Ühispöördumine: Kannel riigi toel maakondlikuks ja regionaalseks kultuurikeskukseks

Võrumaa omavalitsused koos Võrumaa Arenduskeskusega esitasid kultuuriministeeriumile ühispöördumise, milles soovitakse riigi abi, et Võru linnas tegutsev kultuurikeskus Kannel kujundada maankondlikuks ja regionaalseks kultuurikeskuseks.

Aastas toimub Võru Kandles üle 60 teatrietenduse, 70 kontserdi, 1050 kinoseansi ning enam kui 30 maakondliku ja regionaalse tähtsusega suurkogunemist (festivalid, messid, konverentsid, kokkutulekud, sh. Võru Pärimustantsu Festival, Võru Lastefestival, Võru Linnapäevad, Võru Vaskpillipäevad, Ed. Tamme nim. Puhkpillifestival, Võru maakonna ema ja maakonna isa tunnustusüritus, Võrumaa Eakate Festival, suuremad vastuvõtud jne.). Samuti on Võru Kannel toimumiskohaks maakondliku tähtsusega üritustele nagu Noortefoorum, Töömess, Ettevõtlusnädal jne. Külastuste arv ületab 80 000 inimest aastas.

Võru Kandles tegutseb vabariigi ainsa maakonnakeskuse kinona Europa Cinemas liikmestaatust omav kino Kannel. Euroopa filmi linastuste maht ületab 25 % ja koos Eesti filmitoodanguga on see 40 % lähedal. Kino külastatavus on 37 000-39 000 külastust aastas. Tegemist on Tallinna (Sõprus ja Artis) ja Tartu (Elektriteater) kõrval ainsa väärtfilme levitava maakonnakinoga.

Kannel on katusorganisatsiooniks ligemale 400 harrastajat koondavatele maakonna tunnustatud harrastuskollektiividele: Võru Meeskoor, segakoor Hilaro, segakoor Tervis, naiskoor Tempera, Võru Puhkpilliorkester, naiskoor Kannel, rahvatantsurühmad Kannel, Hopser, Kabujalakesed, Viire, leelokoor Helmekaala ja Laste võimlemisklubi Sirutus.

Võru Kandles asub kunstnike poolt hinnatud 3. eksponeerimissaaliga non-profit Võru Linnagalerii, kus näitused on külastajatele tasuta ning kunstnikele on näitusepinna võimaldamine tasuta. Galerii on Võru Kandles samuti üks tunnustatud professionaalset kunsti vahendavast tegevusest.

Võru Kandle näol on tegemist ainsa kohaga, kus maakonnas saab esitada professionaalseid teatrietendusi ja korraldada suuremahulisi kontserte, kuna siin on tagatud vastav ruumiline ja tehniline võimekus.

2020. aastal on SA Võru Kannel palgal 21 põhitöökohaga töötajat ja 25 töövõtulepinguga töötajat (ringide juhendajad, klienditeenindajad), mis tagab võimaluse olla avatud igapäevaselt ja aastaringselt, ilma puhkepäevadeta ning tänu millele saab pakkuda kultuurilist teenust kogu regiooni elanikkonnale. Samas jääb tööliste palgatase alla riigis kehtivale kultuuritöötajatele kehtestatud palgatasemele.

Tänasel päeval jääb SA Võru Kannel tegevus nii juriidiliselt kui ka finantseerimise osas võrreldavaks kohaliku omavalitsuse hallatava rahvamaja tegevusega, kuigi asutus täidab juba praegu maakondlike ja regionaalse kultuurikeskuse rolli. Maakonna, linna ja Võru valla suuremad üritused on enamuses planeeritud Kandlesse, kuna siin on tagatud saalide suur mahutavus. Samas on kogu maja tegevus muutunud sedavõrd intensiivseks, et tihti toimuvad üritused paralleelselt mitmes saalis ja vajadus lisasaali juurdeehituseks on vajalik ja põhjendatud.

Sihtasutuse 2020. aasta eelarvest (807 730 eurot) katab Võru linn 477 730 eurot, Kultuuriministeeriumi toetus väärtfilmide näitamiseks on 22 000 eurot ning Võru valla poolne toetus 10 000 eurot. SA Võru Kannel majandustegevuse käive oli 2020. aastal planeeritud 330 000 eurot.

Kuna Võru maakonnas puudub riiklikult toetatav kultuurikeskus, nagu seda on Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis, Viljandis, Rakveres, teevad allakirjutanud ettepaneku riikliku toetuse ja rahastuse kaudu töötada välja ja rakendada maakondlik kultuurikeskuse kontseptsioon Võru Kannel baasil.

Uus lähenemine oleks unikaalne ja pilootprojektina äärmiselt hästi ajastatud, sest regionaalselt on kultuuri ja kohaliku elu toetamine hädavajalik ja prioriteetne. See annab reaalse võimaluse maakonna arengustrateegiate elluviimiseks.

