Mäggi: kaemi Võromaa umavalitsuisi tüükõrraldust päält haldusreformi

Rahandusministeeriumi pressiteedüs
19. juuni 2018

Riigihaldusõ ministri Janek Mäggi om täämbä küläh Võromaal, et saia kokko Võro liina ja valdu juhte ni ettevõtjidega ja kävvü külän maakunna asotusin-ettevõttin.

“Võromaa ja Setomaa omma väega erilidse hõnguga Eesti piirkund, minkäle om vaia tähelepandmist ja tähtsäs pidämist,” ütel riigihaldusõ ministri Janek Mäggi. “Võromaa ja Setomaa kuld om kultuuri rikkus, võro kiil ja seto hindätiidmine, miä om ainuline ni väärt kogo ilman, mitte õnnõ Eestin. Võromaa tege meid rikkas. Tuud inämb piämi huult pidämä tuu iist, et seo kandi inemiisil olnu küländ hää ellä. Täämbä kaemi, kuis om tüü kõrraldetu kotsõpäälidsin valla- ja liinavalitsusin. Arotami ja uurimi tuud paiklikõ juhtega. Ütistüü paikligu kogokunna ja valdu-liinuga om tähtsä, et löüdä kõgõ parõmba nõvvo piirkunna edenemise jaos. Näütüses kaemi üle riigimaja kandidaadi, et kõgõ parõmb sõgla pääle jääsi.“

Võromaal kohtus ministri Võro liinavavalitsusõ liikmidõ, maakunna valdu-liinu ja Võromaa Arenduskeskusõ juhtega. Päält tuud käü ministri külän rahandusministeeriumi Võro talitusõn, Lõunõhummogu-Eesti innovatsioonikeskusõn ja Tsenteri puutsäpändüs- ni müüblitegemise kompetentsikeskusõn.

 Päält Võromaa käüki saa ministri kokko Tarto liinavolikogo puurafiniirmisvabrigu eriplaneeringu teemäkomisjoniga Tarto raatusõn.

Kuna kon kävväs
10.30-10.15 Kokkosaaminõ Võro liinavalitsusõga.
11.30-12.15 Ministri käü külän rahandusministeeriumi Võro talitusõn ja kaes Võro liinavalitsusõ tarõt, inneskist Maantiiammõdi tarõt ja ning inneskist Võro maavalitsusõ tarõt.
12.30-13.15 Kokkosaaminõ Võro maakunna valdu-liinu ja Võromaa Arenduskeskusõ juhtega. Tutvustadas maakundlist ütistüümudõlit.
14.00-14.50 Lõuna ja kokkosaaminõ Kubija hotell-luudusspaa juhatusõ liikmõ Aigar Pindmaaga.
15.00-16.00 Ministri käü külän Lõunõhummogu-Eesti innovatsioonikeskusõn.
16.10-17.00 Ministri käü külän Tsenteri puutsäpändüs- ni müüblitegemise kompetentsikeskusõn.
18.30-19.40 Kokkosaaminõ Tarto liinavolikogo puurafiniirmisvabrigu eriplaneeringu teemäkomisjoniga.

Mano saa küssü:

Kristina Haavala 
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3448 | 518 7899
kristina.haavala@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee