Aivar Nigol arendusnõunik 5340 2563 aivar.nigol@vorumaa.ee
Kadri Kangro projektijuht 510 7487 kadri.kangro@vorumaa.ee
Kadri Moppel Võrumaa turismikoordinaator 5331 1919 kadri.moppel@vorumaa.ee

Kõik kontaktid

Maaeluministeerium toetab Setomaa arengut

Maaeluminister Tarmo Tamm kinnitas Setomaa arenguprogrammi tegevuskava, mille eesmärk on toetada projekte, mis aitavad kaasa Setomaa elujõulisuse säilimisele.

„Järjepidev Setomaa arenguprogrammi toetamine võimaldab kaasata kohalikke inimesi ja arendada sealset ettevõtluskeskkonda, arvestades piirkonna kultuurilis-looduslikke eripärasid,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Programm toob otsest kasu kooliõpilastele, erinevates valdkondades tegutsevatele MTÜ-dele ning teistele kohalikul tasandil olulistele institutsioonidele. Piirkonna turundamine muudab Setomaa atraktiivseks nii sise- kui ka välisturistile ning tugevdab Setomaa identiteeti,“ lisas Tamm.

Tegevuskava raames määrati toetust 22 projektile 251 810,73 euro väärtuses. Lisaks eraldati toetusskeemi „Noored Setomaale“ tarbeks 30 000 eurot. Programmi raames määrati toetust Setomaa vallas tegutsevale kaheksale MTÜ-le ja tegevustoetust määrati neljale MTÜ-le.

Lisaks määrati toetust kaasfinantseeringuks projektile „Active Village“. Setomaa valla esitatud projektidest rahastati kaht, mis parandavad või täiendavad Seto Talumuuseumi olukorda. Lisaks määrati toetust juba traditsiooniks kujunenud sündmustele – Kuningriigipäevale ja Lüübnitsa sibula- ja kalalaadale. Toetuse abil remonditakse ka Obinitsa Muuseumit ja luuakse Mikitamäe endisesse vallamajja töökeskkond ettevõtjatele. Toetust määrati veel majandusõpetuse pakkumiseks ja õpilasfirmade tegevuseks, „Seto folk 2019“ toimumiseks, Riia-Pihkva kivitee jõuluturu pidamiseks, SA-le Võrumaa Arenduskeskus ning mitmele teisele piirkonda elavdavale projektile.

Programmi rakendatakse altpoolt tuleva algatuse põhimõttel. See tähendab, et programminõukogu koosneb suurel määral piirkonna esindajatest, kes on kõige paremini kursis kohalike arengueeldustega.

Programminõukogu liikmeteks olid MTÜ Piiriveere Liider, Setomaa Ettevõtlike Inimeste Klubi, SA Seto Instituudi ja Seto Kongressi Vanemate Kogo ning Maaeluministeeriumi esindajad.

Teavet Setomaa arenguprogrammist, sh selle tegevuskava saab EAS-i kodulehelt www.eas.ee ja Maaeluministeeriumi kodulehelt www.agri.ee. Teave toetusskeemist „Noored Setomaale“ lisatakse peagi ka Setomaa Valla kodulehele http://setomaa.kovtp.ee.

Fotol Setomaa tantsijannad, pildistas Aivo Põlluäär.

Setomaa arenguprogrammi taotlusvoor 2018. a tegevuskava koostamiseks on avatud 15.-28.06.2018

Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasusutus (EAS) ja SA Võrumaa Arenduskeskus annavad teada, et Setomaa arenguprogrammi 2018. a taotlusvoor on avatud 15. – 28.06.2018.

Programmi eesmärk on toetada projekte Setomaa arengueelduste tugevdamiseks ja paremaks kasutamiseks.

Programmi raames saavad taotlejad olla Setomaa vald ning programmi piirkonnas tegutsevad mittetulundusühendused ja sihtasutused.

Taotletava toetuse maksimaalne suurus on 32 000 eurot. Toetuse määr on kuni 85% projekti abikõlbulikest kuludest.

