Vabaühendustele on mitmeid toetusvõimalusi ja projektikonkursse. Allpool olev nimekiri ei pretendeeri täielikule ülevaatele vabaühendustele pakutavatest toetusvõimalustest. Siin on toodud valik viidetest, mis suunavad rahastaja kodulehele, kus on võimalik hankida lisainformatsiooni voorude avanemise, tähtaegade ja tingimuste kohta.

Toetusvõimalused vabaühendustele:
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, KÜSK
Aktiivsete kodanike fond, Avatud Eesti Fond
Eesti Kultuurkapital, KULKA
Eesti Rahvuskultuuri Fond, ERF
Rahvakultuuri keskus
Keskkonnainvesteeringute Keskus, KIK
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus “Meie inimesed“, MISA
Põhjamaade Ministrite Nõukogu, NORDEN
Loov Euroopa
Kodanike Euroopa
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused, EMP
Eesti-Läti programm, Interreg EST-LAT
Eesti-Vene programm
Läänemeremaade programm, Interreg
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetused avalikule ja kolmandale sektorile, EAS
Euroopa Liidu Struktuurifondid ja Eurotoetused (SA Innove, SA Archimedes, KIK jne)
MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, LEADER
MTÜ Piiriveere Liider, LEADER
Hooandja portaal
Eesti Filmi Instituut
Eesti Teadusagentuur
Projektikonkursid
Päästeamet
Maanteeamet
SEV
Peamiselt noortele
Erasmus +
Noorte Osaluse Fond
Noorsootöökeskus (nt laagrid, ka huvikoolidele, Varaait)
Muud võimalused
Ministeeriumid – Kultuuriministeerium, Haridus-ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium,
Välisministeerium
Kohalike omavalitsuste toetused, vt oma KOV kodulehelt
Tähtaegade jälgimisel on abiks MTÜ ABI – Teejuht vabaühendustele internetis

Vabaühingu projektitaotluse koostamise juhend
Soovitused vabaühingutele toetuse saamise eeltööks, tulemusliku projekti koostamiseks, taotlusvormide täitmiseks, mõju hindamiseks ja aruannete koostamiseks.
Koostas Agu Laius. Nõustasid Mari-Liis Dolenko, Merlin Sepp ja Sirle Domberg, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), Jaan Aps, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik.
Juhend eesti keeles.
Juhend vene keeles.

Kodanikuühiskonna programm
13. aprillil 2020 esitas rahvastikuminister Riina Solman kodanikuühiskonna tulevikku puudutava dokumendi arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks ministeeriumitele, Riigikantseleile, suurematele vabaühendustele ja kõigile teistele, kes programmi koostamisse panustanud on. Hetkel tegeletakse laekunud tagasiside läbitöötamisega ja programm on kavas kinnitada pärast EKAK ühiskomisjoniga konsulteerimist juunis 2020.