Tööturul osalemist toetavad holekandeteenused – SOTEE

 

Sotsiaalfond logo

2016. aastal on omavalitsustel võimalik taotleda toetust sotsiaalteenuste arendamiseks. Euroopa Sotsiaalfondi vahendite abil elluviidavat meedet „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” haldab Sotsiaalministeerium ning selle mahuks kogu riigi peale on ca 30 miljonit eurot (periood 2016-2020). Projekti piirkondlik partner on SA Võrumaa Arenguagentuur.

Meetme eesmärk on hoolduskoormusega, erivajadustega või toimetulekuraskustes inimeste ning eakate toetamine töö leidmisel või hoidmisel. Meede on suunatud omavalitsuste poolt pakutavate sotsiaalteenuste arendamiseks ja koostöö suurendamiseks.

Sostiaalministeeriumi hoolekadeosakonna peaspetsialist Terry Ney: „Eesmärk on teenuste osutamine, arendamine ja omavalitsuste tihedam koostöö. Toetust saavad omavalitsusüksused ja omavalitsuste liidud.” Esialgsel hinnangul hakatakse toetama koduteenuse, üldhooldusteenuse, tugiisiku, isikliku abistaja ja sotsiaaltranspordi arendamist ning uute teenuste nagu häirenupp ja telehooldusteenuse juurutamist. Praegu käib maakondlike hetkeolukorra kaardistuste kokkupanemine ja toetuse andmise tingimiste väljatöötamine, mille tulemusel võib arendatavate teenuste ampluaa täieneda.

Projekti raames kaardistatakse sotsiaalteenuste osutamisega seotud probleemid kõikides omavalitsustes.

13.jaanuaril toimus Võrumaa Toidukeskuses maakondlik arendusseminar, kus sotsiaaltöötajad ning omastehooldajate, eakate ja puuetega inimeste esindajad kaardistasid sotsiaalteenustega seotud probleeme. Ühise arutelu tulemusel leiti, et kõige olulisemad probleemid meie maakonnas on seotud tugiisikute töö korraldamisega, hooldekodu kohtade vähesuse ja hooldekodule alternatiivsete teenuste puudumisega, sotsiaaltranspordiga ning alkoholiprobleemidega inimeste nõustamisega.

28.jaanuari seminaril kaasatakse mõttetalgutele ka omavalitsuste juhid ja arendustöötajad, et koos hakata välja töötama probleemidele lahendusi, millest edaspidi kooruvad projektiideed kevadel avanevasse taotlusvooru.

15. veebruari seminaril toimub tegevusplaanide väljatöötamine, ressursivajaduse kaardistamine, koostööprojektide genereerimine.

Taotlusvoorude avanemine on planeeritud aprilli.

Meetme raamdokument: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/ESF/tat_hoolekandeteenused_netti.rtf

Lisainfo:

Kadri Kangro, sotsiaalteenuste projektijuht, SA Võrumaa Arenguagentuur, 51948484, kadri@vorumaa.ee