Kodanikuühiskonna tunnustamine

Võru maakonna kodanikuühiskonna tunnustamisega tõstame esile ja võimestame tegusaid inimesi ja vabaühendusi, kes oma ühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning andnud suure panuse Võru maakonna arengusse.

Võru maakonna arengustrateegias käsitletud kestliku kogukonna valdkonna visioon 2035+ on, et igas vanusegrupis oleval inimesel on meie maakonnas hea elada. Oluline rõhk on erinevate tasandite koostööl, millest tekib uus väärtus. Koostöises keskkonnas on parem elada ja tekib võimalus jõuda kaugemale.

Traditsiooniliselt kuulutatakse aunimetus välja novembris ja Võru maakonna kodanikuühiskonna aasta tegijaid tutvustatakse lähemalt ka Lõuna-Eesti Postimehes.

Võru maakonna kodanikuühiskonna tunnustamise statuut

1. Võru maakonna kodanikuühiskonna tunnustamise eesmärk on esile tõsta ja võimestada tegusaid inimesi ja vabaühendusi, kes oma ühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning andnud suure panuse Võru maakonna arengusse.

2. Tunnustuse andmist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi arenduskeskus) koostöös Võru maakonna omavalitsustega.

3. Tunnustust jagatakse viies kategoorias:

3.1 Aasta Kodanik:

3.1.1 on märkimisväärselt panustanud kodanikuühiskonna arengusse Võru maakonnas või on silma paistnud saavutustega, mis aitavad kaasa kodanikuaktiivsuse ja ühiskonna sidususe suurendamisele ning ühiskonnaelu edendamisele Võru maakonnas.

3.2 Aasta Vabaühendus:

3.2.1. on eesmärgistatult tegutsev ja selge juhtimisstruktuuriga jätkusuutlik vabaühendus;
3.2.2 on koondanud inimesed või organisatsioonid ühise eesmärgi nimel tegutsevaks kogukonnaks või võrgustikuks;
3.2.3 aitab oma tegevusega kaasa Võru maakonna arengule ja inimeste heaolu suurenemisele.

3.3. Aasta Noorte Kaasaja:

3.3.1. on vabaühendus või isik, kes on oma tegevustesse aktiivselt kaasanud Võru maakonna noored;
3.3.2. on pühendanud aega noorte arendamisele ja toetamisele ning andnud noortele vastutust ja uusi kogemusi;
3.3.3. on edendanud noorte aktiivset osalust kodanikuühiskonnas.

3.4. Aasta Kodanike Kaasaja:

3.4.1. on Võru maakonnas tegutseva riigiasutuse üksuse, kohaliku omavalitsuse või selle allüksuse ametnik või töötaja, kes on viimase aasta jooksul edukalt kaasanud kodanikke omavalitsuse või oma valdkonna arengu planeerimisse ja oluliste otsuste tegemisse;
3.4.2. on loonud usaldusliku suhte ja järjepideva koostöö kohaliku kogukonnaga;
3.4.3. panustab südamega omavalitsuse ja kodanike koostöö edendamisse.

3.5. Kodanikuühiskonna Aasta Tegu

3.5.1. on sündmus, kodanikualgatus, arendus, vabatahtlik panus või koostöötegu, mis on suurendanud viimase aasta jooksul Võru maakonna kodanike aktiivsust ja loonud märgilist muutust kodanikuühiskonnas Võru maakonna tasandil.

4. Tunnustuse määramisel annab tegudele kaalu juurde kui isik või organisatsioon on oma tegevusega panustanud järgnevatesse Võru maakonna arengustrateegia ja/või kodanikuühiskonna valdkonna arengukava “Sidus Eesti 2021-2030″ sihtide täitmisesse:

4.1. elanike aktiivne osalemine kogukondlikus ja ühiskondlikus elus;
4.2. erinevate eagruppide (eelkõige noorte ja eakate) aktiivne kaasamine;
4.3. paikkondliku identiteedi või omakultuuri hoidmise toetamine, kultuuriruumide sidumine;
4.3. sektoritevahelise koostöö ja innovatsiooni edendamine;
4.4. demokraatlike väärtuste ja protsesside toetamine;
4.5. kogukondade ettevõtlikkuse, koostöö ja turvalisuse toetamine;
4.6. kaasamis-, koosloome- ja arutelukultuuri soodustamine.

5. Kandidaadi esitajaks võib olla nii eraisik kui organisatsioon.

6. Tunnustuse andmise ettepanekud esitatakse arenduskeskuse juhatuse liikme poolt kinnitatud ettepaneku vormil, mida on võimalik esitada arenduskeskuse meiliaadressile arenduskeskus@vorumaa.ee, paberkujul arenduskeskuse postiaadressile või täites ettepaneku vormi arenduskeskuse veebilehel.

