Koolide arengustrateegia 2011–2019

Võrumaa munitsipaalkoolide arengustrateegia 2011 – 2019

Arengustrateegia on terviklik käsitlus põhi- ja üldkeskhariduse tulemuslikuks ning jätkusuutlikuks korraldamiseks. Igal omavalitsusel on kohustus kavandada oma halduspiirkonna hariduse arengu programme ja neid ellu viia. Kõik omavalitsused osalesid arengustrateegia koostamise protsessis ning see lõi eeldused planeerida hariduselu kohalike omavalitsuste huvisid, võimalusi ja suutlikkust realistlikult arvestades.