Vabaühendused ja kogukonnad

Aitame kaasa vabaühenduste tegutsemisele maakonnas ning loome eeldused kodanikualgatuste tekkeks ja arenguks. Võimestame vabaühenduste eestvedajaid ning soodustame kogukonnakeskse valitsemisviisi rakendumist maakonnas.

Kui Sul on soov oma valdkonnas või kodukohas asju paremaks teha, tasub otsida samade väärtuste eest seisvaid mõttekaaslasi juba tegutsevast kodanikuühendusest või luua ühiselt uus vabaühendus.

Leidke ühine huvi ja vajadus
Mõelge läbi, milles seisneb koostöövajadus ja ühine huvi; kui püsiv see vajadus ja huvi on; mis on ühise tegutsemise eesmärk; kas keegi juba tegeleb selle eesmärgi saavutamisega teie valdkonnas või kodukohas ning kas temaga on võimalik koostööd teha?
Valige sobivaim tegutsemisvorm
Kui otsustate asutada uue ühenduse, on valida kolme liiki tegutsemisvormi vahel: mittetulundusühing (MTÜ), sihtasutus (SA) või seltsing. Ühenduse asutamiseks on vaja vähemalt kahte isikut.
Mõelge läbi ühingu eesmärgid ja tegevused
Eelnevalt on kasulik tutvuda mittetulundusühingute seaduse ning raamatupidamise põhitõdedega. Vastupidiselt levinud eksiarvamusele, võib MTÜ tegeleda ka majandustegevusega ja saada tulu, mida kasutab oma eesmärkide saavutamiseks.
Kust saada abi ja tuge?
Kõikides MTÜ alustamise küsimustes saad nõu veebilehelt www.mtyabi.ee + küsi nõustajalt

Vabaühenduste arendamine ja juhtimine

Organisatsiooni arendamine ja juhtimine vajab järjepidevat tööd: läbi tuleb mõelda vabaühenduse juhtimine ja töökorraldus, raamatupidamine, finantsplaneerimine, strateegilised suunad ja tegevuskava. 

Pakume tasuta nõustamist ja kaasamõtlemist järgmistel teemadel: 

 • meeskonna loomine sh vabatahtlike kaasamine ja motiveerimine; eestvedamine, innustamine, tunnustamine;
 • ühenduse strateegia ja tegevuskava koostamine;
 • juhatuse tegevuse ja kommunikatsiooni korraldamine;
 • majandustegevus ja finantsplaneerimine, sh sotsiaalse ettevõtlusega alustamine 
 • rahastustaotluste põhitingimuste selgitamine ja idee vastavuse kontroll;
 • projektijuhtimise konsulteerimine.

Põhjalikku infot kõikidele eespool nimetatud küsimustele leiad ka veebilehelt www.mtyabi.ee + tule nõustamisele 

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulub Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku (MAK). MAK aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks ja arenguks. Oma tegevuses juhindume vabaühenduste eetikakoodeksist. Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ja Siseministeerium.

Kohaliku Omaalgatuse Programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programmiga eesmärk on kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.  

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. 

Tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu: 

 • Meede „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. 
 • Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. 

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest (kogumaksumusest). Omafinantseering peab olema rahaline. 

Tutvu kindlasti programmi määruse ja hindamismetoodikaga! 

Abimaterjalid ja näidised 

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) toetusest teavitamine: Toetust saanud vabaühendusel on kohustus KOP toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitada. Teavitamiseks tuleb projekti üritustel, trükistel, dokumentidel, materjalidel, veebilehel sobivas kohas lisada lause: „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“.

Kogu info KOP voorude kohta leiad siit!

 

Kohaliku omavalitsuse ja kogukonna koostöö

Vabaühenduste konsultantidena võimestame kohalike omavalitsuste ja piirkondlike kogukondade koostööd ning aitame kokku viia avaliku ja kolmanda sektori esindajad.

Teenus on seotud Sidusa Eesti arengukavaga ja Siseturvalisuse arengukavaga. Kogukonnakeskse lähenemise eesmärk on luua inimeste heaolu ühise võrgustikuna probleeme lahendades. Teenusega panustame kogukondade elavdamisse ja võimestame inimesi kogukonna tegevustesse panustades ja otsustusprotsessides osaledes ise oma elukeskkonda parendama. 

KOV-i ametnikel aitame läbi viia koosloomelisi koosolekuid ja ümarlaudu.

 

 

Võrgustik

Üksi jõuad kiiremini, koos jõuad kaugemale… ja lõbusamalt! Aitame Sul leida üles koostööpartnerid ja mõttekaaslased ning viime kokku teiste piirkonna kogukondadega. 

