Maakonna arengustrateegia

Maakonna arengustrateegia on vajalik kohalike omavalitsuste ning partnerite ühiseks maakonna arengu suunamiseks, ühiselt tehtavate maakondlike investeeringute kavandamiseks, investeeringutoetuste taotlemiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks. Siit lehelt leiad info strateegia koostamise ning uuendamise kohta.

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ (hetkel kehtiv)

Maakonna arengustrateegia on vajalik kohalike omavalitsuste ning partnerite ühiseks maakonna arengu suunamiseks, ühiselt tehtavate maakondlike investeeringute kavandamiseks, investeeringutoetuste taotlemiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks.

Võru maakonna arengustrateegia 2035+(pdf, 4,29 MB)

Lisad:

Võru maakonna arengustrateegia koostamist ja uuendamist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös maakonna omavalitsustega.

Lisainfo

Aivar Nigol (Võru maakonna arengustrateegia 2035+ uuendamise koordinaator); aivar.nigol@vorumaa.ee; +372 5340 2563

Maakonna arengustrateegia elluviimise toetusmeede

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avasid 22. jaanuaril 2024.a  taotlusvooru, millest on võimalik taotleda raha maakonna arengustrateegias määratud eesmärkide täitmiseks. Riik suunab järgneval 2024-2027 taotlusperioodil kokku 25 miljoni eest lisatuge, et aidata ellu viia kohaliku elu edendamiseks seatud eesmärgid. Riigihalduse minister muutis maakondade arengustrateegiate toetusmeetme (MATA) tingimusi. Võrreldes senisega on kõige oluliseks muudatuseks dialoogi pidamine ministeeriumi ja maakondliku arendusorganisatsiooni (MARO) vahel. Lähtuvalt maakonna väljakutsetest ning arengueeldustest lepitakse dialoogi käigus ühiselt kokku fookusvaldkonnad, kuhu toetusrahad järgeval neljal aastal suunatakse.

Võru maakonnas on maakondlikuks arendusorganisatsiooniks SA Võrumaa Arenduskeskus, kes ministeeriumiga dialoogi pidas ja maakonna seisukohti esitas:

 

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 3 Tegevuskavad uuendamise eelnõu avalikustamine

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 3 Tegevuskavad uuendamise eelnõu avalik väljapanek toimub 4.01.2024 – 18.01.2024. Avalikul väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid esitada kuni 18.01.2024 aadressil SA Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, Võru 65605 või e-posti aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee

Tegevuskava muudatusettepanekute vorm

Lisainfo: Aivar Nigol (Võru maakonna arengustrateegia 2035+ uuendamise koordinaator); aivar.nigol@vorumaa.ee; +372 5340 2563

Võru maakonna arengustrateegia uuendamine 2022 - 2023

Võru maakonna arengustrateegia 2035+

Võru maakonna uuenenud arengustrateegia sai omavaliitsuste volikogude heakskiidu

Strateegia uuendamise algatas SA Võrumaa Arenduskeskus nõukogu 28. aprillil 2022. a.

Arengustrateegia koostamise protsessi koordineeris SA Võrumaa Arenduskeskus.

Juhatuse liikme käskkirjaga moodustati arengustrateegia töörühmad ja nimetati nende juhid. Töörühmade juhtide ülesanne oli moodustada töörühmad, kuhu kuulusid kohalike omavalitsuste ja partnerite esindajad ning eksperdid.

Moodustati 7 töörühma: tervis ja heaolu ning siseturvalisus (juht Ülle Tillman), elukestev õpe (juht Kerli Kõiv), kestlik kogukond (juht Katrin Volman), kultuur ja eripära (juht Kristi Vals), ettevõtlus (juht Kaido Palu), taristu ja keskkond (juht Aivar Nigol), maine (juht Lota Vana). Läbi viidi kaks seminari. Esimene strateegiaprotsessi algatav seminar toimus 20. mail Rõuge rahvamajas ning teine prioriteetseid valdkondlike ja ühistegevusi kajastav seminar toimus 27. mail Võru kultuurimajas Kannel. Arengustrateegia uuendamise töörühmade seminare korraldati kaks, I seminar 6. septembril kompetentsikeskuses Tsenter ja II seminar 26. septembril Võru Kultuurimajas Kannel.

