Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor 2022

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru taotluste esitamise tähtpäev on 1. aprillil kell 16.30. Taotlused esitatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas.

KOP 2022 kevadvoorust toetuse saanud projektid

Taotlusvoorude otselingid:

Kogukonna areng

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine

Kohaliku omaalgatuse programmiga eesmärk on kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest (kogumaksumusest). Omafinantseering peab olema rahaline.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole.’

SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme käskkirjaga kinnitati KOP hindamiskomisjoni järgnevas koosseisus:

Airi Hallik- Konnula – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja;
Ruuta Ruttas-Küttim – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja;
Tiina Hallimäe;
Mairi Raju-Toots;
Ulvi Oper.
Võru maakonnas on toetusteks jagatav summa 2022. aasta kevadvoorus 33 816 eurot.

Tutvu kindlasti programmi määruse ja hindamismetoodikaga!

„Kohaliku omaalgatuse programmi määrus“

SK KOP maaruse seletuskiri

Hindamismetoodika

 

Abimaterjalid ja näidised

Näidisvorm-juhend taotelajtele

Taotlusvormi näidis meetmele_Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine

Taotlusvormi näidis meetmele_Kogukonna areng

Näited väljundi tõendusdokumentidest

 

Projektitaotluse kirjutamisel küsi nõu vabaühenduste konsultandilt:
Katrin Volman, katrin.volman@vorumaa.ee, tel 525 1750

 

Lisainfo:

Karin Plakk
projektispetsialist
5381 1809