Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki esitama kandidaate maakonna noortevaldkonna silmapaistvamate tegijate tunnustamiskonkursile. Konkursi eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Aasta silmapaistvamate tegijate esitamisel palume aluseks võtta kandidaatide tegevuse 2021/2022. õppeaasta jooksul.

Kandidaadi esitamiseks tuleb ära täita ning Võrumaa Arenduskeskusele esitada vastava kategooria taotlusvorm.

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada 31. mai südaööni, kokku 6 kategoorias:

 1. Enim silma paistnud noorsootöötaja Lisa 1- Aasta noorsootöötaja
 2. Noortevaldkonna aasta koostöö Lisa 2- Aasta koostöö
 3. Noortevaldkonna aasta tegu Lisa 3- Aasta tegu
 4. Aasta noor (7.-26.a, olenemata sellest, kas ta töötab või õpib) Lisa 4- Aasta noor
 5. Aasta noorteühendus Lisa 5- Aasta noorteühendus
 6. Pikaajaline panus noorsootöösse (tema viimase kümne aasta panus noortevaldkonda) Lisa 6 – Aasta pikaajaline panus

Tutvu ka Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamise statuudiga.

Taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Noortevaldkonna tunnustamine“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru (hiljemalt 31. mai postitempliga).

Kandidaate tunnustatakse Võrumaa noorte suvepäevadel 04.  augustil Varstus.

Lisainfo: Karin Plakk, tel: 5381 1809, e-post karin.plakk@vorumaa.ee

 

 1. aasta maakonna noortevaldkonna silmapaistvamad tegijad on:
 • Aasta noorsootöötaja 2021 – Mari Mandel
 • Aasta koostöö noorsootöös 2021 – Noortekeskuste kevadine osturalli – Jaanika Orav ja Airi Parv
 • Aasta tegu noorsootöös 2021 Urvaste Kool- õpilasmalev HEV õppijatele. Meeskonda kuulusid: Ellen Varov, Rainer Kaseväli, Kaja Roots, Inge Salumaa, Jaanika Käst
 • Aasta noor 2021 – Triine Beate Tagamets
 • Pikaajaline panus noorsootöösse 2021 – Karel Saarna
 • Esile tõstetud kogukondliku panuse eest – Timo Kudre

9.-10. september toimub II Võro-ja Seto noorteFEST” Setomaal, Värskas


Aastal 2022 toimub tänu Võru maakonna omavalitsuste ühisele koostööle teine „Võro- ja Seto noorteFEST“ Setomaal Värskas


Sündmuse idee on kogu maakonda ühendav noortefestival, mis kestab kaks päeva ja pakub mitmekülgset tegevust erinevas vanuses noortele läbi maakondliku kahe kultuuriruumi (võro ja seto).

Festival käib ringi mööda maakonda, st, et noored kogunevad igal aastal ühes Võru maakonna vallas/linnas. Eelmisel aastal toimus festival esimest korda Rõuge vallas, Varstu Kultuurikeskuses. Rõuge vallalt võttis teatepulga üle Setomaa Kultuurikeskuse juhataja Jane Vabarna ning septembris toimuvat festivali korraldatakse koostöös Setomaa Noorsootöö Keskusega. Ühendavaks ja toetavaks organisatsiooniks on SA Võrumaa Arenduskeskus.

Festivali esimene päev pöörab tähelepanu seekord Setomaa piirkonna kultuuri eripärale. Kavas on kohtumine kohalike tuntud inimestega, toimuvad erinevad õpitoad: slackline, tants, toit, DJ jpm. Õhtu lõpetab ansambel ZETOD, kes on alguse saanud Värska Kultuurikeskuse bändiringist.

Noortefestivali teisel päeval toimub Seto Man Puhkekeskuses inspireeriv mõttetalgupäev, kus noored saavad arutleda ühiskonnas noori puudutavatel teemadel.

Ööbimine ja toitlustus on korraldatud Värska Gümnaasiumis. Soovijad saavad endale soetada noorteFESTi sümboolikaga pusa.

Sündmuse kohta jooksvalt olulist infot leiab: https://www.facebook.com/noortefest

Festivali toimumist toetavad Võru maakonna kohalikud omavalitsused, Eesti Kultuurikapital ja Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Festivalile ootame kõiki noori üle Võru maakonna ning noori huvilisi kaugemaltki.

