Kohaliku omaalgatuse programmi I vooru tähtaeg on 1 aprill

Kohaliku omaalgatuse toetuse eesmärgiks on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kogukonna kaasamise ja tugevdamise.

Programmi rakendatakse kogu Eesti territooriumil kahes sihtpiirkonnas: 1) maapiirkondades (alla 2500 elanikuga asulad) 2) linnapiirkondades (üle 2500 elanikuga asulad). Andmed Rahvastikuregistri 01.01.2009 seisuga.

Taotluse võivad esitada avalikes huvides tegutsevad seltsingud (v.a linnapiirkondades), mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.

Programmi valdkondadeks on kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine; kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine; kohaliku elukeskkonna parandamine.

Toetuse suurus kohaliku tähtsusega projektidele on kuni 25 000 krooni ja maakondliku või laiema tähtsusega projektidele kuni 50 000 krooni. Projektidesse peab olema kaasatud taotlejapoolne omafinantseering või tema koostööpartnerite poolne kaasfinantseering vähemalt 10 % ulatuses projekti kogumaksumusest.

Taotlused esitatakse projekti elluviimise asukohajärgsesse maavalitsusse hiljemalt tähtaja päeva jooksul kuni kell 16.30. 2009. aasta I vooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill , II vooru taotluste esitamise tähtaeg 1. oktoober.

Projektide nõustamise osas abi maakondlikelt arenduskeskustelt. Taotluste menetlemise käigu kohta annavad infot maavalitsuste töötajad, kes tegelevad kohaliku omaalgatuse programmiga maakondlikul tasandil.

Täpsem info EAS-i kodulehelt – http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=629&Itemid=819