Euroopa Liidu struktuurfondide meetmete ja nende rakendusüksuste kohta loe lähemalt struktuurfondide kodulehelt.Rahastusvõimalused

EAS toetusprogrammid ettevõtjale

Alustamine

Alustajaid toetades peame silmas eesmärke: rohkem alustavaid ettevõtjaid, ettevõtete suurem ellujäämismäär ja rohkem kiiresti kasvavaid ettevõtjaid.

Starditoetus alustavale ettevõtjale

Starditoetuse andmise eesmärk on aidata vähese ettevõtluskogemusega alustavaid ettevõtjaid, mis omavad kõrget kasvupotentsiaali.
Starditoetust on oodatud taotlema alustav ettevõtja:

 • kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud
 • Ettevõte kohustub looma kaks uut töökohta, mille brutopalk on vähemalt 70 % Statistikaameti poolt viimati avaldatud aasta keskmisest brutopalgast (hetkel 854,70 )
 • kelle ärimudel on läbimõeldud, tema äriplaan sisaldab lisaks äri kirjeldusele ka ettevõtte käivitamise kava (tegevusplaani)
 • kelle toode või teenus on äritegevuse alustamiseks valmis
 • kellel on suutlikus kasvada 20% majandusaastas, jõudes vähemalt 80 000 eurose müügituluni kolmanda majandusaasta lõpuks.

Toetuse suurus
Starditoetust on võimalik taotleda kuni 15 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80% ja omafinantseering vähemalt 20%.
Starditoetust on võimalik kasutada projekti perioodi jooksul põhivara soetamiseks, turundustegevuste läbiviimiseks, rakendustarkvara ostmiseks ja arendamiseks ning tööjõukulude finantseerimiseks.
NB! Enne taotluse esitamist on kohustuslik eelnõustamine Maakondlikus Arenduskeskuses.
Võrumaal pöörduge eelnõustamiseks järgmiste ettevõtluskonsultantide poole:

Ivi Martens, ettevõtluskonsultant, 5349 7303, e-post: ivi.martens@vorumaa.ee
Avo Hummal, ettevõtluskonsultant, tel 5309 1180, e-post: avo.hummal@vorumaa.ee
Info ja taotlemine

Ettevõtte arendamine, innovatsioon ja tootearendus

Ettevõtte arendamise valdkond hõlmab mitmesuguseid otsetoetusi kui ka infoprogramme, millest osa seab selged piirangud ettevõtte tegevusalale ning osa on mõeldud väga laiale sihtgrupile. Innovatsiooni valdkonnas elluviidavad tegevused täidavad eesmärki suurendada ettevõtete tootearendus- ja tehnoloogilist võimekust, ent ka teadus- ja arendusasutuste võimekust pakkuda kommertsialiseeritavaid lahendusi.

Info ja taotlemine:
Arendusosak
Ettevõtte arenguprogramm
Innovatsiooniosak
Horisont 2020 (teadusuuringud ja innovatsioon)
Rahvusvaheliste konverentside toetus

Loomemajanduse eksporditoetus

Toetuse eesmärk on tõsta ekspordivõimekust loomemajanduse valdkondades tegutsevates ettevõtetes järgmiste tegevuste toel: vahendatakse teavet ja kontakte, korraldatakse ettevõtjate seminare, koolitusi, õppereise, kontaktüritusi, arenguprogramme, nõustamist ja mentorlust, arendatakse välja uusi tooteid ja teenuseid ning toetatakse nende turuletoomist, osaletakse messidel, viiakse läbi uutele turgudele sisenemiseks vajalikke uuringuid. Loomemajandus on majandusvaldkond, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel ning mis on võimeline looma heaolu ja töökohti läbi intellektuaalse omandi loomise ja kasutamise. Loomemajanduse valdkondadeks on arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (sh film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid, kirjastamine, kunst, kultuuripärand (sh muuseumid, raamatukogud, käsitöö), meelelahutustarkvara (sh mängud ja meelelahutuskeskkonnad), muusika, reklaam. Jooksev taotlemine on avatud alates 17.08.2015 ja jagamisele kuulub 4,2 miljonit eurot. Toetuse maksimaalne piirmäär on 70% abikõlbulikest kuludest ja maksimaalselt 50 000 eurot projekti kohta. Projekt kestab maksimaalselt 12 kuud.
Info ja taotlemine