7. Ettepanekus märgitakse inimese või organisatsiooni nimi, kontaktandmed, lühike iseloomustus ja tunnustamise põhjendus.

8. Tunnustuse andmise otsustamiseks moodustab arenduskeskuse juhatus vähemalt viieliikmelise komisjoni, kuhu kuuluvad Võrumaa Arenduskeskuse esindajad ning eelmise aasta laureaadid.

9. Laureaadid valitakse esitatud kandidaatide hulgast ning lähtuvalt kodanikuühiskonna valdkonna arengusuundadest ja maakondlikest prioriteetidest. Komisjonil on õigus esitada täiendavaid kandidaate ja anda välja täiendavaid tunnustusi.

10. Tunnustamise ettepanekute esitamise tähtajad teatatakse arenduskeskuse ja maakonna infokanalites.

11. Tunnustused koos meene ja tänukirjaga antakse üle Võru maakonna ettevõtlike inimeste tunnustussündmusel.

12. Kõigi tunnustuse saajate nimed avaldatakse arenduskeskuse kodulehel.

Aunimetuse pälvinud

Aunimetused 2023
-Aasta kodanik 2023 Katrin Roop
-Aasta vabaühendus 2023 Sulbi Maarahva Selts
-Aasta noorte kaasaja 2023 Emil Aništšenko
-Aasta kodanike kaasaja 2023 Maarika Rosenberg
-Kodanikuühiskonna aasta tegu 2023 Võrokõisi Kongressi kokkukutsumine
Aunimetused 2022
- Tegusaim kodanik 2022 Epp Vana
- Eriauhind 2022 Saagu Parem MTÜ, kiire ja operatiivse ning vabatahtlikke kaasava tegutsemise eest - Ukraina sõja sündmustega seoses
- Silmapaistvaim ühendus 2022 MTÜ Terve Pere Selts
- Kodanikuühiskonna toetaja 2022 Võru Rimi pood
- Aasta küla 2022 Viitina küla
Aunimetused 2021
- Tegusaim kodanik 2021 Sirje Pärnapuu
- Eriauhind 2021 Kersti Virro, aasta tegu, Pikalombi loodusraja laudtee ehitus; Laine Rehkli, pikaaegne ja visa Kurenurme Külaseltsi eestvedaja; Janek Joab, loodusega köitja
- Silmapaistvaim ühendus 2021 MTÜ Osula Külaselts
- Kodanikuühiskonna toetaja 2021 osaühing EIAM

Aunimetused 2020
- Tegusaim kodanik 2020 Priidu Teppo
- Eriauhind 2020 Aare Hõrn, aasta tegu, Petserimaa Vabadussõja monumendi rajamise eestvedamine
- Silmapaistvaim ühendus 2020 Võrumaa Diabeetikute Setls
- Aasta küla 2020 Luhamaa nulk
Aunimetused 2019
- Tegusaim kodanik 2019 Lilian Freiberg
- 2019 Ruuta Ruttas-Küttim, kogukonna turvalisuse eestvedaja
- Rahva lemmik internetihääletuse põhjal 2019 Evelyn Tõniste
- Silmapaistvaim ühendus 2019 Saagu Parem MTÜ
- Kodanikuühiskonna toetaja 2019 Antsla Tarbijate Ühistu
Aunimetused 2018
- Tegusaim kodanik 2018 Maret Soon
- Rahva lemmik internetihääletuse põhjal 2018 Urmas Sarja
- Silmapaistvaim ühendus 2018 MTÜ Krabi Külateater
- Kodanikuühiskonna toetaja 2018 OÜ Merling Reisid
- Aasta küla 2018 Lüübnitsa
Aunimetused 2017
- Tegusaim kodanik 2017 Hillar Irves
- Rahva lemmik internetihääletuse põhjal 2017 Eliise Abel
- Silmapaistvaim ühendus 2017 Mittetulundusühing Antsla Jahikeskus
- Kodanikuühiskonna toetaja 2017 Antsla Inno AS
Aunimetused 2016
- Tegusaim kodanik 2016 Väle Prutt
- Rahva lemmik internetihääletuse põhjal 2016 Aila Kikas
- Silmapaistvaim ühendus 2016 Mittetulundusühing Maana
- Kodanikuühiskonna toetaja 2016 Hartsmäe talu
Aunimetused 2015
- Tegusaim kodanik 2015 Tuuli ja Vello Pähn
- Rahva lemmik internetihääletuse põhjal 2015 Tiina Ploom
- Silmapaistvaim ühendus 2015 MTÜ Luutsniku Külaselts
- Kodanikuühiskonna toetaja 2015 OÜ Sän & Män
Aunimetused 2014
- Tegusaim kodanik 2014 Merike Õun