Projekti LÕIM koolituskava (jaanuar – mai 2023)

Laste ja noortega töötavate spetsialistide kompetentsid koolist väljalangemise ennetuses

Maht: 240 akadeemilist tundi, millest 124 on auditoorset tööd ja 116 iseseisvat tööd.

Sihtrühm: Koolituste sihtgrupp on spetsialistid hariduse-, sotsiaaltöö-, tervise- , noorsootöö, karjääritoe vm valdkonnast. ehk spetsialistid, kes on otseselt seotud laste ja noorte õpihuvi ja valmisoleku hoidmise ja toetamisega ning piloteerimisel rakendatavate sekkumisplaanide teostamisega.

Koolituse toimumine: 5. jaanuar kuni 30. aprill 2023

Toimumiskoht: Koolitused toimuvad Kagu-Eesti Innovatsioonikeskuse ruumides aadressil Räpina mnt 12, Võru linn

Koolituse eesmärk: Toetada laste ja noortega töötavate spetsialistise tööalaste kompetentside täiendamist eesmärgiga säilitada noortes õpihuvi.

Koolituse käigus analüüsime õpitu rakendamist praktilises töös, mõtestame laste ja noortega töötava spetsialist rolli nüüdisaegse õpikäsituse ja võrgustikutöö vaates.

Toetame koolitusel osalejate

  • oskusi reflekteerida;
  • teadmisi laste õppimise ja arengu seaduspärasustest;
  • suhtlemis- ja koostööoskusi;
  • arusaama tänapäevaste õppimise ja õpetamise põhimõtetest;
  • oskusi õppija õppimise sh motivatsiooni toetamisest ning õppimist toetava õpikeskkonna kujundamisest.

Koolituse sisu: vaata koolituskava allpool

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  • väärtustab meeskonnatööd, mõistab lapse ja noorte toetusprotsessis vajalike spetsialistide rolle, teab lapsevanemate ja noortega töötavate spetsialistide koostöö põhimõtteid;
  • oskab oma pädevuste piires tegutseda meeskonna liikmena;
  • mõistab toetusprotsessi etappe ja aluspõhimõtteid.

Lõpetamise tingimused: Koolituse õppekavas valitud moodulid 100% täitnud õppijad saavad tunnistuse. Tunnistuse väljastamise tingimuseks on osalemine valitud koolitustel täies mahus,   kodutöö teostamine (juhul kui see on sinu valitud koolituse osa) ning eneseanalüüs ja koolitusprogrammile tagasiside esitamine.

Õppejõud-koolitajad:  Katrin Saks, Doris Kristina Raave, Kerli Kõiv, Anne Õuemaa, Cristina Kroon, Eyglo Runarsdottir, Anne Õuemaa, Marju Medar, Lii Kaudne, Kerli Kõiv, Terje Mäesalu, Marju Medar,
Väljund: Koolituse õppekavas valitud moodulid 100% täitnud õppijad saavad tunnistuse.

PANE TÄHELE! Koolitusel on võimalik osaleda moodulite kaupa.

LÕIM projekti koolitusele “Laste ja noortega töötavate spetsialistide kompetentsid koolist väljalangemise ennetuses” registreerumine

