Setomaa programm

Setomaa programmi 2024. aasta taotlusvoor on avatud 2. jaanuarist kuni 5. veebruarini.

Kirjeldus

Setomaa programmi taotlusvooru eesmärk Setomaal on Setomaa elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele kaasaaitamine arendades piirkonna ettevõtluskeskkonda, inimkapitali ja turundust ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

Programmi rakendatakse Võru maakonna Setomaa vallas.

Toetuse taotlejaks võib olla:

 • programmi rakendamise piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused;
 • Setomaa vald.

Toetatavad tegevused on:

 • kohapealse ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arendamine;
 • piirkonna elanike täiend- ja ümberõppe ning muu vabahariduse korraldamine lähtuvalt ettevõtjate tööjõuvajadustest;
 • traditsiooniliste oskuste säilitamine ja edendamine ning kohalikul ressursil põhinevate ja traditsiooniliste või ökoloogiliste toodete valmistamise oskuste väljaarendamine;
 • piirkonna turundus;
 • spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega seotud arengupotentsiaali väljaarendamine ja rakendamine majandustegevuses;
 • piirkonda elama asumise kampaania korraldamine ja maale elama asumise kampaania tegevustes osalemine.

Sihtotstarbelist tegevustoetust võib taotleda kuni 12 kalendrikuuks mittetulundusühingule või sihtasutusele, kelle tegevuskohaks on kogu Setomaa piirkond ja kelle tegevus on suunatud programmi eesmärgi saavutamisele.

Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 3 200 ja maksimaalne suurus 32 000 eurot. Taotleja oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest.

Välisabi projektide kaasfinantseeringu katmise puhul ei ole oma- või kaasfinantseering nõutav.

Välisabi projektide kaasfinantseeringu katmist toetatakse, kui välisabi projekt ei lõpe projekti lõpptähtpäevast hiljem, tegevused langevad kokku Setomaa programmi tegevustega ja välisabist rahastatava projekti toetus on suurem kui Setomaa programmis lubatud maksimaalne toetussumma. Toetuse suurus on kuni 50% minimaalsest välisabi projekti kohustuslikust omafinantseeringust, aga mitte suurem kui 32 000 eurot.

Ei toetata:

 • investeeringut hoonesse, ruumi ja rajatisse, mida kasutatakse avaliku teenuse pakkumiseks;
 • kinnisasja ostu.

NB! Taotlusvormi täitmise abiinfo on sinistes ringides küsimärkide all. Kui täidate e-keskkonnas taotlust, vajutage igale küsimärgile, seal avaneb abiinfo.

Aktiivne taotlusvoor (2024)

Taotlusvooru info:

Setomaa programmi 2024. aasta taotlusvoor on avatud 2. jaanuarist kuni 5. veebruarini.

Taotlused esitatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonnas, esitamise tähtaeg 5. veebruar kell 16:30

Riigihalduse ministri 29.03.2023 määrus nr 20 „Täiendava piirkondliku arendustoetuse andmise tingimused ja kord”

Hindamiskomisjoni koosseis:

 1. Rein Järvelill
 2. Kai Koord
 3. Raul Kudre
 4. Mart Külvik
 5. Evelin Leima
 6. Kaido Palu
 7. Vello Saar

 

Lisainfo: Kaire Trumm (Võrumaa Arenduskeskuse projektispetsialist), tel 5198 6484, kaire.trumm@vorumaa.ee

Varasemad taotlusvoorud

2023

Toetuse saajad: Setomaa programmist toetuse saajad 2023

Taotlusvooru info:

Setomaa programmi 2023. aasta taotlusvoor oli avatud 15. maist kuni 15. juunini.

Taotlused esitatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonnas , esitamise tähtaeg 15. juuni kell 16:30.

Riigihalduse ministri 29.03.2023 määrus nr 20 „Täiendava piirkondliku arendustoetuse andmise tingimused ja kord”

Kontakt

Kaire Trumm (Võrumaa Arenduskeskuse projektispetsialist), tel 5198 6484, kaire.trumm@vorumaa.ee

Logod

 

 

Allalaetavad failid toetusest teavitamiseks:

PDFregionaal- ja põllumajandusministeerium_reguonaalarengu toetuseks

JPGregionaal- ja põllumajandusministeerium_reguonaalarengu toetuseks

PNGregionaal- ja põllumajandusministeerium_reguonaalarengu toetuseks

SVGregionaal- ja põllumajandusministeerium_reguonaalarengu toetuseks