Programmidokumendid:

Vormikohane eeltaotlus tuleb esitada Võrumaa Arenduskeskusele:

  • elektrooniliselt aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee või paberil aadressil Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru, perioodil 15.-28.06.2018.
  • kui elektrooniliselt esitatav taotlus on digiallkirjata, tuleb esitada ka allkirjastatud paberil taotlus posti teel või käsipostiga aadressil Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru. Hiliseim postitempel võib olla 28.06.2018. a.

Lisainfo:

Täna, 16. mail kogunevad Võru maakonna arengustrateegia aastani 2035+ koostamise teemarühmad

Võrumaa Arenduskeskus jätkab maakonna arengustrateegia koostamist tööga teemarühmades. Kolmapäeval, 16. mail algusega kell 14.00 kogunevad Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER valdkondlikud teemarühmad: majandus, haridus, kultuur ja eripära, rahvatervis ja heaolu, kestlik kogukond, maine.

Teemarühmade esimesel ühisel koosolekul antakse teemarühmade liikmetele ülevaade arengustrateegia koostamise protsessist ning vajalikkusest. Toimub grupitöö, kus iga teemarühm arutleb oma valdkonna väljakutsete, eesmärkide ja eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste üle. Teemarühmade arutelusid on kavandatud läbi viia kahel kuni kolmel koosolekul. Teemarühmade kokkuvõtted tehakse augusti lõpuks, et anda valdkondlik sisend arengustrateegiasse.

Kõrvuti teemarühmade tööga jätkuvad juunist kuni augustini arengustrateegia koostamise arutelud partneritega, intervjuud ning projektiideede korje, et augusti lõpuks oleks valmis arengustrateegia tekstiline osa. Seejärel seisab ees tegevuskava koostamine ning maakonna arengustrateegia sidumine riigi arengukavade ja KOVide arengukavadega ning arengustrateegia tervikteksti avalikustamine.

Novembris tutvustatakse KOVide volikogudes arengustrateegia tervikteksti. Maakonna arengustrateegia kinnitatakse 15. jaanuaril 2019.

„Teemarühmade töö on oluline arengustrateegia koostamise protsessis. Teemarühmade kaudu saavad arengustrateegiasse sisendi anda lisaks avaliku sektori asutustele ettevõtjad, vabaühendused ja huvirühmad. Samuti võimaldavad teemarühmad kaasata valdkondlikke eksperte. Et saada hea ja töötav arengustrateegia, selleks on võtmetähtsusega kõikide osapoolte ja avalikkuse kaasamine“ sõnas arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.
Võru maakonna arengustrateegia materjalid on koondatud Võrumaa Arenduskeskuse kodulehele.

Lisainfo: Tiit Toots, juhatuse liige, tel 514 5985, e-post tiit.toots@vorumaa.ee

Kolmapäeval saab avalöögi Võru maakonna uus arengustrateegia 2035+

18. aprillil toimub Kagu-Eesti Innovatsioonikeskuses KEIK Võru maakonna arengustrateegia avaüritus. Avaürituse korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus, kelle eestvedamisel valmib selle aasta lõpuks Võru maakonna uus arengustrateegia.

Maakonna arengustrateegia uuendamine on seotud halduskorralduse ja maakonna piiride muutusega, mistõttu on vajalik arengustrateegia ülevaatamine ja ajakohastamine. Tegemist on selleaastase suurima ühise üle-maakondliku väljakutsega, millesse on kaasatud kohalikud omavalitsused, ettevõtjad, avaliku sektori, vabaühenduste ja kogukondade esindajad.

Arengustrateegia on aluseks maakonna arengu ühisel suunamisel, ühiselt tehtavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel, investeeringuteks toetuse taotlemisel ning ühiste ülesannete täitmisel.

Arengustrateegia avaüritusel antakse ülevaade arengustrateegia ning arengustrateegiaga seotud tervise ja heaoluprofiili koostamise vajadusest, protsessist ja ajakavast. Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsent Garri Raagma teeb ettekande võrokeste ja setode ummamuudu olemise õnnistusest ja raskustest. Piirkonna tuntud inimesed Vello Saar, Aigar Piho, Tarmo Tagamets, Ave-Liis Kivest arutlevad võrokeseks ja setoks olemise eripära parema ärakasutamise üle, milliseid eeliseid annab kultuuriline mitmekesisus ning kuidas sellest meile rohkem kasu lõigata. Samuti tõstatatakse küsimus, mida teistmoodi teha, et kardinaalselt muuta olukorda, kus elanikkond väheneb, noored liiguvad maakonnast ära ning mureks on madal palgatase ja tööhõive.

