Võro keele nätäl kuts võrokõisi inämb umma kiilt kõnõlõma

1.–7. novvembrini peetäs Vana-Võromaal 16. kõrd võro keele nädälit, et härgütä võrokõisi uman keelen kõnõlõma ja uma keele mõistmisõn edenemä. Võro kiil om vana ja ausa keel, a timägi muutus üten aoga – õigõhe om tuu üte keele jaos ainukõnõ tii, kuis ello jäiä.

Võro keele nädali timahavvanõ üleskutsõ om „Kiildke vai är – ma iks kõnõlõ!“ (ee Keelake või ära – ma räägin ikka!). Seo aastak om kampaania reklaaminäos kuulsa muusik ja kirämiis Ilvesse Aapo, kiä om loonu pallo eesti- ja võrokiilsit laulõ. Ilves haard rõõmuga kinni vabahusõ- ja protestivaimulidsõst sõnomist ja ütles: „Ma olõ Ilvesse Aapo ja tii, mis taha. Näütüses kõnõlõ võro kiilt, ku taha, ja tii laulõ, ku taha.“ (ee Mina olen Ilvese Aapo ja teen, mis tahan. Näiteks räägin võru keelt, kui tahan, ja teen laule, kui tahan.)

Nädäli sisen kamandas mitmõl puul Võromaal ja üle Eesti pia 200 võro keele agenti, kiä pruukva võro kiilt egäpäivi ja näütäse tuuga hüvvä muudu ka tõisilõ. Tegüsämbä agendi omma teedä andnu, et püüdvä parhilladsõ aoga rehkenden kõrralda võrokiilsit sõproga kuunistmiisi kasvai läbi veebi. Niisamatõ peetäs tüü-ütisüisi kuunolõkit ja kokkosaamiisi võro keelen.

Mineväaastaga sai selges, et võrokõsõlõ miildüs mängi ja nii hinnäst ku ka tõisi proomilõ panda. Ka seo aastak saa ossa võtta mängost „Võrokõsõ välläkutsõ“. Tuu tõhutas nii alostajit ku ka edesijoudnuid võro keele kõnõlõjit egä päiv täütmä kergit ja nalaliidsi keeleülesandit.

Kõik, kiä tahtva võro kiilt kõnõlda, saava tuust teedä anda rinnamärgiga „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“. „Märgi sõnnom passis nii võro keele egäpäävätsile tarvitajilõ ku ka noilõ, kiä taad kiilt viil mõista-i. Kullõminõ om jo keeleoppusõ osa,“ kuts projektijuht Toomõ Triin ka alostajit võro keele kõnõlõjit märki kandma.

Kõik, kedä võro kiil tõmbas, saava nädäli sisen tetä võro keele ja kultuuriga köüdetüt veebiviktoriini „Tark nii hummogu ku õdagu“, vähämbä keelesõbra saava hindä proomilõ panda veebiviktoriinin „Kas tunnõt Vanna Võromaad?“. Kae: https://wi.ee/viktoriini/. 

Hulka ettevõtmiisi om võro keele nädälil plaanin kõigin Vana-Võromaa latsiaido keelepesärühmen ja koolõn. Kullõldas juttõ Helüaidast, mängitäs vanno laulumängõ, tetäs viktoriinõ, matkatas võrokeelidse giidiga ni tetäs kogoni Vana-Võromaa süüke.

Ütenhaardvit tegemiisi om kõigin Vana-Võromaa muusõumõn. Mõnistõ muusõumin uutva latsiparkõ võrokeeline jututunn ja maamäng. Karilatsi muusõumin saava latsõ kävvü vanaaotsõn koolitunnin. Vana-Võromaa kultuurikuan saa kaia välläpanõkit võro keele aoluust. Kreutzwaldi muusõumin loetas 2. novvembril kell 15 ette võrokeelist „Kalõvipoiga“. Täpsembä teedüse saa kätte egä muusõumi kodolehe päält.

Kultuurimaja Kannel püüne pääl näge 5. novvembril kell 18 muusikali „Koolin om umbõlõ mõnna“, miä om vällä säet Võro Keskliina Kooli opjil ni oppajil. Lauluteksti om kirotanu Contra ja muusiga Piret Rips-Laul.

Põlva kultuurikeskusõn om 6. novvembril kell 17 kontsõrt „Liigu, liigu, laulukõnõ!“, kon kannõtas ette Uma Pido koorilauluvõigõlusõ parõmba laulu. Võrokiilside koorilaulõga astus üles katõsa kuuri.

Ammõtihe astus edimäne võro keele iistkõnõlõja, kink ülesandõs om umal ammõdiaol võro keele egäpäävädse pruukmisõga tõisilõ hääs näüdüsses olla. Iistkõnõlõja valitasõ võro keele kõnõlõjidõ avalikkõ inemiisi hulgast ja edimädses avvuammõdi kandjas saa kultuuriministri Oti Anneli. Iistkõnõlõja ammõdiaig om üts kuu, päält tuu andas ammõt edesi järgmädsele iistkõnõlõjalõ.

Maailma edimäne võrokiilne stand-up-komöödia „Kogõmus mass!“ sai valmis õkvalt võro keele nädälis, õnnõ koroona peräst tougatas edimäne mängmine edesi. Ostõdu ni kinnipantu piledi omma iks jovvun edesi.

Võro keele nädäli iistvõtja Võro Instituut kuts asotuisi ni ettevõttit üles võrokiilsit ettevõtmiisi mano luuma ja nädäli tervitüses ka võrokõisi lippu vällä pandma. Nädäli sisen sünnüs viil ütte ku tõist võrokiilset ja võro kiilt kuulus hariligust inämb ka üle riigi meediän. Jupiteri kanali päält näütüses saa perrä kaia mitund sorti võrokiilsit saatit.

Kiä taht, löüd kõgõ värskimbä teedüse Võro Instituudi kodolehe päält https://wi.ee/tegemise/voro-keele-natal-2021/

Teedüst saa mano:
Kuuba Rainer
Võro Instituudi direktri
tel 5645 1444, rainer.kuuba@wi.ee