Aivar Nigol arendusnõunik 5340 2563 aivar.nigol@vorumaa.ee
Kadri Kangro heaolu arendusnõunik 510 7487 kadri.kangro@vorumaa.ee
Kadri Moppel Võrumaa turismikoordinaator 5331 1919 kadri.moppel@vorumaa.ee

 

Kõik kontaktid

Võru maakonna haridusvaldkonna töötajad alustasid haridusvõrgustiku ja koostöö arendamise seminaridega

20.-23. oktoobril toimuvatel seminaridel „Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine“ arutati tänase Võru maakonna haridusvaldkonna hetkeseisu üle.

Kolme valitud võrgustike seminaride  raames otsitakse võimalusi kuidas hariduses olevaid probleeme ühiselt ja omavalitsuste üleselt lahendada.

Tugiteenuste võrgustik püüab leida võimalusi, kuidas vähendada piirkonnas tugispetsialistide põuda ja kaasata laste ja perede toetamiseks ka teisi osapooli. Peredele võiks olla teenus läbimõeldud, ehk ühe ukse teenus, et vähendada lastevanemate jaoks teenuse saamisega kaasnevaid lisaprobleeme.

Hariduse valdkonna seminaride raames on seatud eesmärgiks leida võimalusi kuidas siduda õpet koolis õppega huvihariduses ja noorsootöös. Otsitakse ka võimalusi kuidas asutused üksteiselt õppides saaksid aidata kaasa ka õigete haridusvalikute tegemisel  ning  aitaks hoida oma kogukondasid õppimise juures kogu elukaare vältel.

Kohalike omavalitsuste haridusspetsialistide võrgustiku seminaride eesmärgiks on siduda omavahel kogu haridusteenus omavalitsuste üleselt, et õppija jaoks ei oleks probleemiks õppimine  väljaspool oma omavalitsust. Samuti on kohalike omavalitsuste puhul vaja vaadata ka tegevusi, mis on haridusteenusega sidusad, nt sotsiaalvaldkond, transport jne, et kogu teenuste valik oleks elanikele  kergesti leitav ja kättesaadav.

Edasiste tegevustena valmib igale võrgustikule nende tegevusmudel. Järgmiste seminaride raames lepivad nad kokku oma tegevused ja lepitakse kokku vastutajad.

Projekti lõpuks koostatakse igale koostöögrupile tegevuskava, mille alusel saab alustada teenuse osutamiseks vajalike muudatuste ettevalmistamist või elluviimist.

Maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamise projekt hõlmab:

  1. tugiteenuste võrgustiku arendamist (sotsiaal- ja haridusvaldkonna parem sidusus);
  2. üldhariduse, huvihariduse, elukestva õppe parema sidususe ja koostöö arendamist;
  3. KOVide haridusspetsialistide võrgustiku arendamist (sh spetsialistide roll ja osa maakonna hariduse arendamisel).

Tegevustena on kavandatud parimate praktikatega tutvumise, seminaride ja töörühmade tegevused. Samuti kavandame maakonna hariduse arengukava uuendamine sh 4 aasta tegevuskava koostamine, mille käigus on saavutatud kokkulepped peamistes tegevustes ja kokku lepitud vastutajad.

Projekti tulemuseks on toimiv maakonna haridusvõrgustik  ja juhtimismudel ning tegevuskava eelseisvaks 4 aastaks.

Projekti rahastatakse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ meetme programmist „Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmine“.

Projekti kogumaksumus on 29 400 €, sh toetus 24 990 € ja omaosalus 4 410 €.

Projekt lõpeb 31.12.2021.

Lisainfo:
Aivar Nigol
arendusnõunik
tel +372 5340 2563
e-post: aivar.nigol@vorumaa.ee

Võru maakonna kohalike omavalitsuste volikogud kiitsid heaks ühise jäätmekava aastateks 2020-2025

Vastu võetud ühise jäätmekava eesmärgiks on jäätmehoolduse arendamine Võru maakonna omavalitsustes aastani 2025, järgides keskkonnasäästlikku jäätmekäitlust, jäätmetekke vähendamist, optimaalset sorteerimist, jäätmete taaskasutust ning keskkonnateadlikkust.

