SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega alustab projektiga:EL Sotsiaalfondi logo

„Kultuur ja eripära tegevuskava LOOV VÕRU MAAKOND koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid“

Projekti eesmärk: täpsustada Võru maakonna arengustrateegia 2035+ kultuuri ja eripära tegevuskava, toetada kultuurijuhtimise võrgustiku loomist ja arendamist, tõsta kultuurivaldkonnas tegutsevate spetsialistide oskusi ja pädevusi.

Projekti tegevused keskenduvad neljale peamisele teemavaldkonnale:

 • Kultuurikorralduse võrgustiku töö arendamine
 • Noorte kaasamise ja järelkasvu tagamine kultuurivaldkonnas
 • Kultuurikorraldajate ja – juhtide võimekuse tõstmine läbi koolituste
 • Kultuuri ja loovuse tihedam seostamine teiste valdkondadega

Projekti kestvus: november 2021 – mai 2022

Projektipartner on Creativity Lab Ragnar Siil (Loov Tartumaa eestvedaja) ja Astrid Hallik (Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik).

Projekti tulemusena valmib:

 • Kultuur ja eripära tegevuskava „LOOV VÕRU MAAKOND“
 • Loomemajanduse teekaardid maakonna kohalikele omavalitsustele

Lisainfo: Kristi Vals, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post: kristi.vals@vorumaa.ee


Projekti tegevusi tutvustav avaseminar 12. november 2021 zoomi keskkonnas.


Olukorra kaardistamiseks ja sisendi saamiseks tegevuskavasse toimusid juhtgruppidega kohtumised igas Võru maakonna omavalitsuses. Fookusgruppides osaleid erinevate valdkondade esindajad: omavalitsuse kultuurijuht, rahvamajade juhataja, noorte juht, vabaühenduste valdkonna esindaja, raamatukogu töötaja, turismivaldkonna esindaja, loomevaldkonna esindaja. Võimalusel oli juhtrühma kohtumisele oodatud ja omavalitsuse arendusjuht ja omavalitsuse juht.

Kohtumised toimusid: 22. novembril Võru ja Antsla vallas, 23. novembril Setomaa vallas, 25. novembril Rõuge vallas ja 29. novembril Võru linnas.


11.01.2022 toimus projekti “Loov Võru maakond” Visioonipäev, Vastseliina Rahvamajas.
Visioonipäeval arutleti üheskoos, millised on hetkel kultuurivaldkonna trendid, tugevused ja väljakutsed meie maakonnas ning millist kultuurielu ja kultuurikorraldust meie maakonnas soovime.
Arutelu modereerisid: Ragnar Siil, Jorma Sarv ja Astrid Hallik

Hea kultuurivaldkonnas tegutseja Võru maakonnas!

Projekti „Loov Võru maakond“ raames on valminud veebiuuring, mida väga palume, et täidaksite ja jagaksite infot enda majas, piirkonnas, asutustega, organisatsioonidega jne, kes kultuurikorraldusega Võru maakonnas kokku puutuvad.

Veebiuuringus on palutud osalema kõik kultuurivaldkonnas tegutsevad inimesed Võru maakonnast ning teiste valdkondade esindajad, kes kultuurikorraldusega kokku puutuvad, sealhulgas:

 • Kunstide valdkonnas tegutsejad – sh kunstnikud, muusikud, kirjanikud, etenduskunstnikud, filmitegijad jt
 • Kultuuripärandi valdkonnas tegutsejad – sh muuseumitöötajad, raamatukogutöötajad, rahvakultuuriga tegelejad (juhendajad, koorilauljad, tantsijad), käsitööga tegelejad, muinsuskaitsega tegelejad, kultuurivaldkonna teadustööga tegelejad jt
 • Kultuurikorraldajad ja -ametnikud– sh valdade kultuurispetsialistid, rahvamajade ja kultuurikeskuste juhatajad või töötajad, festivalide korraldajad jt
 • Loomeettevõtjad– sh kultuuril ja loovusel põhinevate toodete ja teenuste pakkujad ning disaini- ja arhitektuuriettevõtjad, loomekeskuste eestvedajad, kultuurivaldkonnale tehnilist tuge pakkuvad ettevõtted, kultuuriturismiga tegelevad ettevõtjad jt
 • Hariduse ja järelkasvuga seotud inimesed– sh ringijuhid, loovate erialade õpetajad koolides, lasteaedades ja huvihariduses, noortekeskuste töötajad jt
 • Teiste seotud valdkondade esindajad– sh päevakeskustes ja hooldekodudes eakatele kultuurisündmuste korraldajad, küla- ja kogukonnaliikumise eestvedajad, maakonna turunduse ja kommunikatsiooniga tegelevad spetsialistid jt

Uuring on anonüümne ning keskendub peamiste tugevuste ja nõrkuste väljaselgitamisele ning uute ideede kogumisele. Uuringuga ei koguta isikuandmeid. Uuringule vastamine võtab ligikaudu 15-20 minutit. Aitäh!

Link on uuringule on siin: https://my.forms.app/form/61d6c3c0217e287cb47c7f4b

Küsimustele vastamise tähtaeg on 31. jaanuar.

Kontakt: Ragnar Siil (Creativity Lab, ragnar.siil@creativitylab.ee) ja Kristi Vals (Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist, telefon: +372  59 129 200 kristi.vals@vorumaa.ee)

Suur tänu, et olete valmis panustama “Loov Võru maakond” tegevuskava koostamisse!