Lisainfo: Triinu Arund, Setomaa Noorsootöö Keskuse juhataja, telefon 5171796

Valgamaal toimus Kagu-Eesti kultuurivedurite suveseminar

2.-3. augustil toimus Valgamaal Järvesilma turismitalus Valga-, Viljandi-, Võru- ja Põlvamaa kultuurivedurite suveseminar.

Kahepäevasel seminaril osalesid Valga-, Viljandi-, Võru- ja Põlva maakondade kultuurikeskuste juhid, omavalitsuste kultuurispetsialistid ja arendusorganisatsioonide esindajad. Partneritena osalesid seminaril Kultuuriministeerium, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Rahvamajade Ühing.

Koostööseminar lähtus vajadusest, et pärast 2017. aasta haldusreformi, puudub koordineeritud koostöö kohalike ja riiklike tasandite vahel. Kahepäevase koostööseminari eesmärk oligi välja töötada ühine koostöömudel.

Pärast 2017. aastal toimunud riigi ja omavalitsuste haldusreformi kadusid Eesti valitsemise struktuurist 2018. aasta alguses maavalitsused kui maakonna tasandi haldusorganid. Maavalitsuste senised ülesanded anti üle riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele. Maavalitsustel oli tugev seos riigi ja maakonna vahel, välja oli kujunenud kindel koostöö omavalitsuste ja riigiga. Täna ei ole enam kindlat mudelit, vaid iga maakond on maakonnaülese koostöö erinevalt lahendanud, koostöö maakondliku tasandi ja riigi tasandi vahel on passiivne ja juhuslik.

Mart Normeti modereerimisel räägiti esimesel päeval sellest kus ollakse ja lahati probleemi olemust erinevate tasandite vaatevinklist, kohaliku omavalitsuse, maakondliku ja riigi instantside perspektiivist. Ülle Välimäe (Eesti Rahvamajade Ühing), Kädi Koppe (Eesti Linnade ja Valdade Liit), Kalle Vister (Eesti Rahvakultuuri Keskus) ja Eino Pedanik (Kultuuriministeerium) andsid ülevaate oma organisatsiooni rollist kultuurivaldkonna koordineerimisel ja arendamisel täna. Maakondliku ja kohaliku omavalitsuse vaate võttis kokku Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist Kristi Vals, kelle ettekanne rääkis kohalike omavalitsuste kultuurikorralduslikust koostööst Võru maakonnas.

Seminari teises pooles töötati maakondade kaupa gruppides. Sõnastati kultuurikoostööd takistavad probleemid, kaardistati erinevate osapoolte nägemus ja soovid koostöömudeli osas.

Eri tasandite vahel toimiva koostöömudelina nähti ühe võimalusena regionaalse kultuuripoliitika nõukoja taasloomist. Nõukoda tegutses aastatel 1996-2017. Vahepealsete muutuste valguses on nõukoja tegutsemispõhimõtted vaja aga uuesti koostada. Selleks moodustati nelja maakonna ja partnerite baasil töögrupp, kuhu kuuluvad Kristi Vals (Võrumaa), Kai Kannistu (Viljandimaa), Ülle Juht (Valgamaa), Evelyn Grzinich (Põlvamaa), Kalle Vister (Eesti Rahvakultuuri Keskus) ja Eino Pedanik (Kultuuriministeerium). Töögrupi esimesteks sammudeks on sõnastada nõukoja tegutsemise eesmärgid ja esindatuse alused. Seejärel soovib töögrupp kaasata juba esindajaid kõikidest teistest Eesti maakondadest, et lõplikult kokku leppida ühises koostöömudelis.

Kultuurivedurite suveseminari eestvedajaks oli Ülle Juht Valga Kultuuri- ja Huvikeskusest, koostööpartnerina leidis seminarile täiendava rahastuse Võrumaa Arenduskeskus.

Töörühma nimel:

Kristi Vals, Ülle Juht, Evelyn Grzinich, Kai Kannistu

Lisainfo ja kontakt: Ülle Juht, Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse direktor, telefon 5137185, e-mail: ylle@valgakultuurikeskus.ee

Foto: erakogu

Ootame teid osalema Vunki Mano! loometalgute ettevalmistaval seminaril!


