Võru maakond sai riigilt suure toetuse riskiolukorras noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks

Võrumaa Arenduskeskusele eraldati noortele suunatud tugiteenuste suurendamiseks 733 153 eurot. 

Võru maakond sai riigilt suure toetuse riskiolukorras noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks

Riiklikus noortegarantii tugevdamise tegevuskavas on 2022-2027 aasta kaheks tegevussuunaks mitteõppivate ja -töötavate (NEET staatuses) noorte toetamine ja NEET-olukorda sattumist ennetavad tegevused. Võrumaa Arenduskeskusele eraldati noortele suunatud tugiteenuste suurendamiseks 733 153 eurot. 

Võru maakonnas oli sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhjal 2023. aasta oktoobrikuu seisuga kokku 343 mitteõppivat ja -töötavat (NEET staatuses) noort vanuses 16-29. Võrumaa Arenduskeskuse uus projekt LÕIM 2 keskendub just neile.

Kõige suurem arv mittetöötavaid- ja õppivaid noori on Võru vallas (112) ning Võru linnas (110). Neile järgnevad Rõuge vald (52), Antsla vald (50) ja Setomaa vald (19). Kui Rõuge vallas on NEET-noorte hulk püsinud viimastel aastatel üsna samal tasemel, siis Võru linnas, Võru vallas ja Antsla vallas on see aasta-aastalt tõusnud. Viimase andmeseire tulemusena võib langust täheldada vaid Setomaa vallas. 

Arvestades riiklike suundi ning Võru maakonna hetkeolukorda, koostas Võrumaa Arenduskeskus projekti “Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks” ehk LÕIM 2, milles kirjeldatud tegevusteks eraldati riiklikust tegevuskavast 733 153 eurot. “Võru maakonnas on teadlikkus ja valmisolek teemaga tegelemiseks teiste Eesti piirkondadega võrdluses üpris hea ning seega toetavad projektis LÕIM 2 plaanitavad tegevused seni väljatöötatud lahenduste elluviimist,” ütles projektijuht Mariann Toots selgituseks. 

Uue projekti eesmärgiks on NEET-olukorras ja -riskis noortele suunatud valdkonnaüleste ja lõimitud tugitegevuste kaudu suurendada maakonna noorte valmisolekut töö- ja hariduselus osalemiseks. Projekt sihtgrupp on 13-29 aastased Võrumaa noored ning projekt kestab 2027. aasta lõpuni. Projekti koostas Võrumaa Arenduskeskus tehes koostööd omavalitsuste spetsialistide, Eesti Töötukassa ja Haridus- ja Noorteameti Võrumaa Rajaleidja keskusega.

 

Loe projekti kohta lähemalt!

 

Projekt on tugevalt seotud 2022-2024 ellu viidud projektiga “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” ehk LÕIM projektiga, mille raames loodi ja piloteeriti koostöömudelid laste ja noorte toetamiseks. 

Noorte heaoluspetsialistid

Kõikides Võru maakonna kohalikes omavalitsustes hakkavad projekti raames tööle noorte heaoluspetsialistid, kelle põhilisteks ülesanneteks on luua noorte ning nende lähivõrgustikuga usalduslik kontakt, toetada noori tööle asumisel või haridusellu naasmisel ning nende tööalase konkurentsivõime arendamisel. Oluline roll on ka noortega töötavate spetsialistide võrgustiku toimimisel, et koostöös toetada sihtrühma noori ning nende lähivõrgustikku. Lisaks sihtgrupile suunatud individuaalse toe pakkumisele on toetustegevusteks veel ka enesejuhitud õppimise oskusi arendav programm ning tegevused lähivõrgustikuga. Noorte kaasamine ja koostöötegevused toimuvad läbi noorsootööasutuste. 

Võrumaa Arenduskeskuse juurde asuvad projekti raames tööle psühholoog ja pereterapeut. Kohalike omavalitsuste ja maakondliku võrgustiku koostöö arendamiseks toimuvad metoodikapäevad, koolitused, võrgustiku kohtumised, kovisioonid ja supervisioonid. Projektis pakutavad tegevused ja teenused on noorele ja tema lähivõrgustikule tasuta.  

Lisainfo või osalussoovi korral võta ühendust projekti koordinaatoriga: Mariann Toots, mariann.toots@vorumaa.ee 

Projekti toetatakse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest (Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+).