Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine

Projekti eesmärk on Kagu-Eesti regiooni ettevõtluskeskkonna areng, mis toob kaasa regiooni sotsiaal-majandusliku konkurentsivõime kasvu ning soodustab kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomist. Projekti eesmärgi saavutamiseks kutsutakse ellu Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteem. Loodava võrgustiku raames luuakse Kagu-Eesti Inkubatsioonikeskus ning arendatakse innovatsioonikogukondi.

Üldinfo

Projekti nimi: Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine

Projekti periood: 01.01.2024- 30.08.2026

Maksumus: Kogumaksumus 5 082 444,90 eurot, abikõlbulik eelarve 4 681 381,89 eurot s.h. toetus 2 999 999,17 eurot ja omafinantseering 1 681 382,72 eurot

 

Lühikirjeldus

Projekti eesmärk on Kagu-Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine, piirkonna sotsiaal-majandusliku konkurentsivõime kasv ning kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomisele kaasaaitamine. Projekti eesmärgi saavutamiseks arendatakse Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi. Projekti toel käivitatakse Kagu-Eesti Inkubatsioonikeskus, arendatakse innovatsioonikogukondi, võrgustikke ja ettevõtluse tugiteenuseid terviklikuks ettevõtluse ökosüsteemiks.

 

Taotlejad ja partnerid

Juhtpartner Võrumaa Arenduskeskus

Partnerid:

Tegevused

Projekti eesmärgi saavutamiseks luuakse Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteem, mis pakub ettevõtetele vajalikku tuge läbi nende elukaare, toetades uute ettevõtete tekkimist ning olemasolevate ettevõtete konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse kasvu.

Loodavasse võrgustikku koondatakse kokku inkubatsiooniteenused (Kagu-Eesti Inkubatsioonikeskus), sh personaalne mentortugi ja läbimõeldud inkubatsiooniprogramm, ekspertteenused (valdkonnaspetsiifilised nõustamised, tootearendusalased nõustamised jms) ning innovatsioonikogukondade teenused (temaatilised võrgustikud, nt puiduvaldkond, roheteemad), sh erinevate ettevõtlusvaldkondade suurem integratsioon ning võimalikud ühisprojektid.

Loodav ökosüsteem toetab nii alustavaid kui ka juba tegutsevaid ettevõtteid ja seda kujundatakse olemasolevate tugiteenuste baasil. Koostöövõrgustiku tuumiku moodustavad juba tegutsevad organisatsioonid, kel kõigil varasem kogemus ettevõtete nõustamise ja arengu suunamise valdkonnas.

Projekti tegevuste tulemusena:

  • piirkonnas on tõusnud ettevõtlusaktiivsus;
  • Kagu-Eesti ettevõtjale pakutakse piisavat ja vajalikku tuge erinevates ettevõtte elukaare ja arenguetappides,
  • Kagu-Eesti ettevõtja huvi panustada püsivalt oma ettevõtte arendamisse ning valmisolek kaasata vajadusel ka väliseid kompetentse arengu juhtimisse on kasvanud. Ettevõtted lähtuvad „kolmikpöörde“ suunistest ning võimalustest;
  • väheneb teenuste dubleerimine erinevate ökosüsteemi osapoolte vahel, pakutavad teenused katavad paremini ettevõtte elukaarte vaates tekkivaid toevajadusi, teenused on disainitud paremini vastama iga konkreetse ettevõtte vajadusele;
  • Kagu-Eesti sotsiaal-majanduslik konkurentsivõime tugevneb;
  • Kagu-Eestis luuakse senisest enam kõrgema lisandväärtusega töökohti.

Projekti algatamiseks koostatud mõju-uuringud ja analüüsid

Kontakt

Kaido Palu, ettevõtluse suunajuht, e-post kaido.palu@vorumaa.ee

Logod