Rahvatervist ja turvalisust tõstvaid ja tagavaid tegevusi viiakse ellu nii riiklikul, maakondlikul kohalikul kui ka kogukondlikul tasandil. Heaolu ja turvalisuse tõusu panustatakse paljudes valdkondades, nii siseturvalisuse, hariduse, majanduse, tervishoiu, lastekaitse, tööturu, sotsiaal- kui tarbijakaiteses jm.

Kohalike omavalitsuste ühiselt täidetav ülesanne on:

 1. heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamine;
 2. tervise- ja heaoluprofiili koostamine ning selles sisalduva teabega arvestamine maakonna või piirkondliku arengustrateegia koostamisel;
 3. rahvastiku tervist toetavate tegevuste elluviimine;
 4. tervist toetavate teenuste pakkumine maakonnas või piirkonnas, vähemalt tervise- ja heaoluprofiilis kajastatud prioriteetsete tervisemõjude ohjeldamiseks;
 5. riiklike rahvatervisealaste tegevuste toetamine maakonnas või piirkonnas;
 6. rahvatervise ja teiste tihedalt seotud valdkondade vahelise võrgustiku loomine.

Vanemaharidus

Võrumaa Arenduskeskuse eestvedamisel toimuvad lapsevanematele ning laste, noorte ja peredega töötavatele spetsialistidele suunatud vanemahariduse koolitused. Koolitusprogrammi eesmärk on toetada Võru maakonna lapsevanemate vanemlike teadmisi ja oskusi, tõstes seeläbi üldist teadlikkust vanemaharidusest ja toetavatest koolitusprogrammidest.

Vanemahariduse 2024. aasta koolituskava

Koostöö TAI ja Tervisekassaga

Koostöös TAI ja Tervisekassaga:

Aitame kaasa  Võru  maakonnas  vähi  sõeluuringute  (emakakaela-,  jämesoole- ja
rinnavähi)  hõlmatuse tõstmisele. Samuti aitame alkoholi liigtarvitamise ning tubaka ja nikotiinitoodete tarvitamise vähendamisele.

Infot sõeluuringute kohta leiad jooksvalt Võrumaa Arenduskeskuse uudiste rubriigist või sotsiaalmeediast.

Sõeluuringul saab osaleda ka ilma kutseta. Kui kuulud antud aastal sõeluuringu sihtrühma, võid pöörduda otse oma perearsti poole.

Sihtrühma kuuluvad inimesed leiavad kutse-saatekirja patsiendiportaalist digilugu.ee (Terviseandmed → Saatekirjad) alates sõeluuringuaasta algusest. Kutse sõeluuringule kehtib kalendriaasta lõpuni.

Täpsema info saamiseks klõpsa pildile!

Heaoluprofiil

Tervis ja heaolu on igapäevase elu loomulikuks eeltingimuseks, olles nii individuaalsel kui ka rahvuslikul tasandil tähtsaimaks ressursiks. Igal Võru maakonnas elaval inimesel peab olema võimalus elada tervist toetavas keskkonnas ja teha tervislikke valikuid, mis on nii terve isiksuse kujunemise kui ka maakonna eduka sotsiaalse ja majandusliku arengu eeltingimuseks.

Võru maakonna heaoluprofiil kaardistab erinevad sisendid, mõõdikud ja näitajad, et anda parem ülevaade maakonna elanike heaolust, s.t. tervise, turvalisuse ja sotsiaalse kaitse seisundist ja neid mõjutavatest teguritest.

Heaoluprofiili koostamise eesmärk:

 • juhtida tähelepanu omavalitsuses või maakonnas tehtavate otsuste tervisemõjudele
 • tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse ja maakonna arengukavasse
 • anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas
 • aktiviseerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks ning luua eeldused rahvastiku tervise parendamiseks

Heaoluprofiil on suunatud:

 • kõigile maakonna elanikele ülevaate saamiseks rahvastiku hetkeolukorrast.
 • valdkondade spetsialistide, poliitikutele ja otsustajatele, aidates heaolu temaatikat paremini mõista ja selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning mõjutavate tegurite vahel.

