Setomaa ettevõtluskoordinaator

Projekti nimi: Setomaa mentor-konsultandi töö september 2019-august 2020

Periood: 1.09.2019 – 31.08.2020

Maksumus: 20 000 €, omaosalus 0 €

Rahastaja: Setomaa arenguproramm
(tegevuskava)

Eesmärk ja lühikirjeldus: Setomaa mentor-konsultandi tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa Setomaa elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele läbi ettevõtluskliima parandamise piirkonnas ning piirkondliku ettevõtluskeskkonna arendamise koostöös ettevõtjate, ettevõtlike inimeste ning kohalike omavalitsustega. Julgustada ja toetada Setomaa inimesi ettevõtlusega tegelema. Aidata tegutsevaid ettevõtjaid ettevõtete arendamisel, ekspordi kasvatamisel ning raskustest ülesaamisel.

Taotleja: SA Võrumaa Arenduskeskus

Tegevused: elanikele ettevõtlusalase info jagamine; ettevõtlusalaste projektide kirjutamine ja juhtimine; SEIK liikumise arendamine ja selle töö koordineerimine; koostöö kohaliku omavalitsusega ettevõtluskeskkonna arendamisel; piiriülene koostöö, eelkõige Ape piirkonna ja Pihkva oblastiga – Osalemine Petseri inkubatsioonikeskuse „Seto maja“ nõukogus; piirkonna ettevõtluskeskkonna pidev monitoorimine, tulemuste analüüsimine ja
arendusettepanekute tegemine; ettevõtja väärtustamine – Setomaa aasta ettevõtja selgitamise korraldamine.

Oodatav tulemus: Setomaa elanikud (s.h. ettevõtjad ja ettevõtlusega alustada plaanivad) on kursis ettevõtlusalase informatsiooniga, nad on kaasatud Setomaal läbi viidavatesse ettevõtlusalastesse projektidesse. Sellega suureneb piirkonnas ettevõtluse aktiivsus, luuakse uusi ettevõtteid, olemasolevad muutuvad läbi omavahelise koostöö suuremateks ja tugevamateks. Ühistulise tegevuse kasulikkusest on aru saadud, see on populaarne. Setomaa väikeettevõtlus kasutab tootearenduses unikaalset pärandkultuuri, see aitab müüa toodet või teenust ning ühtlasi turundab piirkonda. Ettevõtlusmaastik mitmekesistub. Seni kasutamata olnud põllumaid on võetud rohkem kasutusele. On tekkinud kuvand puhta loodusega mahetootmispiirkonnast. See on atraktiivne elukeskkond, mis toob juurde uusi elanikke, kes maksavad makse.

Projektijuht: Aarne Leima, aarne.leima@setomaa.ee, 5322 6961


Setomaa arenguprogrammi toetused Setomaa mentor-konsultandi tööks:

  • 01.09.2018-31.08.2019 SA Võrumaa Arenduskeskusele 20 000 eurot.
  • 01.09.2017-31.08.2018, SA Võrumaa Arenguagentuurile 20 000 eurot.
  • 01.09.2016-31.08.2017, SA Võrumaa Arenguagentuurile 20 000 eurot.