Head Võru maakonna kohalike omavalitsuste ametnikud, volikogude-, komisjonide- ja kogukondade liikmed!

Head noored, kes te elate Võru maakonnas või kaugemal, aga soovite kohaliku elu arengus kaasa rääkida!


Ootame teid osalema Vunki Mano! loometalgute ettevalmistaval seminaril!


Aeg: 22.08.2022, kell 10.00 – 13.00

Koht: Zoomi keskkonnas

Registreeri end osalema hiljemalt 19.08.2022 SIIN


Seminaril:

Anname ülevaate sügisel toimuvatest loometalgutest ning toimuvad väärt ettekanded. Ettekannete järgselt teeme päevast kokkuvõte ja anname soovitusi, kuidas sügisesteks loometalguteks ette valmistuda.

Ettekanded teevad:

JOHANNES JAUHIAINEN

Helsingi linnavalitsus, kommunikatsiooni osakond, kaasamine ja nõustamine, piirkondlik kaasamine
“Helsingi linna näide kaasava eelarve rakendamisest ja selle tulemustest”

KERSTEN KATTAI

Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor ja kohaliku omavalitsuse uurija
“Kas kohalik omavalitsus on oma aja ära elanud ja millised on tuleviku omavalitsuse väljakutsed?”


Täpsem ajakava saadetakse kõikidele registreerunutele.

Päeva juhivad:

 • Mai Timmi, OÜ Kasvulava, partner loometalgute korraldamisel
 • Kristi Vals, SA Võrumaa Arenduskeskus, loometalgute projektijuht

VI Vunki Mano loometalgud toimuvad 23.-24. september Värskas ning otsivad vastuseid küsimusele
„Kuidas valitseda nii, et kodanike osalus kohaliku elu korraldamisel suureneks?“

Seminari toimumist toetavad: MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, Leader Group, EUARENAS, Võrumaa Arenduskeskus


Lisainfo: Kristi Vals, projektijuht tel: 5912 9200

Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt 

Täna, 14. juunil startis Võrumaal kaheaastane protsess “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas”, mille käigus otsitakse vastuseid, lahendusi ja mudeleid, mis toetaksid laste ja noorte õpihuvi ja toimetulekut ning vähendaksid meie õppijate koolist väljalangemise ohtu.  

Kubijal toimunud avaseminarist võttis osa üle 50 valdkonnaga seotud inimese ning esines pea kümme oma ala spetsialisti.  

Kõigi esinenud spetsialistide sõnul on tegemist olulise projektiga. Projektijuhi Kerli Kõivu sõnul pakub projekt palju võimalusi maakonna tugitegevuste arendamiseks koolist väljalangemise ennetamiseks mitmete valdkondade koostöös, aga ka akadeemilisi väljakutseid. „Näiteks kui keegi läheb ülikooli õppima eriala, kus tema magistritöö idee kattub käesoleva projekti ideega või soovib teha ülikoolis praktikat selle projekti raames, on võimalus anda oma panus uuringuterühma juures,“ ütleb Kõiv. Ta lisab, et projekti vajadust näitab ka piirkonna statistika: “Kui kohustuslik kooliiga lõppeb, saab noor ise otsustada ning Võrumaal ei ole need otsused sageli õppimise kasuks.” 

Haridus- ja Noorteameti Kagu Eesti büroo juhataja Iiris Tageni sõnul on võrreldes varasema ajaga olukord koolist väljalangemise osas parem, ent on ka palju mõttekohti: „Oleme saavutanud märkamise, aga kuidas saavutada sekkumine, et noorest ei saaks koolist väljalangeja?” Maie Oppar Rõuge Koostöökeskusest rõhutas eelkõige varajase sekkumise vajadust: “Ei peaks sekkuma siis kui laps saab kahe ja teda ähvardab klassikursuse kordama jäämine vaid juba siis kui ta saab viie asemel nelja.“  Ühiselt rõhutati õppimise huvitavamaks loomise olulisust ning noorsootöö, sh huvitegevuse suurt rolli selles.  

