VESTA

Projekti eesmärk on parandada vaimse tervise häiretega eakate toimetulekut oma kodus ja nende lähedaste võimalusi osaleda tööturul. Selleks töötatati välja Võru maakonna omavalitsusi ja teenuseosutajaid ühendav jätkusuutlik koostöömudel ning sihtgrupi eripära arvestavad integreeritud teenused

Üldinfo

Projekti nimi: Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal

Projekti akronüüm: VESTA (Võrumaa Eakate Sihipärase Toetamise Andmestik)

Periood: 01.01.2021-31.12.2022

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): 262 855,00 eurot, projekti toetus 223 426,75 eurot.

Rahastaja(d) / toetusprogramm ja meede: Euroopa Sotsiaalfond, valdkond 2: Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused, tegevus 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”

Lühikirjeldus

Projekti eesmärk on parandada vaimse tervise häiretega eakate toimetulekut oma kodus ja nende lähedaste võimalusi osaleda tööturul. Selleks töötatati välja Võru maakonna omavalitsusi ja teenuseosutajaid ühendav jätkusuutlik koostöömudel ning sihtgrupi eripära arvestavad integreeritud teenused. Projekti käigus osutatakse teenuseid vähemalt 100 inimesele.

 

Taotlejad ja partnerid

Juhtpartner Võrumaa Arenduskeskus

Lisaks:

 • Antsla Vallavalitsus
 • Rõuge Vallavalitsus
 • Setomaa Vallavalitsus
 • Võru Vallavalitsus
 • Võru Linnavalitsus
 • Mittetulundusühing Elu dementsusega
 • Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus

 

Tegevused

Tegevused:

 • Omavalitsusi, teenusepakkujaid ja teisi sidusgruppe ühendava koostöövõrgustiku arendamine. Omavalitsusteülese teenuse korralduse mudeli disainimine.
 • Integreeritud teenuste ja nõustamisteenuste osutamine vaimse tervise häiretega eakatele ning nende lähedastele.
 • Koolitused spetsialistidele eakate vaimse tervise häirete varaseks märkamiseks ja vaimse tervise häiretega eakate teadlikuks abistamiseks.

Oodatavad tulemused:

 • Teenuste osutamine vähemalt 100 kliendile.
 • Kodanike võimestumine, sihtgrupi aktiivne osalema neile suunatud lahenduste väljatöötamises.
 • Osapooli ühendav koostöövõrgustik.
 • Suurenenud tehnoloogiasõbralikkus hoolekande teenustes.

Vesta koostöömudel

Projekti käigus valmis integreeritud teenuse ja koostöömudeli kirjeldus ning tehti ettepanekud süsteemi arendamiseks.

VESTA koostöömudel

 

Projekti meeskond

Projekti meeskonda kuulusid:

Merilyn Viin, projekti koordinaator
Agnes Kirsbaum, Antsla valla esindaja
Maire Grossmann, Rõuge valla esindaja
Maarika Loodus, Setomaa valla esindaja
Angela Järvpõld, Võru valla esindaja
Eve Ilisson, Võru linna esindaja
Miret Tuur, MTÜ Elu Dementsusega esindaja
Kaja Solom, MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus esindaja

Kontakt

Küllike Hein, Heaolu suunajuht, e-post kyllike.hein@vorumaa.ee

Logod

EL Sotsiaalfondi logo