Ettevõtjate võrkudega liitumise programm avaneb 26. juunist 2017.a.

Alates 26. juunist 2017.a. on avatud ettevõtjale võrkudega liitumise prgramm.Toetuse andmise eesmärgiks on leevendada ettevõtjale võrguga (elektri-, vee-ja kanalisatsiooni- või sidevõrk) liitumise kitsaskohti ning seeläbi kasvatada ettevõtja lisandväärtust ja luua uusi töökohti. Programmi sihtpiirkond on Eesti, välja arvatud Tallinna linn koos piirnevate omavalitsustega ning Tartu linn. Programmist toetatakse võrguga liitumist või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks.

Tingimused

Taotleja peab saavutama vähemalt 10% lisandväärtuse kasvu 2 aasta jooksul pärast projekti lõppemist või kui tegu on alustava ettevõtjaga, kel puudub varasem tegevusajalugu, peab ettevõtja looma vähemalt 2 töökohta minimaalse palgafondiga kokku 33 600 eurot aastas (kahe töökoha peale kokku) sama ajaperioodi jooksul.

Taotleja peab olema äriühing, mis on taotluse esitamise tähtpäevaks kantud äriregistrisse.

Programmi raames antav toetus on vähese tähtsusega abi.

Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 100 000 eurot. Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 5000 eurot.

Taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 40 protsenti projekti abikõlblikest kuludest ja toetuse määr on kuni 60 protsenti abikõlblikest kuludest.

Sama ettevõtja võib taotleda toetust liitumiseks erinevate võrkudega, kui toetussumma kokku ei ületa toetuse maksimaalset suurust ning ehitamine erinevatel objektidel toimub abikõlblikkuse perioodi jooksul.

Toetatavad tegevused

Programmist toetatakse võrguga liitumist või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks.

Abikõlblikud kulud on:

  • liitumistasu – võrguettevõtja võetav tasu võrguga ühendamise eest;
  • tingimuste muutmise tasu – võrguettevõtja võetav tasu tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest;
  • võrguühenduse projekteerimise ja väljaehitamise kulud, tingimusel, et toetuse taotluse esitamise hetkeks ei ole sõlmitud kehtivat ehitus- või projekteerimislepingut, mille täitmise vahendeid soovitakse käesoleva määruse alusel taotleda.

Võrguühenduse väljaehitamine ettevõtja poolt, kes ei ole võrguettevõtja, on toetatav ainult juhul kui ehitaja hinnapakkumistest nähtub, et ehituse hind on sellise ettevõtja poolt odavam kui võrguettevõtja pakutav ehituse hind. Mittevõrguettevõtja ehituse puhul peab taotleja võtma kaks võrreldavat hinnapakkumist lisaks võrguettevõtja hinnapakkumisele. Kui ehitaja on võrguettevõtja, võrdlevaid hinnapakkumisi võtma ei pea. Abikõlblik on kulu tingimusel, et taotluse esitamise hetkeks ei ole sõlmitud eelnevat ehitus- või projekteerimislepingut, vältimaks toetuse tühimõju.

Abikõlblikud on kulud, mis tehakse projekti abikõlblikkuse perioodil ning 45 päeva pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu. Abikõlblikkuse perioodi peab jääma ka võrgulepingu sõlmimine võrguettevõtjaga.

Taotlusi esitatakse jooksvalt.

Tutvuge programmi määrusega ja seletuskirjaga.

Tutvuge taotlusvormiga.

Rohkem infot: http://www.eas.ee/teenus/vorguprogramm/

Lisainfo ja taotluste nõustamine: Ivi Martens, tel 5349 7303, 786 8367, e-post: ivi@vorumaa.ee