Hille Ilves Eesti Linnade ja Valdade Liidust tõi välja, et praegusel kevadisel perioodil, kui ka sotsiaalmeedias on näha palju vanemaid, kes on uhked oma laste heade tulemuste üle koolis, peab mõtlema laiemalt. “Kiituskirja taha, selle lapse hinge, me alati ei näe,” ütles Ilves. Sarnasele probleemile viitas ka Lauri Tamm Eesti Politsei ja Piirivalve ametist: “Intensiivne eeldamine viib eksimusteni.” 

Tamm nentis ka, et alati ei pea õpi- või toimetulekuraskustes noort aitama tugispetsialist, kellest hetkel Eestis puudus: “Piisab ühest usaldusväärsest täiskasvanust, vahet pole mis ametit ta peab, aga ka tal peab olema noore toetamiseks tugi.” Merle Tombak Antsla vallavalitsusest tõi välja, et näiteks alaealist noort võib toetada vanema asemel ka tugiisik, ent peamine on, et noore huvid ei kannataks. 

Võru Linnavalitsuse lastekaitsespetsialist Merike Aasmäe on täheldanud, et motivatsioon õppida on sõltuv paljudest teguritest, sealhulgas ka suvisematest ilmadest, kus väljas seltskonnaga aja veetmine muutub sagedasemaks. “Me näeme seda allakäiku eriti kevadel, kus õpihuvi kaob,” ütles Aasmäe. Lisaks on ka kodune keskkond sageli määrav: “Õpihuvi kadumine ja toimetulekuraskused on omavahel põimunud.” Aasmäe nendib positiivse asjaoluna, et koolist toimetulekuraskuste tõttu koolist väljalangenud või õpihimu seekaudu kaotanud noored jõuavad siiski ka kooli tagasi  “Tavaliselt tuleb see õpihimu siis kui nad on juba ise endale jalad alla saanud.” 

Eesootav protsess viiakse ellu Võrumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel ning Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse. Projekti rahaline maht on 376 602 EUR. Protsessi partnerid on kõik Võrumaa omavalitsused, Eesti Töötukassa, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Haridus- ja Noorteamet, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool. Projekti on kaasatud eksperdid Saksamaalt ning Islandilt. 

Lisainfo: Kerli Kõiv, projektijuht, tel: +372 5560 3988, e-post: kerli.koiv@vorumaa.ee 

Võrumaa mõtiskletakse kodu ja perekonna mõiste tõelise olemuse ja tähenduse eest.

“Idee teha üks ilus pidu kodust kerkis meile pähe juba ligi kolm aastat tagasi. Tundus, et läbi poliitiliste kemplemiste pereväärtuste, peretoetuste, perelaenude ja muu sellise kõrval hääbub kodu ja perekonna mõiste tõeline olemus ning tähendus. Kodu pole kunagi poliitika vaid vaim,” lausub ühislaulupäeva “Kodu(L)ootus” lavastaja Priit Strandberg.

Esimest korda Eesti ajaloo vältel kogunevad poiste-, neidude-, mees-, naiskoorid ühe laulukaare alla, et laulda kodust, ootusest ja lootusest. Laulupeo austajate suvine maiuspala ‒ ühislaulupäev “Kodu(L)ootus” – toimub 11.juunil Võru Kubija laululaval. Kontserdi algus on kell 19:00, väravad avatakse kell 17. Piletid on võimalik osta kodulehelt fienta.com <http://fienta.com/>  lehel või kohapealt. Lisainfo ürituse kohta leiab kodulehelt http://www.laulupaev2021.com/

Laulupäeva kunstilised juhid on Külli Kiivet ja Kuno Kerge. “Kodu peale peab saama loota sest kodu loodab meie peale. Kodus me ootame und, ootame kalleid koju, ootame kojujõudmist, ootame kodu leidmist. Sealt ka pealkiri “Kodu(L)ootus”, kus saavad kokku kaks inimese põhiseisundit meile kõige olulisemas üksuses – kodus,” ütles Külli Kiivet. “Nüüd aga pöördelistel aegadel tuleb olla eriti tänulik, kui on kodu, mida hoida ja armastada, kuhu tulla ja kust minna – teadmisega, et ta on sul alati olemas ning ootamas, “ lisas Kuno Kerge