Jäätmekava ajakohastamine on muuhulgas vajalik haldusreformist tulenenud omavalitsuste ja maakonnapiiride muutusest, mistõttu on uuendatud maakonna üldist iseloomustust ja statistilisi näitajaid, kirjeldatud uutes piirides kohalike omavalitsuste sotsiaalmajanduslikku olukorda, täiendatud ja ajakohastatud jäätmekäitlust puudutavate õigusaktide loetelu, esitatud on värskemad andmed tekkivate jäätmete kogusete ja koostise kohta, antud asjakohane ülevaade jäätmekäitluskohtade ja jääkreostusobjektide kohta, täiendatud ja ajakohastatud on peatükke, mis puudutavad probleeme jäätmehoolduses, rahastamist, jäätmehoolduse ja jäätmerajatiste taristu arengut, tehnoloogiaid, taaskasutamist, kaasnevaid keskkonnariske ja korraldatud jäätmevedu. Samuti on täiendatud ja ajakohastatud jäätmekäitluskohtade rajamine, keskkonnateadlikkus, jäätmekava rakendamine ja jäätmekäitlusega seotud organisatsioonid peatükke.

Jäätmekava on koostatud lähtudes „Riigi jäätmekavast 2014-2020“ ning kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest. Uuendatud jäätmekava vaatleb maakonna jäätmealast hetkeolukorda 2018. aasta seisuga, hindab eelmises jäätmekavas püstitatud ülesannete täitmist ning seab põhiarengusuunad aastani 2025.

Lisainfo:  https://vorumaa.ee/arendus/maakonna-arendusdokumendid/jaatmekava/

Aivar Nigol
arendusnõunik
Võrumaa Arenduskeskus
tel +372 5340 2563
e-post: aivar.nigol@vorumaa.ee

Võru maakonna omavalitsused leppisid kokku mahetooraine osakaalu suurendamises haridusasutustes

Võru maakonna omavalitsused, SA Võrumaa Arenduskeskus ja MTÜ Setomaa Liit sõlmisid 18. septembril hea tahte kokkulepe kohaliku, tervisliku ning maheda toidu ja tooraine suuremaks kasutamiseks Võru maakonna haridusasutustes. Eesmärk seati, et aastaks 2024 on Võru maakonna omavalitsuste haridusasutustes pakutavas toidus mahetooraine vähemalt 20 protsendi ulatuses.

Lisaks lepiti kokku arengusuundades ja tegevustes, kuidas seda eesmärki saavutada. Olulisel kohal on maakonna inimeste teadlikkuse tõstmine tervisliku elukeskkonna vajalikkusest ja võimalustest, maheda ja keskkonnasõbraliku toidu- ning põllumajandustootmise motiveerimine ja eelduste loomine ning toidujäätmete vähendamine avaliku sektori hallatavates toitlustusasutustes. Eelnimetatud tegevussuunad toetuvad Euroopa rohekokkuleppes toodud eesmärkidele: puhtam loodus ja mullastik, lühemad tarneahelad ja väiksem jalajälg ning jätkusuutlikum elu- ja looduskeskkond.

„Idee võtta mahetooraine kasutusele Võru maakonna haridusasutustes tuli meie kogukondadelt, selle mõtte, et maakondlikult kokku leppida ühine eesmärk mahetooraine kasutamiseks haridusasutustes saime täpselt aasta tagasi omavalitsuste ühiselt õppereisilt Taani ja Rootsi. Seatud eesmärk aitab kaasa kohaliku, tervisliku ning maheda toidu kasutuselevõtule avaliku sektori toitlustuses ning seeläbi suureneb meie laste ning meie endi heaolu. Lisaks annab seatud eesmärk meie ettevõtjatele võimaluse oma tooteid võimalikult lühikese tarneahelaga tarbijale üle anda,“ ütles Võrumaa Arenduskeskuse juhuatuse liige Tiit Toots.

Setomaa Liidu juhatuse esimehe Margus Timmo arvates on tänane kokkulepe väärt panus Võru maakonna tulevikku: „Iga inimene soovib elada õnnelikult. Õnn tähendab tervist, toetavat elu- ja looduskeskkonda ning hakkama saamist. Täna sõlmitud kokkulepe toetab neid eeldusi. Kokkulepe tähendab vähem raiskamist ja reostust, rohkem tervena elatud aastaid, elu kooskõlas looduse ja inimestega. Võru maakonda toob see juurde noori peresid, kes soovivad pakkuda oma lastele puhast elukeskkonda ja õnnelikku elu.“

Kokkuleppe sõlmimisele järgnes seminar „Kohalik omavalitsus tervisliku ja keskkonnateadliku mahetoitlustuse edendajana“. Seminari arutlusringis „Mida tähendab mahetooraine kasutamine toitlustajale, ettevõtjale, peredele kogukonnale?“ osalesid Antsla, Rõuge ja Setomaa valla ning Võru linna esindajad.