Arengustrateegia uuendamisse kaasati Võru maakonna arengus olulist rolli omavate partnerite, organisatsioonide ja sidusrühmade sh kolmanda sektori ja kogukondade, riiklike institutsioonide ja ettevõtete esindajad. Kohalikud omavalitsused ja kaasatud partnerid, organisatsioonid ja sidusrühmad andsid olulise sisendi ning tegid ettepanekud maakonna arengustrateegia tegevuskavasse. Maakonna arengustrateegiat tutvustati maakonna kohalike omavalitsuste volikogudele. Võru maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 15.11.2022-30.11.2022. Arengustrateegia materjalid olid kättesaadavad maakonna kohalike omavalitsuste ja SA Võrumaa Arenduskeskuse veebilehtedel.

13. jaanuaril 2023. a toimus Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER maakonna arengustrateegia tutvustamine ja rakendamise arutelu.

Võru maakonna arengustrateegia sisaldab meie inimeste ja organisatsioonide ühiseid eesmärke ja kavandatud tegevusi maakonna arendamiseks. Maakonna arengu visioon aastani 2035+ on järgmine: „Meie maakond on õnnelike ja tegusate inimeste, rohkete võimaluste ning mitme kultuuriruumiga maa.“

Strateegia ning sellest johtuvad tegevused baseeruvad kolmele põhiväärtusele: meie inimesed; puhas elukeskkond ning keeled, kombed ja kultuurid. Nõnda on strateegia keskpunktiks meie oma inimene oma kodu ja kommetega. Võru maakonna arengut kavandatakse läbi seitsme valdkonna: tervis, heaolu ja siseturvalisus; elukestev õpe; kestlik kogukond; majandus; kultuur ja eripära; taristu ja looduskeskkond ning maine. Need on seitse valdkonda, mille läbimõeldud arendamine võiks strateegia koostajate hinnangul enim toetada Võru maakonna visiooni saavutamist. Igas valdkonnas on sõnastatud valdkondlik alavisioon, eesmärgid ning tegevussuunad.

Võru maakonna arengustrateegia on ühiskondlik kokkulepe maakonna arendamiseks. Tähtis on see, et meie inimesed, organisatsioonid, ettevõtted, avalik sektor on ühiselt valmis panustama oma kogukonnas, kohalikus omavalitsuses, maakondlikul tasemel selle nimel, et meie kõigi heaolu kasvaks.

Arengustrateegia dokumendi juurde kuulub kolm lisa. Dokumendi lisas 1 asub maakonna hetkeolukorra ülevaade koos andmetabelitega, lisas 2 on arengustrateegia seosed teiste arengudokumentidega ning lisas 3 tegevuskavad.

Võru maakonna arengustrateegia koostamise materjalid on kättesaadavad SA Võrumaa Arenduskeskuse veebilehel https://vorumaa.ee/arendus/arengustrateegia/

Strateegia uuendamise töörühmad 2022 - 2023

Strateegia uuendamise töörühmade II kohtumine, 26.septembril

26. septembril, kohtusid Võru Maakonna arengustrateegia uuendamise raames seitse töörühma Võru Kultuurimajas Kannel.

Töörühmasid juhtisid Võrumaa Arenduskeskuse valdkonna spetsialistid:
1) Heaolu – töörühma juht Ülle Tillmann
2) Elukestev õpe – töörühma juht Kerli Kõiv
3) Kestlik kogukond – töörühma juht Katrin Volman
4) Kultuur ja eripära – töörühma juht Kristi Vals
5) Ettevõtlus – töörühma juht Kaido Palu
6) Taristu ja keskkond – töörühma juht Aivar Nigol
7) Maine – töörühma juht Lota Vana

Külalisesinejatena olid kohtumisele kaasatud statistik ja rahvastikuteadlane, emeriitprofessor Ene-Margit Tiit ning Metsavenna talu peremees Meelis Mõttus.

Fotod:


Strateegia uuendamise töörühmade I kohtumine, 6.septembril

6. septembril, kohtusid Võru Maakonna arengustrateegia uuendamise raames seitse töörühma Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses Tsenter.

Kokku panustab maakonna arengustrateegia uuendamisesse üle 80 spetsialisti nii Võru maakonnast kui ka kaugemalt. Järgmine kohtumine toimub 26. septembril.