Koolitusmoodulid

Kuupäev Teema (koos koolituskava lingiga) Lektor/Koolitaja Koolituse maht (ak/h) Eesmärgid
05.01.2023 Õppijate eneseregulatsioonioskuse toetamine läbi metakognitiivse refleksiooni   Katrin Saks 6 akadeemilist tundi Koolitus annab teadmisi eneseregulatsiooni mõistest, selle toetamise vajalikkusest ja viisidest, ning annab juhiseid eneseregulatiivsete õpioskuste arendamiseks läbi metakognitiivse refleksiooni.
31.01.2022 Noored, kes ei õpi ega tööta: profiil ja tugi Kerli Kõiv 4 akadeemilist tundi
31.01.2022 Coachiv suhtlemine (1. koolituspäev) Anne Õuemaa 7 akadeemilist tundi, millele lisandub 2,5 tundi iseseisvat tööd  Koolituse läbinud saavad alusteadmised coachivast suhtlemisstiilist, tunnevad ära olukorrad, kus sellist juhendamist rakendada ja omavad valmisolekut esmaseid oskusi praktilises töös oma sihtrühmaga rakendada.
09.02.2023 Nüüdisaegse õpikäsituse praktikast teooriani ja tagasi Doris Kristina Raave 6 akadeemilist tundi Kursuse eesmärk on toetada õpetajate praktikaid nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel
09.02.2023 Motiveeriva intervjueerimise põhioskused (1. koolituspäev) Anne Õuemaa 7 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö 2 akadeemilist tundi Koolituse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest (MI), tunnevad ära olukorrad, kus seda kasutada ja on valmis esmaseid oskusi praktilises töös rakendama.
10.02.2023 Sõltuvuse (neuro)bioloogia Cristina Kroon  3 akadeemilist tundi, sellest 2 akadeemilist tundi on auditoorset tööd ja 1 tund iseseisvat tööd Koolituse eesmärgiks on anda sügavamad alusteadmised sõltuvuse (neuro)bioloogiast
10.02.2023 Motiveeriv intervjueerimine (2. koolituspäev) Anne Õuemaa 7 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö 2 akadeemilist tundi
27.02.2023 Coachiv suhtlemine (2. koolituspäev) Anne Õuemaa 7 akadeemilist tundi, millele lisandub 2,5 tundi iseseisvat tööd
28.02.2023 Abivajava lapse ja noore märkamine ning toetamine Marju Medar Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, millest 6 tundi on auditoorset tööd  ja 20 tundi iseseisevat tööd. Koolituse eesmärgiks on omandada teadmisi, et kindlustada lapse olukorra ja abivajaduse terviklik hindamine ja sellele tuginev kaalutletud otsuste tegemine lähtudes lapse heaolust ning abivajadusest ning planeerida edasist sekkumist lapse heaolu parandamiseks.
06.03.2023 Juhtumipõhine võrgustikutöö erivajadusega lapse ja tema pere toetamisel Marju Medar Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, millest 6 tundi on auditoorset tööd  ja 20 tundi iseseisevat tööd. Koolituse eesmärgiks on omandada teadmisi ja oskusi, et kindlustada juhtumipõhise võrgustikutöö kaudu erivajadusega lapse olukorra ja abivajaduse terviklik hindamine ning vastav sekkumine lähtudes juhtumikorralduse põhimõtetest, kaasates protsessi  kõik juhtumiga seotud osapooled, et parandada  lapse sotsiaalset funktsioneerimist ja heaolu.
06.03.2023 Motiveeriv intervjuu (3. koolituspäev) Anne Õuemaa 7 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö 2 akadeemilist tundi
20.03.2023 Lapse ja noore sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamine Lii Kaudne 6 akadeemilist tundi Toetada arusaama lapse ja noore käitumise ja õppimise seotusest tema sotsiaal-emotsionaalse pädevuse tasemega ning lapse/noore jaoks turvalise klassikliimaga.
Avardada õpetaja metoodilisi teadmisi lapse ja noore sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamiseks ja arengu toetamiseks.
21.03.2023 Enesejuhitud õppimine: kontseptsioon ja tugi Kerli Kõiv 4 akadeemilist tundi
21.03.2023  Andmekaitse põhimõtted alaealistega töötamisel Terje Mäesalu
10.04.2023 Lapse erivajadusest lähtumise õppetöö planeerimisel ja korraldamisel Marju Medar 26 akadeemilist tundi, millest 6 tundi on auditoorset tööd  ja 20 tundi iseseisevat tööd. Koolitusel osalejad omandavad teadmisi õppetöö planeerimiseks ja korraldamiseks haridusasutuses lapse erivajadusest lähtudes.
11.04.2023 Kooli koostöö peredega, laste tugivõrgustikuga ja kogukonna institutsioonidega Marju Medar 26 akadeemilist tundi, millest 6 tundi on auditoorset tööd  ja 20 tundi iseseisevat tööd. Koolituse eesmärgiks on omandada teadmisi ja oskusi, et arendada koolide koostööd peredega, laste tugivõrgustikuga ja kogukonna institutsioonidega ning riiklike organisatsioonidega ja ettevõtetega maakonnas, et toetada erivajadusega laste sotsiaalset funktsioneerimist ja heaolu
25.04.2023 Teoreetilised mudelid töös abivajavate ja erivajadustega lastega koolis Marju Medar 26 akadeemilist tundi, millest 6 tundi on auditoorset tööd  ja 20 tundi iseseisevat tööd. Koolitusel osalejad omandavad teadmisi teoreetilistest mudelitest, mida abivajavate ja erivajadusega laste/noortega  töös kasutatakse ning suutlikkust neid lähenemisi kasutada ja analüüsida.
16.05.2023 Üldpädevuste mõtestatud arendamine läbi vaba aja tegevuste (Inglise keeles, vajadusel tõlge) PANE TÄHELE! Koolitus toimub 16.05.2023  Eygló Rúnarsdóttir 4 akadeemilist tundi Koolituse läbinu:
– mõistab vaba aja haridusliku lähenemise põhimõisteid ja ideid;
– rakendada oma teadmisi vabaajaharidusel põhinevate õppimisvõimaluste kujundamisel;
– kasutada koolitusel saadud infot ja  materjale oma töös, et rakendada vabaajaharidust oma töös noortega

Ajakava:

9:30  – 10:00 – kogunemine

10:00 – 11:30 koolituse I osa

11.30  -11:45 paus

11:45 – 13:15 koolituse II osa

13:15 – 14:00 louna

14:00  – 15:30 koolituse III osa

15:30  – 15:45 paus

15:45 – 16:30 koolituse IV osa