Lisainfo:
Tiit Toots
juhatuse liige
Võrumaa Arenduskeskus
tel 514 5985

Kaja Kesküla
projektijuht
Setomaa Liit
tel 5695 3206

Euroopa kultuuripealinnale Tartu 2024 anti suur hulk lennukaid ideid

Aastal 2024 on Tartu linn koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega Euroopa kultuuripealinn. Selleks, et kultuuripealinna aastaks valmis olla, tegi Võru maakond avalöögi, kui 10. septembril toimusid Võrukivi tehnopargis Võru maakonna Ideetalgud 2024.

Inspiratsiooni ja arenduspäeva eesmärgiks oli Võru maakonna avaliku sektori, ettevõtjate ja kogukonnaliikmete ette valmistamine Euroopa kultuuripealinn 2024 programmi taotlusvoorudeks ning uute ideede genereerimine maakonna kultuurielu parendamiseks ja mitmekesistamiseks.

„Euroopa kultuuripealinna aasta 2024 on Eesti kultuuri tippsündmus, mis üheltpoolt toob piirkonna kultuuriellu uusi ja põnevaid üritusi ning eestvõtmisi, kuid teiselt poolt on see ka meie jaoks suur võimalus. Võimalus meie rikkalikku ja sügavat kultuuri Euroopale tutvustada ning tuua siia piirkonda külastajad, kes elavdavad omakorda meie kodanike ettevõtlikust ning piirkonna majandust. Tegemist ei ole ainult kultuuriprojektiga vaid ka piirkonna mainele ja majandusele positiivselt mõjuva algatusega,” ütles SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige Tiit Toots.

Ideetalgutel 2024 osalesid maakonna turismiettevõtjad, kohalike omavalitsuste esindajad, piirkonna kultuuri- ja sporditöötajad, ürituskorraldajad ning kõik need, kes soovivad kultuuripealinna tegemistes kaasa lüüa, kokku üle 6o inimese. Ühiselt mõeldi välja üle 200 lennuka idee, millest enam kõnepinda tekitasid järgnevad: „Kultuuribuss”, „Putukahotell”, „Jõua kooli televõistlus”, „Taluelu kogemuskeskus”, „Hobuvankri safari”, „Kontrastikunst/Gurmee”, „Etno Squash galerii”, „Mahefestival”, „Tantsuorienteerumine” ja „Loodushelid linnaruumis”.

Neid ja uusi ideid arendatakse edasi 1. oktoobril toimuval jätkuüritusel kultuurimajas Võru Kannel, kuhu on oodatud ka need, kes ideetalgutel osaleda ei saanud, kuid soovivad siiski tegevustes kaasa lüüa.

Võrumaa Arenduskeskuse poolt korraldatud arengupäeva aitas läbi viia teenusdisainer Markko Karu, kelle kutsumus on teha asju arusaadavaks ja lihtsaks. Inspireeriva õhkkonna loomisele andsid oma panuse miimid ning särtsakate tantsuminutitega kostitas osalejaid Eike Feigenbaum.

Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist
tel +372 5912 9200
e-post: kristi.vals@vorumaa.ee

Kadri Moppel
Võrumaa turismikoordinaator
tel +372 5331 1919
e-post: kadri.moppel@vorumaa.ee

Kupland.ee – kaugtööparadiisi leia tee

Nüüd, mil lapsed on koolis, julgustame täiskasvanuid aega planeerima selleks, et tulla välja harjumuspärasest töökeskkonnast ja sedasi värske pilguga vaadata töiseid teemasid ning ka iseolemist. Ehkki paljude inimeste jaoks tähistab mõiste “kaugtöö” kodus töötamist, siis Kupland aitab teha esimese sammu, et vaadet avardada.

Värskelt valminud Kupland.ee kodulehele on kokku koondatud Põlva-, Võru- ja Valgamaal kaugtöö teenust pakkuvad osapooled. Tuled üksi, meeskonna või perega, saad lihtsalt valida, mis just Sulle on oluline – alates sobivast maakonnast, mida plaanid külastada; samuti interneti alla- või üleslaadimiskiirusest, aga ka teistest töötegemist toetavatest teguritest. Kuplandist leiad eest läbimõeldud töö- ja puhkeruumid. Lisaväärtuseks võrratu looduskeskkond, kus sirutuspause teha.