Ühislaulupäeval kõlab mitu uudisteost. Nende hulgas kõlab Riho Esko Maimetsa suur kantaaditsükkel “Kojup minda oodatanne”. Teos valmis spetsiaalselt antud laulupäevaks ning on kava ühendav teos. “Tsükli läbivaks teemaks on kodu, kodutunne, koduigatsus, koju jõudmine ja mälestus lapsepõlvekodust,” ütles Maimets. “Tsükli iga osa oli inspireeritud ühest konkreetsest rahvaviisist, mida ma töötlesin ning millele lisasin omakorda Ernst Enno tekstidele loodud muusikat. Minu jaoks tähendab kodu kohta, kuhu olen alati oodatud, kus asuvad mulle kõige lähedasemad inimesed, kus on kõige turvalisem olla. Kodu on koht, kus saab vabalt olla, luua, tunnetada ja armastada. Kodus saan olla mina ise – mõnikord olen tugev ja tegus, aga teinekord hoopis õrn ja haavatav,” lisas Maimets.

Laulupäevale on kaasatud ka Tallinna Nõmme Muusikakooli orkester ning Vanemuise näitlejad (Hannes Kaljujärv, Terje Pennie-Kolberg). Suurt laulupäeva jääb lõpetama simman, kus esineb Eesti armastatuim ansambel Curly Strings

Laulupäeva raames toimuvad eelkontserdid Tartus Vanemuise kontserdimajas ning Võrus Kandle kontserdisaalis. Tartus toimub 10.juunil kell 19.00 “Viie meeskoori kontsert”, kus lavale astuvad Eesti parimad meeskoorid. Nende hulgas on Tartu Akadeemiline Meeskoor, Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor, Tallinna Ülikooli Meeskoor, Inseneride Meeskoor ja Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoor. Samal õhtul toimub nais- ja neidudekooride kontsert “Lüü’iks laulu” Võrus, kus esineb Võru kammerkoor Tempera, Elleri tütarlastekoor, Üle-eestiline neidudekoor LEELO jt.

Lisainfo:

Edmar Tuul

“Kodu(L)ootus” kommunikatsioonijuht

+372 5356 7007 ; kodulootus@gmail.com

Tunnustame maakonna parimaid õppureid

Tänavu on Võru maakonnas üle poolesaja õppuri, kes on lõpetanud väga heade tulemustega gümnaasiumi, kutsekooli või ülikooli.

Võrumaa Arenduskeskus tunnustab iga suve hakul maakonna koolide parimaid lõpetajaid. Sellel aastal vaadati Võrumaalt kaugemale ja tunnustussündmusele olid oodatud ka väljaspool maakonda väga heade tulemustega kooli lõpetanud Võru maakonna noored.

Lõpetajad koos kaaslasega olid oodatud kultuurimajja Kannel, kus Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots andis koos nõukogu esimehe Anti Allasega üle tänukirjad ja meened. Tervituskõnes tunnustas Toots õppurite pingutusi, lisades, et õpingute periood langes väga keerulisele ajale.

Võrumaa Arenduskeskuse haridusuuendaja Kerli Kõiv ja projektispetsialist Karin Plakk peavad oluliseks, et sel aastal saavad tunnustuse ka Võru maakonna noored, kes on asunud õppima Võrumaalt väljaspool. Samas nenditakse, et uudne tänuürituse kontseptsioon nõuab infot lõpetajate kohta paljudest Eesti õppeasutustest, mistõttu võib juhtuda, et kiitusega lõpetanuid on teadaolevast rohkem.

Võru maakonnast pärit gümnaasiumite, kutsekoolide ja ülikoolide parimaid lõpetajaid on käesoleval õppeaastal Võrumaa Arenduskeskuse andmetel kokku 68. Parimaid lõpetajaid tervitasid muusikalise etteastega Võru gümnaasiumi noored Silja Otsari juhendamisel.

Foto parimatest koolilõpetajatest tegi Kaisa Äärmaa.

