Võru maakonna haridusvaldkonna töötajad alustasid haridusvõrgustiku ja koostöö arendamise seminaridega

20.-23. oktoobril toimuvatel seminaridel „Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine“ arutati tänase Võru maakonna haridusvaldkonna hetkeseisu üle.

Kolme valitud võrgustike seminaride  raames otsitakse võimalusi kuidas hariduses olevaid probleeme ühiselt ja omavalitsuste üleselt lahendada.

Tugiteenuste võrgustik püüab leida võimalusi, kuidas vähendada piirkonnas tugispetsialistide põuda ja kaasata laste ja perede toetamiseks ka teisi osapooli. Peredele võiks olla teenus läbimõeldud, ehk ühe ukse teenus, et vähendada lastevanemate jaoks teenuse saamisega kaasnevaid lisaprobleeme.

Hariduse valdkonna seminaride raames on seatud eesmärgiks leida võimalusi kuidas siduda õpet koolis õppega huvihariduses ja noorsootöös. Otsitakse ka võimalusi kuidas asutused üksteiselt õppides saaksid aidata kaasa ka õigete haridusvalikute tegemisel  ning  aitaks hoida oma kogukondasid õppimise juures kogu elukaare vältel.

Kohalike omavalitsuste haridusspetsialistide võrgustiku seminaride eesmärgiks on siduda omavahel kogu haridusteenus omavalitsuste üleselt, et õppija jaoks ei oleks probleemiks õppimine  väljaspool oma omavalitsust. Samuti on kohalike omavalitsuste puhul vaja vaadata ka tegevusi, mis on haridusteenusega sidusad, nt sotsiaalvaldkond, transport jne, et kogu teenuste valik oleks elanikele  kergesti leitav ja kättesaadav.

Edasiste tegevustena valmib igale võrgustikule nende tegevusmudel. Järgmiste seminaride raames lepivad nad kokku oma tegevused ja lepitakse kokku vastutajad.

Projekti lõpuks koostatakse igale koostöögrupile tegevuskava, mille alusel saab alustada teenuse osutamiseks vajalike muudatuste ettevalmistamist või elluviimist.

Maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamise projekt hõlmab:

  1. tugiteenuste võrgustiku arendamist (sotsiaal- ja haridusvaldkonna parem sidusus);
  2. üldhariduse, huvihariduse, elukestva õppe parema sidususe ja koostöö arendamist;
  3. KOVide haridusspetsialistide võrgustiku arendamist (sh spetsialistide roll ja osa maakonna hariduse arendamisel).

Tegevustena on kavandatud parimate praktikatega tutvumise, seminaride ja töörühmade tegevused. Samuti kavandame maakonna hariduse arengukava uuendamine sh 4 aasta tegevuskava koostamine, mille käigus on saavutatud kokkulepped peamistes tegevustes ja kokku lepitud vastutajad.

Projekti tulemuseks on toimiv maakonna haridusvõrgustik  ja juhtimismudel ning tegevuskava eelseisvaks 4 aastaks.

Projekti rahastatakse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ meetme programmist „Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmine“.

Projekti kogumaksumus on 29 400 €, sh toetus 24 990 € ja omaosalus 4 410 €.

Projekt lõpeb 31.12.2021.

Lisainfo:
Aivar Nigol
arendusnõunik
tel +372 5340 2563
e-post: aivar.nigol@vorumaa.ee