Töörühmades vaadatakse üle praeguse maakonna arengustrateegia viis teemavaldkonda: majandus, haridus, kultuur ja eripära, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kaasav kogukond ning oodatakse osalejatelt uusi ideid tegevusteks ja arengukiirenditeks.

„Kohalike omavalitsuste ühinemisel on muutunud nii maakonna piirid kui ka halduskorraldus, seega vajab uuendamist ka maakonna arengustrateegia. Oluline roll maakonna arengus on ka ettevõtlikel inimestel ja ettevõtjatel, seepärast oleme avaürituse toimumiskohaks valinud Kagu-Eesti Innovatsioonikeskuse KEIK, mis panustab ettevõtluse arengusse ning on koduks rohkem kui 100 Võrumaa ettevõttele,“ sõnas arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.

Arengustrateegia avaüritust on võimalik otseülekande vahendusel jälgida Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel ja Facebookis.

Päevakava:
12.45 Saabumine
I osa Arengustrateegia koostamise eesmärk ja protsess
Moderaator Aivar Nigol
13.00 – 13.05 Avasõnad
Tiit Toots SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige
13.05 – 13.20 Miks on riigile vaja maakondlikku arengustrateegiat?
Urmas Kase Rahandusministeerium maakondliku arendustegevuse nõunik
13.20 -13.35 Arengustrateegia koostamise ajakava ja protsess
Aivar Nigol SA Võrumaa Arenduskeskus arendusnõunik
13.35 -13.50 Tervise ja heaoluprofiil- abimees omavalitsustele ja otsustajatele
Kadri Kangro SA Võrumaa Arenduskeskus tervise ja turvalisuse spetsialist
13.50 -14.45 Ummamuudu hindätiidmine: õnnistõt rikkus vai kivi võrokõisi ja setodõ kaalan
Garri Raagmaa TÜ regionaalplaneerimise dotsent
14.45 -15.00 Kohvipaus
II osa Võrumaa aastal 2035
Moderaator Kalev Kaarna
15.00 -16.00 Ettekanded, avatud mikrofon
16.00 – 16.50 Rühmatöö- Võrumaa Arengustrateegia teemavaldkonnad ja arengusuunad.
Visioon aastaks 2035
16.50 -17.00 Kokkuvõte ja lõppsõnad

 

 

Võrumaa Arenduskeskus annab hoogu maakonna arendamisele

29. märtsil toimunud SA Võrumaa Arenduskekus nõukogu koosolekul kinnitati arenduskeskuse käesoleva aasta tegevuskava ning algatati Võru maakonna arengustrateegia 2035+ koostamine. 2018. aastal on Võrumaa Arenduskeskuse fookuses Võru maakonna arengustrateegia 2035+ ning maakonna heaoluprofiili koostamine, Võrumaa arendusfestivali “Vunki Mano!” korraldamine ja Võrumaa meenekonkursi läbiviimine.

Maakonna arengustrateegia uuendamine on arenduskeskuse selleaastane suurim väljakutse ning see valmib koostöös KOVide ja avaliku sektori, ettevõtjate, vabaühenduste ja kogukondade esindajatega. Tulenevalt seadusest peab maakonnal olema heaoluprofiilile tuginev arengustrateegia, mis on aluseks omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel, investeeringuteks toetuse taotlemisel ning ühiste ülesannete täitmisel. Arengustrateegia peab olema valmis hiljemalt 2019. aasta 15. jaanuariks.

