TAOTLUSVOOR: Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus 2016

Avaneb taotlusvoor „ Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine investeeringutoetus 2016“. Pöörame tähelepanu, et voor on avatud vaid 8 päeva: 22.08-29.08.2016
Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas (eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine.
Nõuded taotleja kohta:
1) Mikroettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi tema kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja); Põllumajandustooted on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted.
2) Mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro. Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kategoorias loetakse mikroettevõtjateks need ettevõtjad, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.
Lisaks sellele, et taotleja peab olema mikroettevõtja ja omama teatud suuruses müügitulu, on veel erinevaid nõudeid, millele taotleja peab vastama.
Toetatavad tegevused:
Toetust võib taotleda majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta:
1) ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine või ümberehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras (edaspidi koos ehitise ehitamine) või hoone parendamine;
2) masina või seadme, ostmine ja paigaldamine;
Toetust saab taotleda sellise masina või seadme ostmiseks ning paigaldamiseks, mis ei ole sõidu- ja veovahend, liikurmasin, auto alusel valmistatud eritöömasin, tasakaaluliikur, traktor, niiduk, õhusõiduk (sh droon või muu mehitamata õhusõiduk), veesõiduk ega haagis. Integreeritavate masinate ja seadmete ostmisel ja paigaldamisel tuleb silmas pidada, et seda ümbritseva mööblieseme või sisustuselemendi ostmine ja paigaldamine ei ole toetatav tegevus, kuna toetust antakse ainult ehitise ehitamiseks või masina või seadme ostmiseks ja paigaldamiseks – ruumide sisustamine ei ole toetatav tegevus.
Toetuse määr ja summa:
1) mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
2) põllumajandustootjale kuni 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.
Kogu käesolevaks programmperioodiks kavandatud meetme eelarve on 57 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu osa on 44,46 miljonit eurot ja Eesti riigi kaasfinantseering 12,54 miljonit eurot. Käesolevaks vooruks on meetme eelarve kokku 12 miljonit eurot ja see jaguneb kahe sihtgrupi vahel. Põllumajandusettevõtjatele on kogu eelarvest eraldatud 3,6 miljonit eurot ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 8,4 miljonit eurot.
Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 150 000 eurot programmiperioodil kokku.
Lisateave PRIA kodulehel.
Projektide nõustamisel on abiks SA Võrumaa Arenguagentuur ettevõtlusnõustajad Ivi Martens (ivi@vorumaa.ee, tel 5349 7303) ja Terje Moisto (terje@vorumaa.ee, tel 5309 1180).