Määruse seletuskiri_Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 Tegevuskavad_MUUTMINE