Kuplandi liikmed ehk kaugtööteenuse pakkujad oskavad teha tööparadiisis viibimise kliendi jaoks mugavaks. Kas otsid vaikuses ja rahus omaette olemist või hoopis võimalust uusi kontakte leida, meeskonnaga rutiini lõhkuda – Kupland.ee teeb kagutöökoha valiku lihtsaks.

Foto: Robi Zuts “Tee tööd puhanud olekus!”

Lisainfo:
Lisanna Elm
Kagu-Eesti kaugtöökeskuste projektijuht
SA Põlvamaa Arenduskeskus
+372 5345 0975
lisanna.elm@polvamaa.ee

Arenduskeskuse 2021. a eelarvest projekti- või tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober

Arenduskeskuse eelarvest toetatase organisatsioone ja tegevusi, mis tugevdavad Võru maakonna arengut ja konkurentsivõimet kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu.

Taotlejaks võivad olla:

  • mittetulundusühingud ja sihtasutused
  • organisatsioonid ja juriidilised isikud, sealhulgas kohalikud omavalitsused ja nende asutused

Taotleja tegevuskoht peab olema Võru maakonnas ja kavandatavad tegevused peavad vastama tema põhikirjalisele tegevusele. Taotlejal peab olema taotluses sisalduva projekti tegevuste ellu viimiseks piisavalt kogemusi ja teadmisi.

Toetatavad tegevused peavad aitama kaasa toetuse eesmärgi saavutamisele, olema vastavuses Võru maakonna arengustrateegiaga ja ei tohi olla vastuolus kohalike omavalitsuste arengukavadega.

Toetuse kord ning taotlus- ja aruandevormid

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee.

Lisainfo:
Kaido Palu
Tegevjuht
5855 0202
kaido.palu@vorumaa.ee

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 17.-26. august 2020.

Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 – Elukeskkonna arendamine
Meede 2 – Ettevõtluse arendamine

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava,  Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotlused tuleb esitada e-PRIA keskkonnas.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 28. oktoober 2020

Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee

Maakonnas hariduse eest vastutajad alustasid Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamisega

SA Võrumaa Arenduskeskus on alustanud projekti „Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine“ elluviimist. Projekti avakohtumine toimus Teams keskkonnas teisipäeval, 9. juunil. Osalesid omavalitsuste haridusvaldkonna vastutajad, riigigümnaasiumi, kutsehariduskeskuse ja arenduskeskuse esindajad.

Avakohtumisel tutvustati projekti meeskonda, räägiti üle teostatava töö eesmärgid, tulemused ning metoodika. Lepiti kokku ajakavas ning olulistes korralduslikes küsimustes nagu infovahetuse vorm, vahekohtumised, vahetulemuste esitlemine, olulisemad seminarid ja õppepäevad. Lisaks vaadati ühiselt üle dokumendid, mida antud töös taustainfona kasutada.

Projektiga arendatakse omavalitsuste haridusspetsialistide võrgustikku (sh spetsialistide roll ja osa maakonna hariduse arendamisel), üldhariduse, huvihariduse, kutsehariduse ja elukestva õppe sidusust ja koostööd ning tugiteenuste võrgustikku (sotsiaal- ja haridusvaldkonna parem sidusus). Projekti tulemuseks on toimiv maakonna haridusvõrgustik ja juhtimismudel ning tegevuskava eelseisvaks neljaks aastaks.

Projekt lähtub Võru maakonna arengustrateegia 2035+ alajaotusest „Elukestva õppe valdkond“, mille alusel luuakse haridusvõrgustiku arengukava ja järgmise nelja aasta tegevuskava.

Projekti kestab on 18 kuud. Projektipartnerid on maakonna kohalikud omavalitsused, Võru Gümnaasium, Võrumaa Kutsehariduskeskus ja Võrumaa Arenduskeskus. Samuti löövad projekti tegevustes kaasa maakonna haridusasutused, kelle peamine roll on anda sisend võrgustikutöösse ja ühistegevusteks. Kaasatakse ka Haridus- ja Teadusministeeriumi eksperte ning otsitakse koostöökohti ülikoolidega.

Töö teostab Civitta Eesti AS. Projekt viiakse ellu meetme Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus toel.

Lisainfo: Aivar Nigol, arendusnõunik, tel 5340 2563, e-post aivar.nigol@vorumaa.ee

Omavalitsusjuhid tahavad autonoomse elektritoitega tanklat Võrru

Võrumaa Arenduskeskus ja maakonna kohalike omavalitsuste juhid paluvad riigil rajada autonoomse elektritoitega tankla Võru linna või selle lähistele.

