Võru Maakonna Noorte Omaalgatuse Fond!

Nüüd saab toetust taotleda Võru Maakonna Noorte Omaalgatuse Fondist!

Nüüd saab toetust taotleda Võru Maakonna Noorte Omaalgatuse Fondist!

Mis on Noorte Omaalgatuse Fond?

Võru Maakonna Noorte Omaalgatuse Fond on loodud, et toetada noorte, noortegruppide ja noorteorganisatsioonide omaalgatusprojekte Võru maakonnas. Fondi eesmärk on suurendada noorte aktiivsust, pakkuda võimalusi nende ideede elluviimiseks ja tugevdada noorte osalust maakonna arengus. 2024. aastal on fondi kogusumma 5000 eurot. Noorte Omaalgatuse Fond on osa koostööprojektist “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored”.

Kes saavad taotleda?

Toetust võivad taotleda kõik Võru maakonnas õppivad, elavad või töötavad noored vanuses 10-26 aastat, samuti noortegrupid ja noorteorganisatsioonid. Projekti meeskonnas peab olema vähemalt kaks liiget vanuses 7-26 aastat ja projektitegevustesse peab kaasama vähemalt 15 noort.

Milleks saab toetust taotleda?

Toetust saab taotleda avalike ürituste korraldamiseks, koostöö arendamiseks Võru maakonna noortegruppide vahel ning muude noortealgatuste elluviimiseks. Ühe taotluse maksimaalne piirmäär on 1000 eurot. Fondist ei rahastata klassiekskursioone, klassiõhtuid, vahendite soetamist ega regulaarset huviringide tegevust.

Taotlemine ja tähtajad

Taotlusi saab esitada kaks korda aastas: 09.06.2024 ja 22.09.2024.

Taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus, millele võib lisada juurde plakat või video koos vajalike andmetega.

Taotluse vorm on leitav SIIT

Noorte omaalgatus fondi kord on leitav SIIT

Hindamiskriteeriumid ja toetuse otsused

Taotlusi hindab Võrumaa Arenduskeskuse komisjon, arvestades järgmisi kriteeriume:

  • Tegevuse eesmärk ja sihtgrupi kaasatuse potentsiaal (40%)
  • Eelarve selgus ja tegevuse läbimõeldus (30%)
  • Panus kohaliku elu edendamisse (20%)
  • Kaasrahastuse olemasolu (10%)

Taotlused vaadatakse läbi 20 kalendripäeva jooksul. Toetuse saajat teavitatakse otsusest ning omaalgatuse lühitutvustus avaldatakse Võrumaa Arenduskeskuse veebilehel. Taotlused, millel on kaasatud ka muid rahastajaid saavad hindamisel lisapunkte.

Toetuse kasutamine ja aruandlus

Toetuse saaja peab esitama digitaalselt allkirjastatud aruande 15 päeva jooksul pärast projekti lõppu. Aruande vorm tuleb saata aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee. Kõik projektiga seotud kuludokumendid tuleb saata Võrumaa Arenduskeskuse e-arvete keskkonda.

Mentor ja teavitus

Toetuse saajale määratakse mentor, kes toetab projekti elluviimist. Tegevustes ja teavitusmaterjalides tuleb kasutada järgmist lauset: “Tegevusi viiakse ellu koostööprojekti “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored” raames meetme „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” vahenditest.” Kõikidel projektiga seotud teavitustegevustel peab olema nähtaval kohal mentori saadetud logod.

 

Lisa info:

Emil Aništšenko: +372 5342 2989

emil.anistsenko@vorumaa.ee

 

Tule ja vii oma ideed ellu Võru Maakonna Noorte Omaalgatuse Fondi abiga!

09.06.2024
Tasuta!
emil.anistsenko@vorumaa.ee
+372 5342 2989