 2020. (hilisemad taotlused hindamisele ei kuulu). Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult arenduskeskus@vorumaa.ee.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. mai 2020.

Aruanne tuleb esitada 1 kuu jooksul arvates projekti elluviimise lõppkuupäevast.

Taotlemiseks vajalikud vormid leiate Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt: https://vorumaa.ee/heaolu/projektitoetused/

Lisainfo:  Merilyn Viin, heaolu spetsialist, tel 5309 1046, e-post merilyn.viin@vorumaa.ee 

Tallinna Tervishoiukõrgkool kutsub osalema e-kursustel, mis annavad näpunäiteid töötamiseks koduhoolduses ja hooldekodus

Koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Võrumaa Arenduskeskuse ja Võru maakonna omavalitsustega töötasime välja vabatahtlikele suunatud hooldustöötaja koolituse, mille raames anti teadmisi isikukaitsevahendite kasutamisest, eakate hooldamisest, konfidentsiaalsusest ning ka sellest kuidas oma lähedasi kaitsta.

29.-31.03.20 toimus I koolitus, kus keskenduti peamiselt koduhooldusele
04.-09.04.20 toimus II koolitus, kus anti teadmisi hooldustöötamisest hooldekodudes.

Aitäh Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile, õppejõududele ja osalejatele, et võtsite väljakutse vastu ning olite valmis katsetama!

Hea meel on anda teada, et TTK jätkab koolitamist ning ootab uusi huvilisi hooldustöötaja e-kursustele. Rohkem infot koolituse kohta on võimalik leida Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kodulehelt.

Rohkem uudiseid