Mis on Võru maakonna heaolu teemade koostöökava?

See on heaolu puudutavate tegevuste raamistik järgmiseks neljaks aastaks, kus on vaja omavalitsuste, kogukondade ja erinevate ekspertide maakonnaülest koostööd. Need on teemad, kus üks organisatsioon või omavalistus üksi hakkama ei saa või pole see mõttekas – vaja on koordineeritud koostööd. Koostöökava aitab Võrumaa Arenduskeskusel olla parem maakonna arengu tasakaalustaja ning tekitab omavalitsuste ja teiste organisatsioonide maakonnaülest sünergiat.

Heaolu koostöökavas käsitletakse viit teemat:

 • Väärikas vananemine
 • Õppiv inimene elukaarel
 • Tervist toetavad valikud
 • Hea avalik ruum ja ligipääsetavus
 • Tark juhtimine ja sotsiaalne innovatsioon 

Kellel on koostöökava suunatud?

Koostöökava aitab luua maakonnaülest koostööd ja sünergiat kohalike omavalitsuste ja allasutuste, riigiasutuste, vabaühenduste ning ettevõtjate vahel, kelle tegevus panustab inimeste heaolu parandamisse.

 • Koostöö kava valmib spetsialistide, ekspertide ja kogukonna ühise koostööna. Kava koostamise aluseks on võetud kohalike probleemide kaardistus ja  maakondlikud ja riiklikud  arengudokumendid:  Võru maakonna arengustrateegia 2035, Võru maakonna Heaoluprofiil, Eesti 2035, Heaolu arengukava 2016-2023, Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030.
 • Alates 2020 sügisest on toimunud maakonna heaolu ümarlauad ning heaolu valdkonna väljakutsete ja käsil olevate arendustegevuste kaardistamine.
 • Teemade eksperdid koostavad seniste arutelude ja raamdokumentide põhjal oma ettepanekud kõige olulisemate ja suurima mõjuga koostöötegevusteks järgmise nelja aasta perspektiivis.
 • Ettepanekute üle toimuvad avalikud arutelud veebipõhistes töötubades 17. ja 21. juunil. Kuni augustini on igaühel võimalik lisada omapoolseid tähelepanekuid, täpsustusi, lahenduskäike ja soovitusi iga teema kohta arenduskeskuse kodulehel.
 • Septembris toimub 1-päevane seminar, kus koostöökava tulemusi tutvustatakse ja lepitakse kokku edasised sammud, kuidas koostööga edasi minna.

Ootame kõiki teemast huvitatuid avalikele aruteludele!

Töötoad

Töötoad toimuvad virtuaalselt Zoomi keskkonnas. Osalemiseks on vajalik registreerumine SIIN . Registreerunutele saadetakse enne seminari osalemislink. 

AJAKAVA:

17. juuni kell 11:00-12:30

Hea avalik ruum ja ligipääsetavus – ekspert Jüri Lehtmets, Eesti Lihasehaigete Seltsi esimees 

Arutlusele tulevad lahendusteed valitud probleemidele: 

 • universaalse disaini põhimõtete rakendamine avalikus ruumis pole levinud 
 • erivajadusega inimeste ühiskondliku aktiivsus on kesine ja olukorda leevendavaid lahendusi pole piisavalt.  

17. juuni kell 13:00-14:30

Õppiv inimene elukaarel – ekspert Kerli Kõiv, haridusinnovaator ja Tartu Ülikooli haridusteaduste doktorant 

Arutlusele tulevad lahendusteed valitud probleemidele: 

 • Õppekeskkonnad pole piisavalt rakendatud, et tagada õppimise mitmekesisus ja ligipääsetavus. 
 • Ühiskonna suhtumine igaühe õigusesse õppida ja osaleda haridus- ja tööelus on ükskõikne. 
 • Paindlike õpiteede tagamine erinevate sotsiaalsete partnerite koostöös pole rakendunud. 
 • Elanikkonna oskused ei ole tulevikutöö vajadusi arvestavad. 
 • Tugevuste ja vajaduste märkamine ja tugi ei arvesta sihtrühma ning tööelu vajadustega. 

17. juuni kell 15:00-16:30

Tervist toetavad valikud – ekspert dr. Taavi Tillmann, rahvatervise arst ja University College London lektor  

Tervist toetavad valikud hõlmavad kõiki neid valikuid, mida inimene saab ise või peaks saama ise aktiivselt teha, samuti elukeskkonda, sotsiaalset keskkonda ning infot ja teenuseid mis otseselt mõjutava inimeste elustiili ja valikuid. Võru maakonna võtmes on suuremateks probleemideks, millele pakume lahendusteid: 

 • Paljud inimesed ei toitu tervislikult ja on ülekaalulised. 
 • Suitsetataje ja alkoholi liigtarvitajate osakaal on üks riigi suurimaid 

Vaimne tervis sai pandeemiaga suure hoobi, inimesed ei julge sellest rääkida. 

21. juuni kell 14:00-15:30

Tark juhtimine ja sotsiaalne innovatsioon – ekspert Katri-Liis Lepik, Tallinna Ülikooli juhtimise dotsent ja Northumbria Ülikooli külalisteadur 

Ühiskondlike väljakutsetega toimetulemiseks on vaja senisest nutikamalt kasutada olemasolevaid ning aktiivsemalt kasutada seni varjul olevaid ressursse – digitaalsed võimalused ja kogukondlik potentsiaal. Arutlusele tulevad lahendusteed valitud probleemidele: 

 • Sektoritevaheline loov koostöö ei ole saanud tuult tiibadesse 
 • Vähe on viljakaid arutelesid, mis aitavad leida ühiskondliku konsensust ja otsuste legitiimsust 
 • Avaliku sektori barjäärid innovatsioonide vastuvõtmisel ja aeglane reageerimine ühiskondlikele muutustele 

21. juuni kell 16:00-17:30

Väärikas vananemine – ekspert Tiina Tambaum, Eesti demograafia keskuse teadur ja haridusgerontoloogia lektor, 2021.aasta tervisesõber 

Vanemaealiste osakaal rahvastikus suureneb ja ühiseks väljakutseks on selle paratamatu muutusega võimalikult valutult kohaneda. Teemad:  

 • Stereotüübid eakuse ümber a’la kui oled vana, siis oled saamatu 
 • Meestel on raskem kohaneda pensioneerumisega 
 • Probleemid liikuvuse ja transpordiühendustega tõukavad vanemaealised ühiskonnast eemale 

Tulemus

Tulemuseks on maakonna heaolu valdkonna koostöökava järgmiseks neljaks aastaks. Koostöökavas on välja toodud erinevad soovitused, lahendused ja tegevused KOVide ülese koostöö tugevdamiseks, Võrumaa inimeste heaolu suurendamiseks. Võru maakonna heaolu koostöökava toetab Võru maakonna arengustrateegia 2035+ elluviimist ja kohalike omavalitsusi.

Lisainfo:
Tiina Jaanimägi
Võrumaa Arenduskeskus
heaolu spetsialist
tiina.jaanimagi@vorumaa.ee
56491612