Loomemajanduse koostööprojektide toetus

Toetus on suunatud loome- ja teiste majandussektorite koostööprojektide elluviimisele, milles osalevad ettevõtjad arendavad oma tooteid, teenuseid, ärimudeleid ning nende müüki ja turundust
Taotlejaks võivad olla Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kes vastavad loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimustele ja korrale.
Projekti kaasatud ettevõtjad s.h loomemajanduse valdkondades tegutsev ettevõtja peavad samuti vastama väike- ja keskmise suurusega ettevõtja tingimustele.
Projekti kestus on kuni 12 kuud.
Projekti omafinantseering peab sisaldama vähemalt poole ulatuses kasusaajast partneri rahalist panust (25% projekti abikõlblikest kuludest).
Toetuse maksimaalne suurus on 20 000 eurot projekti kohta, piirmäär on 50% abikõlblike kulude maksumusest.
Info ja taotlemine

Turism

Turismivaldkonna toetuste eesmärgiks on suurendada Eesti kui reisisihi tuntust ning Eesti turismitoodete rahvusvahelist konkurentsivõimet. http://www.eas.ee/efilter/tegutsev-ettevotja/turism/?lang=et

Töötukassa toetusprogramm ettevõtlusega alustajale

Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi, mille eesmärk on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist. Ettevõtluse alustamise toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühingu kaudu või füüsilisest isikust ettevõtjana.
Info ja taotlemine

Muud rahastusvõimalused ettevõtjale

Eesti-Läti programm (ESTLAT)

Toetab projekte, mis edendavad piirialade (Kurzeme, Vidzeme, Riia ja Pierīga regioonid Lätis ning Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnad Eestis) omavahelist koostööd. Igasse projekti peab olema kaasatud vähemalt üks asutus või ettevõte Eestist ja üks Lätist. Oodatud on projektid, mis keskenduvad teemadele, mida on mõistlik lahendada piiriüleses koostöös.
Info ja taotlemine

Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) 

Eesmärk on tugevdada majanduskoostööd ja soodustada ettevõtlust, suurendada klastrite koostööd ja innovatiivseid koostööprojekte, äritegevuse ja -kultuuri parimate näidete jagamist. Toetuse saamiseks peavad ettevõtmises osalema vähemalt kolme riigi esindajad, seejuures peab üks neist olema Põhjamaa ja üks Balti riik (lisaks üks Balti või Põhjamaa riik).
Info ja taotlemine.

Investeeringutoetused perioodil 2014-2020 ettevõtjatele (PRIA)

 • Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas
 • Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus
 • Väikepõllumajandustootja toetus
 • Noore põllumajandustootja toetus
 • Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus
 • Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

Kõik toetused avanevad vooruliselt. Info ja taotlemine.

LEADER Ettevõtluse meede (PRIA)

Leaderi toetusskeemi abil antakse maapiirkondadele võimalus kohapeal otsustada toetuste jagamise üle. Eestis on moodustatud 24 kohalikku tegevusgruppi, kes on koostanud piirkondlikud arengustrateegiad ja toetust saab taotleda nende elluviimiseks. Võru maakonda katab 2 tegevusgruppi:

 • Võrumaa Partnerluskogu (endine Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Varstu, Urvaste, Vastseliina ja Võru vald). Info ja taotlemine.
 • Piiriveere Liider (endine Misso, Meremäe, Värska, Mikitamäe ja Orava vald). Info ja taotlemine.

Ettevõtete ressursitõhusus (KIK)

Toetuse andmise eesmärk on tõsta ettevõtete teadlikkust oma ressursikasutusest ning luua eeldused ettevõtte ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Ressursikasutuse analüüsi tulemuseks on stsenaarium/projekt koos soovitusliku tegevuskava, hinnangulise säästupotentsiaali, tasuvushinnangu ja seireplaaniga. Meetme raames antakse toetust: ülevaatliku auditi tegemiseks ja detailse auditi tegemiseks.
Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 7 500 eurot. Kui taotletakse toetust üksnes ülevaatliku auditi tegemiseks on maksimaalne toetussumma ühele projektile 2 500 eurot.
Info ja taotlemine

ADAPTER.ee lehel on ka aktiivne ja ajakohane loend olulisematest ettevõtetele avatud toetusmeetmetest, mis on suunatud teadmismahuka majanduse kasvatamisele.

Laenud

KREDEX

Alustavale ettevõtjale

KredExi stardilaen sobib alustavale ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks. Stardilaen aitab, kui ettevõtte käivitamisel on takistuseks algkapitali puudumine ning pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu.
Stardilaenu on võimalik taotleda kuni 100 000 eurot, millest maksimaalselt 50 000 eurot võib kasutada käibevahenditeks. Info ja taotlemine

Tegutsevale ettevõtjale

Info ja taotlemine:
Laenukäendus
Tehnoloogialaen
Kapitalilaen
Ekspordilaen