Võrumaa eakate tantsurühmad pidasid maha suurejoonelise memme- taadi peo „Ise loon päevade ilu“

Laupäeval, 4. juunil toimus Kääpa vabaõhulaval Võrumaa memme- taadi pidu                  „Ise loon päevade ilu“

Võrumaa Memme – taadi peo traditsioon on alguse saanud 30 aastat tagasi kui 12. juulil 1992 tulid Parksepa vabaõhu lavale kokku Võrumaa pensionärid, et pidada maha esimene memme- taadi pidu. Esimese ja ka paari järgmisegi peo laulud seadsid kavasse Külli Jõeloo ja tantsud Laine Kordemets. Ainult mõnel üksikul aastal on pidu ära jäänud. Tänavusel peol osales 31 memme – taadi kollektiivi üle Võrumaa ja Lasva rahvamaja kollektiivid.

Proovidega tehti algust varahommikul. Kell kolm alanud kolme tunnist kontserti külastas kohe alguses 15. minutiks ka paduvihm, rahehoog ja müristamine. Kuid laulu, tantsu, luuletuste ja kapellilugudega kutsuti peagi päike pilve tagant taas välja. Päike paitas peotordi söömist ja saatis pidulised koduteelegi. Pidu jäid lõpetama tänusõnad esinenud rühmadele, nende juhendajatele ja korraldajatele. Kõik osalejad said rinda spetsiaalselt tänaseks ürituseks valmistatud juubeli rinnamärgi  – 30 aastat esimesest memme- taadipeost ja rühmajuhid tänutäheks lilleampli ja magusat.

Tänavuse peo tantsud lavastas tervikuks Valentina Larionova, muusikalise osa ja kapellid pani ühte kõlama Erja Arop. Peo korralduse eest vastutas Lasva Rahvamaja juhataja Sirje Kuuseorg.

Peo kordaminekut soovisid oma tervitussõnades Võru valla volikogu esimees Georg Ruuda, Võrumaa Arenduskeskuse juht Tiit Toots ja Võrumaa Rahvakultuuri spetsialist Maie Pau.

Tänusõnad ka publikule, kes te pidu vaatamata päevastele vihmasopsudele nautima olite tulnud.

Pidu rahastasid: Võru vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Võrumaa Arenduskeskus ja Eesti Kultuurkapitali Võrumaa Ekspertgrupp.

 

Sirje Kuuseorg, peo peakorraldaja

Info edastas: Kristi Vals, kultuurispetsialist

27.-28. mai toimus noorte kultuurikorralduse seminar Hüppelaud, Haanjamehe talus

27.-28. mai toimus noorte kultuurikorralduse seminar Hüppelaud, Haanjamehe alus.

Kokku said oma vahel noored ja noortejuhid Tartumaalt ja Võru maakonnast.

Noori ja noortejuhte inspireerisid ja juhendasid kohapeal mentorid Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kultuurikorralduse õppekava programmijuht Jorma Sarv;                                            National Geographicu Eesti väljaande peatoimetaja ja Haani Loometare permees Erkki Peetsalu; pühapäeval liitus meiega Anu Rannu Viljandi Folgi tiimist.
Fookuses ikka kultuurteemad, kuidas leiavad noored tee kultuuritarbimise ja korraldamise juurde ning milliseid kultuurisündmuseid noored ootavad.
Laupäevase õhtu veetsime matkates koos matkajuht Alar Sikk´uga ja vallutasime Eesti kõige kõrgema künka.
Tulemuseks: 4 noorte poolt loodud sündmuse ideed, kuhu noored ISE tahaks kohale tulla ja ISE nende tegemistesse panustada.
Noortele suunatud kultuuri teemaline seminar toimus projekti “Loov Võru maakond” raames. Loe lähemalt:
https://vorumaa.ee/haridus-kultuur/projektid/loov-voru-maakond/
Lisainfo: Kristi Vals, kultuurispetsialist, telefon 59129200

Ootame osalema Vunki Mano! loometalgute seminaril

Head Võru maakonna kohalike omavalitsuste ametnikud, volikogude-, komisjonide- ja kogukondade liikmed!

Ootame teid osalema Vunki Mano! loometalgute ettevalmistaval seminaril.