Heaoluprofiili abil:

 • koondame tervist puudutava olulise info;
 • selgitame terviseprobleemid ja -vajadused;
 • selgitame tervist mõjutavad tegurid;
 • selgitame tervise parendamist võimaldavad tegevused;
 • stimuleerime tervisemuutusi;
 • edendame valdkondade vahelist koostööd;
 • anname avalikkusele, poliitikutele, erinevate valdkondade spetsialistele ja erineval tasemel otsuste tegijatele kergesti arusaadaval viisil teavet tervisemõjuritest;
 • muudame tervise temaatika nähtavamaks.

Võru maakonna heaoluprofiili koostamist juhtis Võrumaa Arenduskeskus kaasates teemaga seotud osapooli – kohalikke omavalitsusi, organisatsioone, kodanikuühendusi ja teisi huvigruppe.

Võru maakonna heaoluprofiil on kinnitatud SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu.

Dokumendid ja viited

Koostöökava

Mis on Võru maakonna heaolu teemade koostöökava?

See on heaolu puudutavate tegevuste raamistik järgmiseks neljaks aastaks, kus on vaja omavalitsuste, kogukondade ja erinevate ekspertide maakonnaülest koostööd. Need on teemad, kus üks organisatsioon või omavalistus üksi hakkama ei saa või pole see mõttekas – vaja on koordineeritud koostööd. Koostöökava aitab Võrumaa Arenduskeskusel olla parem maakonna arengu tasakaalustaja ning tekitab omavalitsuste ja teiste organisatsioonide maakonnaülest sünergiat.

Heaolu_valdkonna_kostookava_kokkuvote_2022
Teemaleht_Hea_avalik_ruum_ja_ligipaasetavus
Teemaleht_Oppiv_inimene_elukaarel
Teemaleht_Tark_juhtimine
Teemaleht_Tervena_vananemine
Teemaleht_Tervist_toetavad_valikud

Heaolu koostöökavas käsitletakse viit teemat:

Väärikas vananemine

Õppiv inimene elukaarel

Tervist toetavad valikud

Hea avalik ruum ja ligipääsetavus

Tark juhtimine ja sotsiaalne innovatsioon 

Kellel on koostöökava suunatud?

Koostöökava aitab luua maakonnaülest koostööd ja sünergiat kohalike omavalitsuste ja allasutuste, riigiasutuste, vabaühenduste ning ettevõtjate vahel, kelle tegevus panustab inimeste heaolu parandamisse.

 • Koostöö kava valmib spetsialistide, ekspertide ja kogukonna ühise koostööna. Kava koostamise aluseks on võetud kohalike probleemide kaardistus ja  maakondlikud ja riiklikud  arengudokumendid:  Võru maakonna arengustrateegia 2035, Võru maakonna Heaoluprofiil, Eesti 2035, Heaolu arengukava 2016-2023, Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030.
 • Alates 2020 sügisest on toimunud maakonna heaolu ümarlauad ning heaolu valdkonna väljakutsete ja käsil olevate arendustegevuste kaardistamine.
 • Teemade eksperdid koostavad seniste arutelude ja raamdokumentide põhjal oma ettepanekud kõige olulisemate ja suurima mõjuga koostöötegevusteks järgmise nelja aasta perspektiivis.
 • Ettepanekute üle toimuvad avalikud arutelud veebipõhistes töötubades 17. ja 21. juunil. Kuni augustini on igaühel võimalik lisada omapoolseid tähelepanekuid, täpsustusi, lahenduskäike ja soovitusi iga teema kohta arenduskeskuse kodulehel.
 • Septembris toimub 1-päevane seminar, kus koostöökava tulemusi tutvustatakse ja lepitakse kokku edasised sammud, kuidas koostööga edasi minna.

Tulemus

Tulemuseks on maakonna heaolu valdkonna koostöökava järgmiseks neljaks aastaks. Koostöökavas on välja toodud erinevad soovitused, lahendused ja tegevused KOVide ülese koostöö tugevdamiseks, Võrumaa inimeste heaolu suurendamiseks. Võru maakonna heaolu koostöökava toetab Võru maakonna arengustrateegia 2035+ elluviimist ja kohalike omavalitsusi.