Kohaliku omaalgatuse programm – taotluste tähtaeg 1. oktoober!

Kohaliku omaalgatuse toetuse eesmärk

Toetuse eesmärgiks on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja koostöö tugevdamise.

Kes saab toetust taotleda?

Taotluse võivad esitada avalikes huvides tegutsevad seltsingud (v.a linnapiirkondades), mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.

Milleks toetust antakse?

Programmi valdkondadeks on kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine; kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine ning kohaliku identiteedi ja sidususe tugevdamine; kohaliku elukeskkonna parandamine.

Kui suur on toetus?

Toetuse suurus ühele projektile on kuni 1 600 eurot. Projektidesse peab olema kaastatud taotlejapoolne omafinantseering või tema koostööpartnerite poolne kaasfinantseering vähemalt 10,00 % ulatuses projekti kogumaksumusest.

Taotluste esitamise tähtaeg 1. oktoober 2012.

Taotlused esitatakse projekti elluviimise asukohajärgsesse maavalitsusse hiljemalt tähtaja päeva jooksul kuni kell 16.30.

Taotlus esitatakse allkirjastatult kas paberkandjal või elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatuna).

Lisainfo leiad SIIT!

Võrumaa Arenguagentuur pakub tasuta abi projekti nõustamisel! Kontakt: kodanikeühenduste konsultant Margit Lukka, tel: 525 1750, e-post: margit@vorumaa.ee