Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored (LEEN)

Projekt “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored” (LEEN) sündis Tartu, Võru, Põlva, Valga, Viljandi ja Jõgeva maakonna arendusorganisatsioonide tihedas koostöös, selle fookuses on 7-26aastaste Lõuna-Eesti noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatuse süsteemne arendamine ning noorte sidumine oma kodukohaga.

Üldinfo

Projekti nimi: Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored (LEEN)

Projekti periood: 01.01.2024- 30.08.2026

Maksumus: Kogumaksumus 3 331 393 eurot, abikõlbulik eelarve 3 331 393 eurot, s.h. toetus 2 498 545,08 eurot, omafinantseering 832 847,92 eurot. Võru maakonna eelarve 553 374 eurot, s.h. toetus 415 031 eurot, omaosalus 138 344 eurot.

 

Lühikirjeldus

Projekti eesmärkProjekt “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored” (LEEN) sündis Tartu, Võru, Põlva, Valga, Viljandi ja Jõgeva maakonna arendusorganisatsioonide tihedas koostöös, selle fookuses on 7-26aastaste Lõuna-Eesti noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatuse süsteemne arendamine ning noorte sidumine oma kodukohaga.

Noored on seotud oma kodukohaga koostöise võrgustikutöö tulemusena, mis süsteemselt ja eesmärgistatult arendab noorte omaalgatust ja ettevõtlikku mõttelaadi Lõuna-Eestis. Loodud on keskkond, mis toetab Lõuna-Eesti lapse ja noore kujunemist ettevõtlikuks, uutele ja innovaatilistele lahendustele avatuks, nutikaks, konkurentsivõimeliseks ja positiivse ellusuhtumisega täiskasvanuks, kes soovib oma kodu regiooni tagasi pöörduda.

Projekti laiem eesmärk on töötada välja ja rakendada nii maakondlik kui regionaalne mudel ettevõtlikkuse edendamiseks, siduda üksteiselt õppides parimad praktikad tervikuks ning tugevdada Lõuna-Eesti ülest koostööd maakondlike arenguorganisatsioonide ja seotud osapoolte vahel.

Taotlejad ja partnerid

Juhtpartner Tartumaa Omavalitsuste Liit

Lisaks:

 • SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
 • SA Põlvamaa Arenduskeskus
 • Tartu Ärinõuandla SA
 • SA Valgamaa Arenguagentuur
 • SA Viljandimaa Arenduskeskus
 • SA Võrumaa Arenduskeskus. 

Tegevused

Käesolev projekt on üles ehitatud partnerite omavahelises tihedas koostöös, kaasates seotud osapooli. Projekti fookus on suunatud noorte ettevõtlikkuse valdkonna süsteemsele arendamisele läbi erinevate sekkumiste ja tegevustasandite, mida toetab omavahelisest partnerite / piirkondade koostööst saadav lisandväärtus ning mille tulemusena on võimalik välja töötada ning ellu viia regionaalselt mõjusaid lahendusi ja saavutada jätkusuutlikke tulemusi.

Projekti tulemusena loome ja arendame noorte ettevõtlikku vaimu ja hoiakuid toetava mitmekülgsete tegevustega keskkonna, mis suurendab noore valmidust ise ettevõtjaks hakata või võtta initsiatiivi kogukondlikes tegevustes:

 • Juurutatud on süsteemne lähenemine noorte ettevõtlikkuse arendamiseks
  maakondlikul tasandil, mida toetab Lõuna-Eesti piirkondlik võrgustik ning
  sihikindel ja koordineeritud koostöö.
 • Noorte ettevõtlikkuse teema vajalikkus on regioonis laiemalt tuntud ja seda väärtustatakse.
 • Omavalitsused panustavad strateegilisel ja tegevuslikul tasandil noorte
  ettevõtlikkuse valdkonna arendamisesse.
 • Ettevõtliku mõtteviisiga noored on loonud püsivad sidemed kohaliku
  omavalitsusega, maakondlike arendusorganisatsioonidega noorte
  ettevõtllikkuse arenguhüppe läbiviimiseks.Piirkonnas on noored, kes on
  altimad välja töötama uusi lahendusi, leidma uudseid viise, kuidas asju teha, lahendada probleeme koostöiselt ja kaasavalt, noored on kaasatud
  sihipäraselt kogukondade tegevustesse ning ettevõtjad teevad noortega enam koostööd.
 • KOVid, koolid ja noortekeskused teevad valdkonnas tihedalt koostööd.
 • Noortekeskused on kujundatud ettevõtlikkust ja omaalgatust initseeerivateks keskusteks.

Kontakt

Kadi Kaur, projektijuht, e-post kadi.kaur@vorumaa.ee

Logod