Fotod töörühmadest:

Rühmade töö lühiülevaade:


Arengustrateegi uuendamise seminaride materjalid

Strateegia uuendamise I seminar 20. mail Rõuge rahvamajas

Strateegia uuendamise II seminar 27. mail Võru kultuurimajas Kannel

Strateegia uuendamise kokkuvõttev seminar

13. jaanuaril 2023 toimus Võru maakonna arengustrateegia uuendamise viimane seminar.

Seminar toimus Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses Tsenter. Ühe laua taga kohtusid arengustrateegia töörühmade juhid, võtmepartnerite esindajad ja arenduskeskuse nõukogu liikmed.

Arengustrateegia uuendamise protsessi kokkuvõtva seminari eesmärk oli arutada arengustrateegia rakendamist ja seiret. Seda tehti lähtudes koosloome põhimõtetest ja kasutades loovaid meetodeid. Näiteks aitasid osalejate loovust ergutada ajakirjadest väljalõigete tegemine ja neist plakatite koostamine. Seeläbi mõtestati arengustrateegiat kui igapäevase töö planeerimise alust.

AJAKAVA
12.45 Kogunemine, registreerumine, tervituskohv
13.00 Seminari algus Tervitus SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige Tiit Toots
13.10- 13.50 Ettekanne Avatud valitsemine kestliku arengu nimel – Teele Pehk, Rohetiiger
13.50-14.00 Küsimused ja arutelu
14.00- 14.30 Arengustrateegia koostamine ja rakendamine Raplamaa näitel, Tavo Kikas, Rapla OVL
14.30-16.00 Arutelu töörühmades
16.00-16.30 Kokkuvõtted
16.30- 16.45 Seminari lõpetamine

Strateegia ajakohastamine 2020

Tegevuskava puhul on tegemist nn rulluva dokumendiga, mis kirjeldab tegevusi 4 aasta perspektiivis ning igal aastal lisandub sellesse uus tegevusaasta.

Arengustrateegia tegevuskava muutmine algas augustis paralleelselt KOVide arengukavade muutmise protsessiga. SA Võrumaa Arenduskeskus küsis maakonna kohalikelt omavalitsustelt ja partneritelt ettepanekud arengustrateegia tegevuskava muutmiseks.

Eesmärk oli muuta ja täiendada arengustrateegia tegevuskava selliselt, et lisada uus täiendav aasta ning vaadata üle tegevuskava tegevused (millised tegevused on lõppenud, millised tegevused jätkuvad ja millised on uued lisanduvad tegevused).

Maakondade arengustrateegiate (sh tegevuskava) koostamisel on abivahendiks arengustrateegia koostamise juhend. Väljavõte juhendist: „Tegevuskava uuendamise algatab MARO. Iga uuendatud tegevuskava peab hõlmama vähemalt 4 järgneva aastast perioodi uuendatud tegevuskava kinnitamisest arvates. Soovitatavalt peaks tegevuskava uuendamine olema algatatud hiljemalt iga aasta augustiks, et sellega jõuaks arvestada ka KOV üksuste arengukavade ja eelarvestrateegiate iga-aastasel uuendamisel ning vajadusel anda sisendit järgneva aasta riigieelarve strateegia koostamisele.„

 Tegevuskava kiitsid heaks maakonna kohalike omavalitsuste volikogud.

Strateegia koostamine 2018

Avaüritus, 18.04.18, KEIK

Avaürituse video (FaceBook)
Rühmatööde kokkuvõtete video (FaceBook)
Fotod

Töörühma koosolekute protokollid

Teemarühmade koosolek 16.05.18, TSENTER ja KHK

Teemarühmade juhtide koosolek 23.05.18, arenduskeskus

Arengupäev Vastseliina piiskopilinnuse keskaja elamuskeskuses, 18.09.18

Avalik väljapanek

Avalik väljapanek toimus 05.11.2018-19.11.2018

Avalikule väljapanekule suunatud dokumendid

Tegevuskava ja seiremõõdikud on arengustrateegia eelnõu juures informatiivse materjalina. Need on täienevad ja muutuvad dokumendid, mis kinnitatakse omavalitsuste volikogude poolt 2019. aasta alguses.

Küsimusi ja ettepanekuid sai esitada kuni 19.11.2018 aadressile SA Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, Võru 65 605 või e-posti teel arenduskeskus@vorumaa.ee

Laekunud ettepanekute läbitöötamine