Päris uue tegevusena on sel aastal kavas Võrumaa arendusfestival „Vunki Mano!“ Festivali eesmärk on tuua kokku erineva taustaga inimesi kogukondadest, ettevõtjaid ja omavalitsuse esindajaid ning tekitada keskkond, kus 48 tunni jooksul otsitakse lahendusi Võrumaa inimesi puudutavatele probleemidele. Selline intensiivne arengukiirendi meetod ehk häkatlon on üle võetud tehnoloogia sektorist ja kasutatakse viimasel ajal üha enam ka teiste valdkondade arengu hoogustamiseks. Arendusfestival toimub 5.-7. oktoobrini Vastseliinas.

Võrumaa meenekonkursi käigus laiendatakse Võru maakonnas pakutavate meenete valikut, mis iseloomustavad uut Võru maakonda, Vana-Võromaa ja Setomaa looduslikku ja kultuurilist eripära.

„Võru maakonna tulevik peitub tema elanikes ja külalistes, kes siin elavad ja kes siia soovivad tulla. Oluline on, et siin olijaid on rohkem kui lahkujaid. Seepärast on ka arenduskeskuses kokkulepitud tegevused, mis toovad otseselt mõõdetavat kasu maakonnale ehk aitavad peatada viimaste aastate vaikset hääbumist,“ sõnas Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Ülo Tulik. „Meie ülesanne nii käesoleval kui eelolevatel aastatel on maakonna huvide eest seismine,“ jätkas Tulik.

Arenduskeskuse 2018. aasta tegevuskava rakendamine tagab Võru maakonna ühishuvide esindamise, maakonna ühist arendustegevust ja arengut toetavate projektide elluviimise, koostöö korraldamise partnerite ja organisatsioonidega, ettevõtlikkuse ning kodanikuaktiivsuse tõstmise ja nõustamisteenuste osutamise, turismi ühisturunduse, kultuuri, hariduse, rahvatervise ja turvalisuse maakondlike tegevuste korraldamise.

Lisainfo: Tiit Toots, juhatuse liige, SA Võrumaa Arenduskeskus, e-post tiit.toots@vorumaa.ee

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. aasta kevadvoor on avatud!

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor on avatud. Taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada 2. mail 2018 hiljemalt kell 16:30 e-postiga digitaalselt allkirjastatult aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee.

Kohaliku omaalgatuse programm (lühendatult KOP) käivitati 1996. aastal, et toetada külaliikumist. 2007. aastal laienes programm ka linnadesse. Programmist on kujunenud üks tuntumaid siseriiklikke regionaalarengu programme, mis ulatub inimestele kõige lähemale. 2018 aastal koordineerib programmi menetlemist maakonnas SA Võrumaa Arenduskeskus.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

  • Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. Programmi viiakse ellu 2 korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu.

Programmi tutvustavad infopäevad toimuvad:
11.04.2018 kell 16.30-18.30 Võru vallavalitsuse II korruse saalis
12.04.2018 kell 15.00-17.00 Haanja rahvamajas
16.04.2018 kell 15.00-17.00 Värska kultuurikeskuse suures saalis
17.04.2018 kell 15.00-17.00 Antsla kultuuri- ja spordikeskuses

Vajalik eelregistreerimine: https://goo.gl/forms/5Ah1oBgAgIwJPcKy2

Toetuse taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid asuvad SA Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Lisainfo: Aigi Young, SA Võrumaa Arenduskeskus, tel 5309 0923, e-post aigi.young@vorumaa.ee

WiFi4EU: EL rahastab avalikus ruumis tasuta traadita interneti pakkumist: algab registreerumine

Euroopa Komisjon avas täna WiFi4EU veebiportaali. Kõiki Euroopa omavalitsusüksusi kutsutakse registreeruma enne mai keskele kavandatud esimest projektikonkurssi, et saada võimalust kasutada ELi rahastust tasuta WiFi levialade rajamiseks.

Programm WiFi4EU pakub omavalitsusüksustele 15 000 euroseid vautšereid WiFi levialade loomiseks avalikus ruumis, sh raamatukogudes, muuseumides, avalikes parkides, väljakutel. Nagu kinnitas president Jean-Claude Juncker, on algatuse WiFi4EU eesmärk „varustada 2020. aastaks kõigi Euroopa külade ja linnade põhilised avaliku elu keskused tasuta traadita internetiühendusega.“ Loe veel

Rohkem uudiseid