Aeg: 15.06.2022, kell 11.00 – 15.30

Koht: Navi Seltsimaja, Võru vald

23.-24. september toimuvad loometalgud otsivad vastuseid küsimusele

„Kuidas valitseda nii, et kodanike osalus kohaliku elu korraldamisel suureneks?“

Seminaril:

Anname ülevaate sügisel toimuvatest loometalgutest.

Ettekanded teevad:

 • LINNAR VIIK, Eesti infotehnoloog ja IT-visionäär, e-Riigi Akadeemia asutaja.

„Koosvalitsemine digiajastul?“

 • JOHANNES JAUHIAINEN, Helsingi linnavalitsus, kommunikatsiooni osakond, kaasamine ja nõustamine, piirkondlik kaasamine

      “Helsingi linna näide kaasava eelarve rakendamisest ja selle tulemustest”

Kokkuvõte ja soovitused loometalgute ettevalmistamiseks!

 

Täpsema ajakava saadame kõikidele registreerunutele.

 

Päeva juhivad: Mai Timmi, OÜ Kasvulava, partner loometalgute korraldamisel ning

Kristi Vals, SA Võrumaa Arenduskeskus, loometalgute projektijuht

 

Registreeri end osalema hiljemalt 10.06.2022  SIIN

 

Seminari toimumist toetavad: MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, Leader Group, EUARENAS, Võrumaa Arenduskeskus

Lisainfo: Kristi Vals, kultuurispetsialist (5912 9200, kristi.vals@vorumaa.ee)

Algas konkurss Võru maakonna kauneima kodu leidmiseks

Algas konkurss Võru maakonna kauneima kodu leidmiseks

 

Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega ootavad kauneid kodusid ja eriobjekte Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ) poolt välja kuulutatud Eesti kaunis kodu 2022 konkursile.

Konkursile on oodatud kaunid kodud ja eriobjektid järgmistes kategooriates:

 • Eesti kaunis kodu 2022

Üleriigilisel konkursil tunnustatakse kuni kolme objekti maakonnast.

(Eramud, väikesed ühismajad, korterelamud, maakodud, suvilad, hotellid, turismitalud koolimajad, seltsimajad, kirikud ja muud kultushooned, mererannik, kaldad, järved, tiigid, kalmistud, parkmetsad, jne.)

Üleriigilised eriprojektid

Maakonnakomisjon võib üleriigilisele konkursile esitada ühe objekti igas kategoorias. (Eriobjektid otsustatakse augusti teises pooles toimuval EKKÜ Volinike Kogu koosolekul.)

 • Energiasäästlik kaunis kodu (koostöös Eesti Omanike Keskliiduga)

(Eramu, kortermaja, ühiskondlik hoone)

 • Parim tervisespordiobjekt

(Kergliiklusteed, terviserajad, spordikeskused jm. Paeasjalikult mõeldakse siin omavalitsuste finantseerimisel olevaid rajatisi)

 • Parim tööstusmaastik

(Tootmishooned ja  -talud, põllumajanduskeskused, farmid, aitkuivatid, töökojad jm)

 • Kaunis elurikas kodu 2022

(Uue kategooriana tulevad hindamisele kaunid aiad-pargid, mis paistavad silma elurikkusega ehk sellised, kus lisaks taimedele on jäetud ruumi ka liblikatele, konnadele, siilidele jms.)

 • Tark Kodu

(Info piirkonna Targast Kodust edastatakse konkursi eestvedajale Arvi Altmäele, kes koondab andmed, teeb valiku ja esitab EKKÜ üldkogule)

Kauneid kodusid ja eriobjekte on võimalus esitada iga Võru maakonna omavalitsuse poolt välja kuulutatud konkursile, kust valitakse välja igast omavalitsustest kuni 3 objekti maakondlikule konkursile.

Maakondlikule konkursile esitatud objekte hindab Võrumaa Arenduskeskuse poolt moodustatud komisjon. Kõiki konkursile esitatud nominente tunnustatakse maakonna tänusündmusel augustis.

Riiklikule konkursile esitatud objekte tunnustab Eesti Vabariigi president Alar Karis aasta teises pooles toimuval Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtul.

 

Täpsem info:

Kristi Vals

kultuurispetsialist

SA Võrumaa Arenduskeskus

tel: 5912 9200

e-post: kristi.vals@vorumaa.ee

 

Rohkem uudiseid