Igal aastal eraldab Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM)  programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja haridusasutuste juhid 2017-2020” ning „Üldharidusprogrammi 2017-2020” elluviimise raames maakondadele sihtotstarbelist toetust, mida kasutatakse aineolümpiaadide ja – võistluste ning õpilasürituste ja õpetajate ja haridusasutuste juhtide täiendusõppe läbiviimiseks maakonnas.  Võrumaal vahendab alates 2018. aastast sihtotstarbelist raha SA Võrumaa Arenduskeskus.

Sihtotstarbeline rahastus on mõeldud:

 • Võru maakonnas toimuvate munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamiseks;

 • õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevusteks;

 • munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituse korraldamiseks.

Tegevused peavad lähtuma riiklikest õppekavadest.

Toetust saavad taotleda:

 • aineühendused õpetajate aineühenduse tegevuse jaoks;
 • aineühendused või ürituste korraldajad (nt kool, MTÜ)  maakondlike õpilasürituste, aineolümpiaadide ja võistluste jaoks;
 • munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituste korraldajad.

Toetust ei saa taotleda eraisikud. Iga riikliku aineolümpiaadi piirkonnavooru elluviimiseks on ette nähtud 100 eurot tegevustoetust.

Taotlusvoor toimub üks kord aastas jaanuaris. Seoses haldusreformi tulemusena toimuvate ümberkorralduste ning Arenduskeskuse töö alustamisest tingitud muudatustega on 2018. aastal erandkorras taotluste esitamise tähtaeg 9.veebruar. Taotluste vormid on leitavad Arenduskeskuse kodulehelt. Taotlused esitatakse Arenduskeskuse haridusspetsialistile elektrooniliselt ning digitaalselt allkirjastatult aadressile tiia.allas@vorumaa.ee. Kõik tähtajaks laekunud taotlused vaatab läbi hindamiskomisjon, mis teeb Arenduskeskuse nõukogule ettepaneku milliseid üritusi ning kui suurel määral toetada. Vahendite jaotuskava kinnitatakse Arenduskeskuse nõukogu otsusega. Rahastamisotsusest teavitatakse taotlejaid kirjalikult kümne päeva jooksul peale nõukogu otsuse vastuvõtmist. Peale rahastatud ürituse toimumist on taotlejal kohustus kümne tööpäeva jooksul esitada Arenduskeskuse haridusspetsialistile elektrooniline digitaalselt allkirjastatud aruanne (vormid leitavad Arenduskeskuse kodulehelt), kulusid tõendavad dokumendid, koolitusürituse päevakava ning osalejate allkirjadega ja HTM ning Arenduskeskuse logodega nimekiri. Samuti tuleb jooksvalt haridusspetsialisti teavitada toetatud ürituse elluviimist puudutavatest olulistest muudatustest.

2018. aastal eraldati Võrumaale kokku 45 576€, millest 10 492€ on mõeldud koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täiendusõppe toetamiseks, 20 503 õpilasürituste läbiviimise toetamiseks ning 14 581€ õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuste korraldamiseks.

Käesoleva aastal taotleti raha 10 suurema koolieelsete lasteasutuste koolituse jaoks (nendest 2 juhtide õigusalaste teadmiste parandamiseks), 32 aineühenduste ühisürituse korraldamise jaoks ning 46 õpilasürituse korraldamise jaoks (sh 13 olümpiaadi, Robotexil osalemine, matemaatikalaager, muusika ja saksa keele laager, gümnasistidele Teaduste Akadeemia loengutesari, jne).

 

2018. aasta HTM vahendite kasutamise ajakava:

 • 25.01.2018 – HTM vahendite korra kinnitamine Arenduskeskuse nõukogus
 • 09.02. 2018 –  taotluste tähtaeg
 • 21.02.2018 – hindamisgruppi töökoosolek
 • 01.03.2018 – HTM vahendite jaotuskava kinnitamine Arenduskeskuse nõukogus
 • jaan-detsember  toetatud ürituste elluviimine
 • 15.12.2018 – toetusperioodi lõpp, viimaste aruannete tähtaeg.

 

Dokumendid:

HTM_vahendite_kord

Lisa-1_Rahataotlus-maakondliku-koolituse_ürituse-korraldamiseks

Lisa-2_Rahataotlus-maakondliku-õpilasürituse-korraldamiseks

Lisa- 3_Sõidukulude-kompenseerimise-avaldus

Lisa-4_Maakondliku-koolituseürituse-korraldamise-aruanne

Lisa-5_Maakondliku-õpilasürituse-korraldamise-aruanne

 

HTM_vahendite_jaotamise_kava_2018