Strengthening Apprentices on Entrepreneurship (SAPE) – Ettevõtluspraktikate tugevdamine

Üldinfo

Projekti nimi: Strengthening Apprentices on Entrepreneurship – Ettevõtluspraktikate tugevdamine

Projekti periood: … – 30.06.2024

Maksumus: 120 000 EUR, Võrumaa Arenduskeskuse osa 29 111EUR

 

Lühikirjeldus

Projekti eesmärk – aidata kaasa kutsehariduse innovatsioonile, parandades õpilaste üldpädevusi ettevõtluse valdkonnas.

Detailsemad eesmärgid on:

 • parandada 200 kutseõppes õppiva noore üldoskusi ja ettevõtlikkust;
 • jagada häid praktikaid ja toetada kutsehariduskeskuste/koolide õpetajate rahvusvahelist kogemust, et tagada jätkusuutlik koostöö kohalikul/riiklikul/rahvusvahelisel tasandil;
 • koostada partnerite koostöös jõustavaid ja toetavaid koolitusmaterjale, nagu koolitajate koolituskava, veebimoodulid ja hindamisinstrument ja levitada neid seotud asutustele;
 • kutseõppes õppijate ja praktikantide keeleoskuste parandamise võimaluste suurendamine praktikate mobiilsuste kaudu.

Võru maakonna huvi: Kuna kutseõppes väljalangevus on Statistikaameti alusel 20%, siis selle vähendamist saab parandada üldoskuste arendamisega, sh nende oskuste arendamisega, mis toetavad ühtlasi ka ettevõtluspädevusi. Pikemas perspektiivis väheneb selliste üldoskusi toetavate programmide toel elanikkonna väljalangevus haridusest ja tööelust ning suureneb toimetulek väljakutsetega.

 

Taotlejad ja partnerid

Taotleja: DEM Experiential Training Centre, Turkey

Partneritena: Võrumaa Arenduskeskus, seotud partner Võrumaa Haridus- ja tehnoloogiakeskus

 

Tegevused

 • koostatakse õppijakeskse mitteformaalse õppe metoodikatel põhinev praktikantide ja kutseõppe õpilaste üldoskuste õppekava, mis on kohandatud formaalharidusele;
 • 20 koolitajat koolitatakse selle õppekava rakendamiseks;
 • 200 praktikandi ja kutseõppe õpilase üldoskusi (juhtimine, suhtlemine, läbirääkimised, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, konfliktide lahendamine) on silmast silma koolitustel täiendatud;
 • 200 praktikanti ja kutseõppe õpilast on omandanud ettevõtlusalaseid teadmisi veebipõhise koolitusmooduli kaudu;
 • 200 praktikandil ja kutseõppe õpilasel on võimalus saada oma ettevõtlusideede mentorlust;
 • luuakse e-õppe moodul;
 • jagatakse partnerriikide häid tavasid, et aidata kaasa õpipoisiõppe õppekavade kohandamisele;
 • noorte ettevõtlikkuse komponendi hindamisinstrumendi kohandamine ja rakendamine;
 • häkaton ettevõtlusideede arendamiseks;
 • 20 silmapaistva noore ideede esiletoomine ning arendamine, investoritele tutvustamine.

Võrumaa Arenduskeskuse vastutusalas: ühe õppevisiidi korraldamine Eestis ning hindamisinstrumendi loomisprotsssi juhtimine.

Kontakt

Kerli Kõiv, haridusuuendaja, e-post: kerli.koiv@vorumaa.ee 

Logod