Võru maakonna kohalike omavalitsuste volikogud kiitsid heaks ühise jäätmekava aastateks 2020-2025

Vastu võetud ühise jäätmekava eesmärgiks on jäätmehoolduse arendamine Võru maakonna omavalitsustes aastani 2025, järgides keskkonnasäästlikku jäätmekäitlust, jäätmetekke vähendamist, optimaalset sorteerimist, jäätmete taaskasutust ning keskkonnateadlikkust.

Jäätmekava ajakohastamine on muuhulgas vajalik haldusreformist tulenenud omavalitsuste ja maakonnapiiride muutusest, mistõttu on uuendatud maakonna üldist iseloomustust ja statistilisi näitajaid, kirjeldatud uutes piirides kohalike omavalitsuste sotsiaalmajanduslikku olukorda, täiendatud ja ajakohastatud jäätmekäitlust puudutavate õigusaktide loetelu, esitatud on värskemad andmed tekkivate jäätmete kogusete ja koostise kohta, antud asjakohane ülevaade jäätmekäitluskohtade ja jääkreostusobjektide kohta, täiendatud ja ajakohastatud on peatükke, mis puudutavad probleeme jäätmehoolduses, rahastamist, jäätmehoolduse ja jäätmerajatiste taristu arengut, tehnoloogiaid, taaskasutamist, kaasnevaid keskkonnariske ja korraldatud jäätmevedu. Samuti on täiendatud ja ajakohastatud jäätmekäitluskohtade rajamine, keskkonnateadlikkus, jäätmekava rakendamine ja jäätmekäitlusega seotud organisatsioonid peatükke.

Jäätmekava on koostatud lähtudes „Riigi jäätmekavast 2014-2020“ ning kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest. Uuendatud jäätmekava vaatleb maakonna jäätmealast hetkeolukorda 2018. aasta seisuga, hindab eelmises jäätmekavas püstitatud ülesannete täitmist ning seab põhiarengusuunad aastani 2025.

Lisainfo:  https://vorumaa.ee/arendus/maakonna-arendusdokumendid/jaatmekava/

Aivar Nigol
arendusnõunik
Võrumaa Arenduskeskus
tel +372 5340 2563
e-post: aivar.nigol@vorumaa.ee