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavas on kultuuri ja eripära valdkonna tegevustena nimetatud maakondliku kultuurikeskuse kontseptsiooni väljaväljatöötamist Võru Kandle baasil ja Võru Linnateatri tegevuse taastamist ja sidumist võru keele ja kultuuriruumiga. Kultuuri ja eripära valdkonna investeeringud (maakondliku mõjuga projektid) on nimetatud Võru Linnateatri tegevuse taastamist ja Võru kino- ja blackbox saali ehitust. Samuti on Võru Linna arengukava 2017-2035 tegevuste ja investeeringute kava kultuurivaldkonna investeeringutena nimetatud black-box ja kinosaali rajamist kultuurimajas Kannel, Kandle aia arendamist (sh lava rekonstrueerimine), sh uute kasutusvõimaluste leidmist ja kultuurimaja Kannel kaasajastamise ja energiatõhususe suurendamise toetamist. Võru Linnateatri tegevuse taastamine on arengustrateegiates planeeritud ning vajab teostamisel ühtset regionaalselt kontseptsiooni ja tuge.

Riikliku panustamise kaudu tekkiv oodatav tulem:

Kvaliteetse kultuuriteenuse kättesaadavuse tagamine on regionaalse kultuuripoliitika üks tähtsamatest valdkondadest, sest selle järgi määratakse paikkonna elujõulisus ja atraktiivsus.

Võru Kannel on kujunenud läbi oma töö ja funktsionaalsuse Võru maakonna ja kohati ka regiooni kultuurielu keskuseks.

Võru maakond asub vahetult Venemaa ja Läti piirialade läheduses, mis annab Võru Kandlele võimaluse olla ka piiriülese kultuurikoostöö eestvedaja ja rahvusvaheliste projektide puhul ka tõmbekeskus. Juba toimiva kultuurivahetuse edenemiseks annab loodav keskus paremad võimalused nii materiaalses kui ka kunstilise mitmekesisuse mõõtmes.

Kontseptsiooni elluviimiseks on riigi toel vajalik tagada:

  • Kontserttegevuse planeerimine. Võru Kandle tegevuskavasse planeeritakse Eesti Kontserdi ja teiste riiklikult toetust saavate kontsertasutuste regulaarsed esinemised, mis võimaldaksid planeerida tippkollektiivide esinemisi: RAM, ERSO, Filharmoonia Kammerkoor Rahastus peaks osaliselt toimuma Kultuuriministeeriumi toetuse ja lepingute alusel, kuna Teater ja Kontsert Maale programmi toetused välistavad suurte keskuste toetamise.
  • Väärtfilmitegevuse toetamine. Jätkatakse väärtfilmilevi toetamist ja suurendatakse repertuaari. Saali lisandumisel ning tegevuse laienemisel nähakse ette toetuse proportsionaalne tõus.
  • Tagatakse Võru teatri tegevus ja teatrielu mitmekesisus. Taastatakse väiketeatri toetus ja rahastamine analoogselt Kuressaare teatriga. Külalisetenduste planeerimine muutub tõhusamaks ning vajadusel kaasatakse lisatoetust, et Võrru jõuaks regulaarselt tippteatrite (Draamateatri ja Tallinna Linnateatri) etendused.
  • Rahvakultuuri ja pärimuskultuuri hoidmisel järgitakse kõrget kvaliteeti ja tegevuste mitmekesisust ning leitakse vahendid laulu ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide lisarahastusele.
  • Luuakse riigieelarvelised töökohad. Riigi panusena saavad Kandle loometöötajad (kunstiline juht, teatrijuht, kinojuht) analoogselt keskraamatukogude ja muuseumidega tasu vastavalt nende kvalifikatsioonile.
  • Teostatakse vajalikud investeeringud. Praegusel ajahetkel koostab Võru linn detailplaneeringut, et rajada Võru Kandle kõrvale eraldi kinosaal – black box koos vajaliku sisustusega. Kinosaali planeerimisel ja rahastamisel on põhjendatud järgida Rakvere teatrikino ehitust ja rahastamist. Teatrisaali kaasajastamiseks ning energiatõhususe tõstmiseks on kavas valgussüsteemide ja teatrisaali stangesüsteemi väljavahetamine.

Käesoleva taotlusega soovime algatada läbirääkimisi ja diskussiooni maakondliku ja regionaalse kultuurikeskuse väljakujundamiseks SA Võru Kannel baasil.

Kontseptsiooni toetavad: Võrumaa  Arenduskekus, Võru Linn, Võru vald, Rõuge vald, Antsla vald, Setomaa vald.

Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist
tel +372 5912 9200
e-post: kristi.vals@vorumaa.ee