Kvaliteetne haridus on tervise ja heaolu alus. Meil tuleb oma elu pidevalt edasi arendada, aktsepteerida muutusi, olema suutelised vajadusel muutuma ja igat kogemust tuleb võtta kui võimalust õppida. Õppimise kaudu arendame oskusi, väärtusi ja hoiakuid, mis võimaldavad meil elada tervet ja täisväärtuslikku elu.

Lasteaia- ja koolirada

Võru maakonnas on:

21 lasteaias 205 õpetaja juhendamisel tegutsemas 1624 last;

22 üldhariduskoolis 466 õpetaja toel teadmisi saamas 3631 õpilast

1 kutsehariduskeskuses 39 õpetaja suunamisel erialast teadmist saamas 465 õpilast.

  • Arendame koostööd koolide ja partnerasutuste vahel;
  • Arendame kontaktide ja parimate praktikate leidmist Eestis ja väljaspool Eestit;
  • Korraldame tegevuspraktikate jagamist;
  • Koordineerime haridussündmuste ja olümpiaadide korraldust;
  • Toetame haridusvaldkonna uuenduslike lähenemiste rakendamist.

 

Soovid teada saada Võru maakonna lasteaedadest ja koolidest? Leia nimekiri siit:

Soovid infot haridussündmuste ja olümpiaadide kohta? Võta ühendust: Võta ühendust: Ene Veberson, ene.veberson@vorumaa.ee 

Soovin infot aineühenduste kohta: Leia nimekiri ja kontaktid siit:

Soovid koguda ja jagada parimaid praktikaid, leida koostööpartnereid või inspiratsiooni? Võta ühendust: Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee, 55603988

Elukestev õpe

Võru maakonnas on 21 täiendkoolitusasutuses õppimas 4452 huvilist. 

Väärtustame õppimist läbi inimese elukaare. Toetame ja korraldame õppimist väärtustavaid algatusi. Koostöös Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooniga ANDRAS tunnustame iga-aastaselt täiskasvanud õppijaid ja õppimist toetavaid asutusi ning algatusi. Loome algatusi, mis toetavad laste ja noorte õpihuvi, et olla ennastjuhtiv õppija läbi kogu elu.  Väärtustame teadustööd ja toome esile maakonna inimeste teadusalast tegevust.

Soovid koguda ja jagada parimaid praktikaid, leida koostööpartnereid või inspiratsiooni? Võta ühendust: Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee, 55603988

Täiskasvanuharidus

Täiskasvanuharidus on organiseeritud õppetegevus teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ning nende säilitamiseks või täiendamiseks. Täiskasvanuharidus on suunatud täiskasvanud õppijaile. Täiskasvanud õppija on isiks, kes õpib töölkäimise, perekonnaelu või muu tegevuse kõrvalt ning kelle põhitegevuseks ei ole õppimine.

Täiskasvanul on õppes osalemiseks võimalik valida erinevate vormide vahel formaalõppes, mitteformaalõppes või informaalõppes. Formaalõppes toimub õppimine enamasti koolikeskkonnas ning on õppekavade alusel organiseeritud ja eesmärgistatud. Mitteformaalne õppimine on õpitegevus, mis on ette võetud teadlikult, enda arendamise eesmärgil, et hankida uusi oskusi, teadmisi ja kogemusi väljaspool traditsioonilist kooliharidust. Informaalne õppimine on eesmärgistamata õppimine, mis toimub igapäevaelu situatsioonides. Informaalne õppimine on näiteks lugemine, kultuuris- ja huvitegevuses osalemine vm tegevus.

SA Võrumaa Arenduskeskus tegutseb täiendkoolitusasutusena (tegevusteate nr 209920). Vastavalt  tegevussuundadele on võimalik huvilistel osaleda erinevatel koolitustel. Koolituste läbiviimisel rakendatakse kogenud valdkondlikke koolitajaid.

Õppekavade ja koolitusplaanide osas võtta ühendust: Kerli Kõiv, haridusuuendaja, kerli.koiv@vorumaa.ee, tel 55603988

Noortevaldkond

Võru maakonnas on:

16 huvikoolis 115 õpetaja juhendamisel oma andeid arendamas 3133 noort;

21 noortekeskuses 22 noorsootöötaja juhendamisel kogemusi saamas 1900 noort.

Maakonnas tegutseb Võrumaa Noorsootöö Nõukoda, kuhu kuuluvad maakonna noorsootöötajad ja mis tegutseb regulaarselt maakondliku koostöös eesmärgil. Täpsem info: Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee, 55603988

  • Arendame koostööd haridus- ja noortevaldkonna vahel.
  • Väärtustame mitteformaalõppe ja formaalõppe lõimingut.
  • Arendame noortevaldkonna rahvusvahelist koostööd.

Soovid koguda ja jagada parimaid noortevaldkonna praktikaid, leida koostööpartnereid või inspiratsiooni? Võta ühendust: Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee, 55603988

Haridussündmuste rahastamine

Igal aastal eraldab Haridus- ja Teadusministeerium vahendeid õpilasvõistluste piirkondlikuks läbiviimiseks, õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe ühiseks korraldamiseks. Võrumaal vahendab sihtotstarbelist eraldist SA Võrumaa Arenduskeskus.

Taotlusvoor toimub üks kord aastas esimeses kvartalis. Taotluste esitamise tähtaeg on 21.veebruar 2024.

Peale ürituse toimumist on taotlejal kohustus kümne tööpäeva jooksul esitada arenduskeskusele  digitaalselt allkirjastatud aruanne kulusid tõendavate dokumentide, ürituse päevakava ning HTM ning arenduskeskuse logodega osalejate allkirjalehed või ainevõistluse protokollid.

Vaata täpsemalt: