Kagu-Eesti programmi rakendamine on oluline Põlva, Valga ja Võru maakonna majandustegevuse tugevdamiseks ning aitab ellu viia Kagu-Eesti tegevuskava 2015-2020 (PDF) eesmärke.

Programmi eesmärgiks on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna jätkusuutlikule säilitamisele, toetada kohapealse ettevõtluskeskkonna arengut ning  mitmekesisemate töövõimaluste teket piirkonnas.

Kagu-Eesti programmi eelarve

Programmi eelarveks perioodil 2019-2023 on 4 mln eurot.

Kagu-Eesti programmi toetussuunad

  • Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetus
  • Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetus
  • Kagu-Eesti piirkonna mainekujundus

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede

Meetme eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket.

Lisainfo: Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme määrus ja seletuskiri (718.38 KB, PDF). Täpsem info RTK kodulehel.

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Meetme eesmärk

Meetme eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, parandades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda

Lisainfo: Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme määrus ja seletuskiri (749.31 KB, PDF). Täpsem info RTK kodulehel.

Kagu-Eesti piirkonna mainekujunduskava

Kagu-Eesti piirkonna mainekujunduskava töötati välja 2019. aastal. Mainekujunduskavas kavandatud tegevuste elluviijateks on Kagu-Eesti maakondlikud arendusorganisatsioonid. Tegevusi viiakse ellu perioodil 2020-2022.