Arengustrateegia taustaolukorra kirjeldus lisa 1 ja seosed teiste arengudokumentidega lisa 2