Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. aasta sügisvoor on tänasest avatud

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor on avatud.  Taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada 1. oktoobriks 2018 hiljemalt kella 16.:30ks digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee. Programmi tutvustav infopäev toimub 17. septembril kell 16.00 Võru riigimaja 2. korruse saalis aadressil Jüri tn 12, Võru linn. Lisaks KOP programmile tutvustatakse ka heaolu ja kogukondliku turvalisuse taotlusvoorusid. Palume oma osalusest teada anda hiljemalt 14. septembriks aadressil  http://bit.ly/kopsygis2018.

Kohaliku omaalgatuse programm (lühendatult KOP) käivitati 1996. aastal, et toetada külaliikumist. Sellest on tänaseks kujunenud üks tuntumaid siseriiklikke regionaalarengu programme, mis ulatub inimestele kõige lähemale. 2018. aastast koordineerib programmi menetlemist maakonnas SA Võrumaa Arenduskeskus.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

  • Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Programmi viiakse ellu 2 korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu.

Toetuse taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid asuvad Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Lisainfo: Aigi Young, projektispetsialist, tel. 5309 0923, e-post aigi.young@vorumaa.ee