Igal aastal eraldab Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM)  programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja haridusasutuste juhid 2017-2020” ning „Üldharidusprogrammi 2017-2020” elluviimise raames maakondadele sihtotstarbelist toetust, mida kasutatakse aineolümpiaadide ja – võistluste ning õpilasürituste, õpetajate ja haridusasutuste juhtide ning koolieelsete lasteasutuste juhtide ning õpetajate täiendusõppe läbiviimiseks maakonnas.  Võrumaal vahendab alates 2018. aastast sihtotstarbelist raha SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi Arenduskeskus).

Toetatavad tegevused:

  • Võru maakonnas toimuvate munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamiseks;
  • õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevusteks;
  • munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täienduskoolituse korraldamiseks.

Abikõlbulikud on tegevused, mis lähtuvad riiklikest õppekavadest, „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ aluseks võetud muutuva õpikäsituse põhimõtetest ning toetavad kaasava hariduse, koostöö ja ainetevahelise lõimingu elluviimist. Õpilasüritustest rahastatakse eelisjärjekorras maakondliku ja riikliku väljundiga olümpiaade ja võistlusi.

Toetust saavad taotleda:

  • aineühendused õpetajate aineühenduse tegevuse jaoks;
  • aineühendused või ürituste korraldajad (nt kool, MTÜ) maakondlike õpilasürituste, aineolümpiaadide ja võistluste jaoks;
  • munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituste korraldajad.

Toetust ei saa taotleda eraisikud.

Taotlusvoor toimub üks kord aastas jaanuaris. Taotluste tähtaeg on 31. jaanuar.  Rahastamise kord ning taotluste vormid on leitavad Arenduskeskuse kodulehelt.

Taotlused esitatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastauna aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee.

Kõik tähtajaks laekunud taotlused vaatab läbi hindamiskomisjon, mis teeb Arenduskeskuse juhatusele ettepaneku, milliseid üritusi ning kui suurel määral toetada. Vahendite jaotuskava kinnitatakse Arenduskeskuse juhatuse otsusega. Rahastamisotsusest teavitatakse taotlejaid kirjalikult kümne päeva jooksul peale otsuse vastuvõtmist.

Peale rahastatud ürituse toimumist on taotlejal kohustus kümne tööpäeva jooksul esitada Arenduskeskuse haridusspetsialistile elektrooniline digitaalselt allkirjastatud aruanne (aruannete vormid on leitavad Arenduskeskuse kodulehelt), kulusid tõendavad dokumendid, koolitusürituse päevakava ning osalejate allkirjadega ja HTM ning Arenduskeskuse logodega nimekiri (vorm leitav Arenduskeskuse kodulehelt).

Samuti tuleb jooksvalt haridusspetsialisti taasesitatavas vormis teavitada toetatud ürituse elluviimist puudutavatest olulistest muudatustest.

2019. aasta HTM vahendite kasutamise ajakava:

21.12.2018 – HTM vahendite korra kinnitamine Arenduskeskuse nõukogus;
31.01.2019 –  taotluste esitamise tähtaeg;
07.02.2019 – taotluste hindamise töögrupi otsuste tähtaeg;
13.02.2018 – HTM vahendite jaotuskava kinnitamine Arenduskeskuse juhatuses;
jaan-dets 2018 – ürituste elluviimine;
15.12.2019 – toetusperioodi lõpp, viimaste aruannete tähtaeg.

Dokumendid: