Aasta isa

Aasta isa aunimetus omistatakse igal aastal ühele Võru maakonnas elavale isale, kelle peres kasvab või kes on üles kasvatanud vähemalt kaks tublit last, kes on hinnatud oma töös ja heaks eeskujuks väljaspool pereringi.

Aunimetuse andmise statuut

1. Aunimetuse Võru maakonna aasta isa (edaspidi aunimetus) väljaandmise eesmärgiks on väärtustada isa ja isadust ning väärtustada mehe rolli laste kasvatamisel.

2. Aunimetuse andmist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi arenduskeskus).

3. Aunimetus omistatakse igal aastal ühele Võru maakonnas elavale isale, kelle peres kasvab või kes on üles kasvatanud vähemalt kaks tublit last, kes on hinnatud oma töös ja heaks eeskujuks väljaspool pereringi.

4. Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik ning Võru maakonna elanik.

5. Aunimetuse kandidaate võivad esitada nii kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud.

6. Aunimetuse andmiseks esitatakse arenduskeskusele vormikohane ettepanek, mis on an-tud korra lisa. Aunimetuse andmise ettepanekus märgitakse kandidaadi nimi, kontaktand-med, haridus, töökoht, laste andmed, kandidaadi lühiiseloomustus ning tunnustamise põh-jendus.

7. Aunimetuse andmise ettepanekute esitamise tähtajad teatatakse arenduskeskuse veebile-hel ja maakondlikes meediakanalites.

8. Aunimetuse andmise otsustamiseks moodustab arenduskeskuse juhatus viieliikmelise komisjoni kuhu kuuluvad arenduskeskuse esindaja, Rahandusministeeriumi Võru talituse esindaja, Võrumaa Spordiliidu esindaja, ajakirjanike esindaja ja ettevõtjate esindaja.

9. Komisjon vaatab tähtaegselt laekunud ettepanekud läbi ühe nädala jooksul. Komisjoni liikmetel on õigus kaaluda aunimetuse kandidaadina ka isikut, kelle osas ettepanekut ei tehtud, ent kes vastab statuudi punktides 3 ja 4 toodud nõuetele. Komisjon teeb otsuse aunimetuse andmise kohta.

10. Aunimetus omistatakse ühele isale ainult üks kord.

11. Aunimetuse andmise otsus avalikustatakse arenduskeskuse kodulehel.

12. Aasta isa tiitel koos meene ja tänukirjaga antakse üle pidulikul isadepäeva kontserdil.

Taotlus Võru maakonna aasta isa aunimetuse andmiseks

 

Aunimetuse pälvinud

Aasta isa
2023 Kaarel Vaidla
2022 Kalvi Kõva
2021 Mihkel Matsin
2020 Einar Oimet
2019 Raul Kudre
2018 Jaan Randvere
2017 Tarmo Mõttus
2016 Evald Krillo
2015 Tõnu Kõrda
2014 Jaan Rüüberg
2013 Tarmo Jõgeva
2012 Aigar Piho
2011 Joel Sarik
2010 Ülo Perli
2009 Mart Timmi
2008 Agu Palo
2007 Andrus Asi
2006 Väino Leok
2005 Jüri Drenkhan