Võrumaa kohalike omavalitsuste juhid koos arenduskeskusega tegid 5. juunil pöördumise riigikogule, valitsusele, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ning siseministeeriumile palvega tagada riigi toel vähemalt üks autonoomse elektrivarustusega tankla Võru linna või selle ümbrusesse 2020. aasta lõpuks.

Võru maakonnas on arvestatav generaatoripark, mis kasutab kütteks vedelkütust. 2019. aasta sügistormi põhjustatud elektrikatkestuste tõttu polnud aga maakonnas generaatorite jaoks vajalikku vedelkütust saada. Võrus asuv Lõuna-Eesti haigla pidi oma generaatorite jaoks vajalikku kütust tooma 40 kilomeetrit eemal asuvast Savernast, kus asus tol hetkel lähim võrgutoitel töötav kütusetankla.

Pöördumise tegijad osutavad majandus- ja taristuministri määrusele, mille kohaselt on vedelkütuse müüjal kohustus elutähtsa teenuse osutamise tagamiseks varustada autonoomse elektritoitega üks tankla vähemalt kolmes maakonnas, millest üks tankla on Tallinnas või Harjumaal.

Määruse järgi tuleb kohustus täita 1. jaanuariks 2022. aastal.

Praegu asuvad Võru maakonnale lähimad elektritoitega kütusetanklad Kambjas ja Pikasillas, mis on Võru linnast vastavalt 53 kilomeetri ja 75 kilomeetri kaugusel.

Uuest tanklast saaksid kasu elutähtsa teenuse osutajad, kelle jaoks on kriisiolukordades kriitilise tähtsusega vahemaa töötava tanklani ja transpordiks kuluv aeg.

Tankla oleks abiks peale Võrumaa piirkondade ka Põlvamaa lõunaserva jäävatele piirkondadele kriisiolukordades.

Toimetaja: Helen Heidemann, ERR

Kupland on sündinud!

Põlva, Valga ja Võru maakonda ühendav kaugtöökeskuste võrgustik kannab edaspidi nime Kupland. Just siia – kuplite, metsade ja järvede vahele tulles leiab eest spetsiaalselt kaugtööks disainitud maa. Kuplandi tulles saad keskenduda olulisele, olla kaugel suure linna kärast ning teha erinevaid virgutuspause töö vahepeal.

Rõõm on tõdeda, et kevad 2020 on kolme maakonna peale toonud üle kolmekümne osapoole, kes kaugtööteenuste pakkumisest huvitatud. Eelmisel nädalal algasid kohtumised huvitatud osapooltega, kohtumisi jagub veel kolme nädalasse. Värskelt on valminud ka Kuplandi brändistrateegia (partneriks Brand Manual), mille osana uurisime põhjalikult sihtgruppi. Nüüd on võimalik kohtumiste käigus tulevastele teenusepakkujatele kaugtöötajate vajadusi selgitada. Seejärel lepime huvitatud osapooltega kokku standardis, et kaugtöötajale pakutav baasteenus oleks ühelt poolt võimalikult ühtlane, kuid teisalt annaks võimaluse arvestada erinevate vajaduste ja maitsetega.

Kagu-Eesti kaugtöökeskuste projektijuht Lisanna Elm: “Usun, et oleme spetsiaalselt kaugtööle disainitud maale valmis tööturiste vastu võtma pärast jaanipäeva. Tavaliselt tähistab see aeg puhkuste algust, kuid kuna käesolev aasta on kulgenud veidi teisiti, võib paljudel olla vajadus siiski ka suvekuudel töötamist jätkata. Kupland pakubki võimaluse teha tööd, kuid seda täiesti teistsuguses keskkonnas ning tänu ümberlülitamisele saab siin töö- ja puhkeaega kombineerida.”

Kupland koos uue visuaaliga on leitav Facebook’ist ja Instagramist:@coworkingparadise. Kaugtöökeskuste võrgustiku ja kaugtöötajate kogukonna kasvamisele suunatud tegevusi teostatakse Kagu-Eesti mainekujunduskava raames. Kohtumiseni Kuplandis!

Lisainfo: Lisanna Elm, Kagu-Eesti kaugtöökeskuste projektijuht, SA Põlvamaa Arenduskeskus, +372 5345 0975, lisanna.elm@polvamaa.ee

Rohkem uudiseid