Üldinfo

Kohaliku omaalgatuse programmiga eesmärk on kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest (kogumaksumusest). Omafinantseering peab olema rahaline.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole.

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) toetusest teavitamine: Toetust saanud vabaühendusel on kohustus KOP toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitada. Teavitamiseks tuleb projekti üritustel, trükistel, dokumentidel, materjalidel, veebilehel sobivas kohas lisada lause: „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“. Vaata lähemalt!

Tutvu kindlasti programmi määruse ja hindamismetoodikaga!

 

2024

2024. a taotlusvoorude rahaline maht kogusummas 81 672 eurot jaotatud järgmiselt:

  • kevadvoorus jagamiseks 49 003 eurot (60% kogusummast);

  • sügisvoorus jagamiseks 32 669 eurot (40% kogusummast).

Kevadvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi 2024 aasta kevadvooru taotluste esitamine on avatud Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas  1. märtsist kuni 1. aprilli kella 16.30-ni. 

Võru maakonna taotlusvormide lingid:

Meede “Kogukonna areng”

Meede “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”

 

KOP 2024. a. kevadvooru infopäeva salvestus ja slaidid (5. märtsil kell 14.00-17.00 Zoomis)

 Infopäeva teemad:

  1. Nõuded taotlusele
  2. Taotluse esitamine e-toetuse keskkonnas
  3. Aruande esitamine
  4. Taotluste hindamine hindaja pilgu läbi

 

 

Komisjon

SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme käskkirjaga kinnitati KOP hindamiskomisjoni järgnevas koosseisus:

Airi Hallik – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja;
Kaja Tullus – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja;
Tiina Hallimäe;
Mairi Raju-Toots;
Merle Tsirk.

Kontakt

Projektitaotluse kirjutamisel küsi nõu vabaühenduste konsultantidelt:

Maris Andreller, maris.andreller@vorumaa.ee ja Meel Valk, meel.valk@vorumaa.ee

Lisainfo e-toetuse keskkonna kasutamisel:

Kaire Trumm, kaire.trumm@vorumaa.ee, projektispetsialist (KOP vahendid)

 

Toetatud projektid

2024 KOP kevadvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2023 sügisvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2023 kevadvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2022 sügisvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2022 kevadvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2021 sügisvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2021 kevadvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2020 sügisvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2020 kevadvoorust toetuse saanud projektid

 

Materjalid

„Kohaliku omaalgatuse programmi määrus“

SK KOP maaruse seletuskiri

Hindamismetoodika

 

Abimaterjalid ja näidised

Näidisvorm-juhend taotelajtele

Taotlusvormi näidis meetmele_Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine

Taotlusvormi näidis meetmele_Kogukonna areng

Näited väljundi tõendusdokumentidest

 

Logod ja toetusele viitamine

Programmi logo ja selle eksponeerimine toetuskohtades ja -objektidel aitab levitada infot programmi olemasolust ja selle kasust, samas on see Eesti riigi kohaloleku ja hoolivuse märgiks. Alljärgnevalt leiab materjalid, kuidas programmile korrektselt toetatud tegevustes viidata.

Kuidas logo kasutada?

NB! Eelkõige peab toetusest teavitamisel kasutama teksti „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist“ ning lisama logo.

Logo

Plakatid ja bännerid