Seenioritöö mikrokraadiprogramm

Avatud akadeemia

Eesti rahvastik vananeb kiirelt ja vanemaealiste osatähtsus rahvastikus tõuseb. Eestis on iga viies inimene 65-aastane või vanem ning prognoosi kohaselt aastaks 2050 moodustavad vanemaealised elanikest kolmandiku. Pakume võimalust oma teadmisi täiendada Seenioritöö mikrokraadiprogrammis (15 EAP), kuhu ootame inimesi, kes töötavad vanemaealiste arengu ja heaolu nimel kohalikes omavalitsustes, liitudes ja kolmanda sektori organisatsioonides.

 – 

Kus? Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus (KEIK), Räpina mnt 12, Võru

Programm pakub mulle huvi!

Eestis on vanemaealiste arendamise ja kaasamise kutseala ja tegijate väljaõpe algusjärgus. Demograafilised muutused on muutnud ka ühiskonna vanemaealiste käsitlust. Vanemaid inimesi ei käsitleta enam eraldujate ja tagasitõmbujatena nagu varasematel aegadel. Mõtteviis, et ka vanem inimene peab arenema ühiskonnaga kaasa, vajab asjatundlikult toetatud keskkonda.

Ühiskonnal tuleb pakkuda inimesele keskkonda, mis valmistab ette ja toetab tema aktiivsena vananemist. See on keskkond, kus on hea elada igas vanuses inimestel.
Selleks, et Eestis tekiks aktiivsena vananemist toetav keskkond, on aga veel palju ära teha. Muutused ei toimu iseenesest, organisatsioonid ja rühmitused peavad neid muutusi targalt tagant tõukama. Seenioritöö valdkonnas võimestatakse vanemaid inimesi olema need, kes nad on, ja tegema seda, mida nad väärtuslikuks peavad, sõltumata vanusest.

Keda oodatakse õppima?

Mikrokraadiprogramm on suunatud inimestele, kes töötavad vanemaealiste arengu ja heaolu nimel nt üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajad, KOVide ja nende allasutuste töötajad. Õppima ootame kultuuri- ja raamatukogutöötajaid, sotsiaaltöötajaid, koduõdesid ja kogukonna eestvedajaid, kes tahavad luua Eestis keskkonda, kus vanemat inimest koheldakse kui normaalset kodanikku ja arenevat inimest. Oodatud on kindlasti ka era- ja kolmanda sektori inimesed, kes töötavad rahvastiku vanemat osa puudutavate küsimustega ning peaksid seisma vanemaealiste õiguste eest ja vanuselise diskrimineerimise vastu nii tööturul, sotsiaalvaldkonnas kui kõikides teistes eluvaldkondades. Seenioritöös võimestatakse vanemaid inimesi realiseerima oma potentsiaali ja tegema seda, mida väärtuslikuks peavad, sõltumata vanusest. Selleks on vaja pakkuvat motiveerivat ja kaasavat keskkonda.

Eesmärk ja õpitulemused

Tallinna Ülikool pakub võimalust õppida mikrokraadiprogrammis, mis suunab vanemaealistega tegelevaid organisatsioone koostööle ning suurendab nende professionaalseid oskusi. Eesmärgiks on Eesti vananemiskeskkonna parandamine, sh vanemaealiste huvikaitse ja heaolu nimel tegutsevate organisatsioonide juhtimis- ja poliitikaalaste teadmiste ja oskuste kasvatamine ning hoiakute ja väärtuste arendamine, mis toetavad võimekust käivitada ja hoida koostöövõrgustikke, osaleda vanemaealiste teenuste arendamises ning poliitika kujundamises.

Õppe käigus viivad õppijad läbi arendusprojektid, millega arendadatakse põlvkondadevahelise koostöö initsiatiive, sh piirkondlike noorte ja vanemaealiste nõukogude tekkimise ideed. Toimuvad ka õppekäigud organisatsioonidesse.

Mikrokraadiprogrammi kaudu on osalejatest kujunenud koostöökogemuse ja -võimekusega võrgustik, kes jätkab muutuste elluviimist eesti vanemaealiste huvides ning muudab vananemiskeskkonda nii kohalikul kui riiklikul tasandil.

Programmi läbinud õppija:

 • kasutab disainmõtlemise meetodeid;
 • kasutab võimestava kommunikatsiooni oskusi ja kommunikatsiooni kui vahendit sotsiaalsete muutuste läbiviimiseks;
 • mõistab, kuidas toimib kodanikuühiskond; kasutab huvikaitse meetodeid ja planeerib huvikaitse tegevusi;
 • oskab leida ja interpreteerida ühiskonna vananemist kirjeldavat statistikat ja uuringutulemusi; oskab võrrelda vananemisteooriaid;
 • selgitab digimeedia innovaatilisi kasutusvõimalusi ja õpistsenaariumeid enesejuhitud ja kollektiivse õppe korraldamisel täiskasvanuõppe sh mitteformaalse õppe kontekstis;
 • kujundab voogmeediat ja e-õppekeskkondi, kombineerides digivahendite, mitteformaalse õppe või projektitöö võimalusi täiskasvanud õppijatele konkreetses tegevusvaldkonnas või ametikontekstis;
 • kujundab digitehnoloogiatega mitteformaalseks õppimiseks sobiva innovaatilise probleem- või avastusõppe õpitegevuse;
 • tunneb ära ealise diskrimineerimise juhtumeid ja pakub välja lahendusi;
 • suudab argumenteerida vanemaealiste õppimise vajadust; oskab planeerida ja korraldada vanemaealistele suunatud õppeprotsessi;
 • oskab arvestada vanemaealise õppija eripäradega erinevates õppekontekstides;
 • omab teadmisi vananemise psühholoogiast, ühiskonna hoiakutest vananemisele ning selle mõjust vanemaealisele õppijale, tunneb vanemaealiste õpet käsitlevaid dokumente ja omab ülevaadet Eesti vanemaealiste õppe korraldamisest;
 • omab vanemaealiste õppeprotsessi hindamise isiklikku kogemust;
 • tunneb vananemise füsioloogilisi ja sotsiaalseid muutusi ning on terviseedenduse  liikumise eestvedaja organisatsioonis, kogukonnas ja ühiskonnas;
 • mõistab, mis on kodanikuaktiivsus ning osaleb vanemaealistega seotud valdkondades teenuste arendamisel, kasutades koosloome põhimõtteid ja disainmõtlemise meetodeid;
 • oskab kaasata oma organisatsiooni projektides, milles arendatakse vanemaealiste sihtgrupi teenuseid ja lahendusi;
 • tunneb ja kasutab oma organisatsioonis ja võrgustikes vastastikuse õppe (sh põlvkondade vahelise õppe) põhimõtteid.