Kutsume kõiki vabaühendusi liituma ka Võru maakonna vabaühenduste listiga. Saadame sulle kord nädalas uudiskirja kodanikuühiskonna uudistega meilt ja mujalt ning hoiame kursis lähenevate tähtaegade ning inspireeritavate ja kasulike sündmustega. 

Liitumissoovist anna teada SIIN!

Kutsume vabaühenduste liikmeid liituma ka FB grupigaVõru maakonna vabaühendused”

Üle-Eestilised võrgustikud ja tugistruktuurid vabaühendustele: 

 • Eesti Vabaühenduste Liit: Vabaühenduste Liit ühendab avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi ja töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad osalemise ja koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida.
 • Eesti Leader Liit: LEADER tegevusrühmi koondav ühing, mis esindab piirkondlikke arendusorganisatsioone, kes tegutsevad kogukondade ühendajana, regionaalpoliitika toetajana ja maaelu hoidjana.
 • Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik: Aitame areneda ettevõtlusel, mis loob positiivset mõju ühiskonnas. 
 • KÜSK: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on toetus-, arendus- ja tugikeskus, mis jõustades vabaühendusi tugevdab kogukondi ja kodanikuühiskonda.  
 • Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustik: MAK võrgustik aitab kaasa tugevama kodanikuühiskonna arengule, pakkudes kodanikeühendustele tugiteenusi igas maakonnas. 
 • Eesti Külaliikumine Kodukant: rahvaliikumine, mille eesmärk on aidata kaasa tugevate külakogukondade olemasolule maapiirkondades
 • Siseministeerium: Analüüsime, kavandame ja koordineerime kodanikuühiskonna valdkonna riiklikku poliitikat, et tagada turvalise ja avatud ühiskonna kujundamisel riiklike struktuuride, kohalike omavalitsuste ja kodanikuühenduste tõhusam koostöö.

Kodanikuühiskonna infokiri

Sotsiaalne innovatsioon

Sotsiaalne innovatsioon on ühiskondlike väljakutsete uued, varasemast paremini toimivad ning mõjusamad lahendused. See hõlmab nii teenuseid, tooteid ja protsesse, mis loovad ühiskondlikku väärtust ning parendavad ühiskonna tegutsemise võimekust.

Aenduskeskus aitab luua Võru maakonnas sotsiaalset innovatsiooni soodustavat keskkonda. Meie piirkonna oludesse sobib nö hajus süsteem, kus on palju kohalikke väikseid toimijaid (organisatsioonid ja kogukonnad), kelle tegutsemis- ja mõtteviis on väljapoole avatud ning seeläbi ka ühendatud teistega. Ühendatus aitab luua aktiivset teadmiste vahetust ja koostööd.

Arenduskeskuse tegevussuunad sotsiaalse innovatsiooni edendamisel:

 • Kohtumispaikade loomine inimeste ja ideede ühendamiseks ning iseorganiseerumise lihtsustamiseks
 • Maakondliku koostöö ja ühisprojektide eestvedamine
 • Analüüside ja uuringute korraldamine
 • Kommunikatsioon teemade selgitamiseks ja avalikkuseni viimiseks
 • Nõustamine
 • Ekspertide kaasamine

 

Loometalgud ehk kogukonna häkaton on koosloomise vorm, mille tulemusena tekib ühine vaade kogukonna probleemidele ja nende innovatiivsetele lahendustele. Kogukonna liikmetele on loodud ühine aeg ja ruum 48h jooksul kogukonna kitsaskohtade ja lahenduste kallal töötamiseks. Töö toimub meeskondades, kes on kogunenud ühise probleemi raamistikus. Loometalgudel kohtuvad kodaniku, ametniku, ettevõtja ja eksperdi vaade.  Erinevate inimeste lähtekohtade ja kogemuse kaudu sünnivad (uued)tugevamad võrgustikud, laiem kandepind probleemile ja innovatiivsed lahendused.

Loometalguid võib nimetada ka sotsiaalseks häkatoniks, sest algupärane idee pärineb tehnoloogi-, digi- ja IT-maailmast. Nendel tehnoloogia-, disaini- ja tarkvaraarendussprintidel luuakse 48 tunni jooksul uuenduslikke ideid ja rakendusi igapäevaelu paremaks muutmiseks.

Sotsiaalsel häkatonil töötatakse kogukonna teenuste/toodete uudsete lahenduste heaks, silmas pidades kogukonna huvisid ja kasu. Tulemuseks on just selle piirkonna inimeste huvidele vastav teenus/toode, mille loomisse ollakse ise panustatud. Loometalgute peamisi kasusid kohalike inimeste jaoks on uute ja tugevamate võrgustike sidemete tekkimine.

Loe lähemalt: www.vunkimano.ee