Võrumaa aasta ema aunimetuse andmise statuut

 1. Aunimetuse Võrumaa aasta ema (edaspidi aunimetus) väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ema ja emadust ning väärtustada naise rolli laste kasvatamisel.
 2. Aunimetuse andmist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi Arenduskeskus).
 3.  Aunimetus Võrumaa aasta ema omistatakse igal aastal ühele Võrumaal elavale emale, kelle peres kasvab või kes on üles kasvatanud vähemalt kaks tublit last, kes on hinnatud oma töös ja heaks eeskujuks ka väljaspool pereringi.
 4.  Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik ning Võrumaa elanik.
 5.  Aasta ema kandidaate võivad esitada nii kohalikud omavalitsused, organisatsioonid kui ka üksikisikud.
 6. Aunimetuse andmiseks esitatakse Arenduskeskusele vormikohane ettepanek, mis on antud korra lisa. Aunimetuse andmise ettepanekus märgitakse kandidaadi nimi, kontaktandmed, haridus, töökoht, laste andmed, kandidaadi lühiiseloomustus ning tunnustamise põhjendus.
 7.  Aunimetuse andmise ettepanekute esitamise tähtajad teatatakse Arenduskeskuse veebilehel ja maakondlikes meediakanalites.
 8.  Aunimetuse andmise otsustamiseks moodustab Arenduskeskuse nõukogu viieliikmelise komisjoni.
 9.  Komisjon vaatab tähtaegselt laekunud ettepanekud läbi ühe nädala jooksul. Komisjoni liikmetel on õigus kaaluda aunimetuse kandidaadina ka isikut, kelle osas ettepanekut ei tehtud, ent kes vastab statuudi punktides 3 ja 4 toodud nõuetele. Komisjon teeb otsuse aunimetuse andmise kohta.
 10. Aunimetus omistatakse ühele emale ainult üks kord.
 11.  Aunimetuse andmise otsus avalikustatakse Arenduskeskuse kodulehel.
 12.  Aasta ema tiitel koos meene ja tänukirjaga antakse üle pidulikul emadepäeva kontserdil.

Taotlus Võrumaa aasta ema aunimetuse andmiseks