Algab Uma Pido liikumissari ja jätkub kooride peole registreerimine

20. augustil kell 11 saab Võru linna keskväljakul alguse liikumispäevade sari, mis juhatab teed järgmisel aastal toimuvale kuuendale võrukeelsele Uma Pidole. Sel teekonnal käiakse kõigis kaheksas Vana-Võromaa kihelkonnas ja ka Setomaal.

20. augustil kell 11 saab Võru linna keskväljakul alguse liikumispäevade sari, mis juhatab teed järgmisel aastal toimuvale kuuendale võrukeelsele Uma Pidole. Sel teekonnal käiakse kõigis kaheksas Vana-Võromaa kihelkonnas ja ka Setomaal.

Liikumissari „Lövvämi tii Umalõ Pidolõ!“ ühendab kuuenda Uma Pido teemaks oleva mängu liikumise, mõtlemise ja Vana-Võromaa kultuuriruumi tundmaõppimisega. Iga liikumispäeva alustuseks õpitakse selgeks ühe Vana-Võromaa kihelkonna laulumäng, eestvõtjaks on Meelika Hainsoo. „Laulumängudesse on põimitud laul ja mäng, milles on hoogu ja elurõõmu. Selle kaudu saab tutvust teha erinevate kihelkondade kultuuripärandiga. See on tänukummardus eelnevatele põlvkondadele mängutraditsiooni loomise ja hoidmise eest. Meil on võimalus seda traditsiooni edasi kanda,“ ütles Meelika Hainsoo.

Igal liikumispäeval ootavad osalejaid ees ka Tartu Ülikooli eetikakeskuse loodud ülesanded väärtustest. Need on pärit mängust „Eesti rahva sada valikut“ ja on koostatud eesmärgiga panna mängijad pingevabalt mõtlema ja lustakalt arutlema.

Seejärel saavad liikumispäevast osavõtjad kaardi ning suunduvad orienteerumisrajale. Algajatele antakse kaardiga liikumiseks ka väike väljaõpe. Võrumaa orienteerumisradade ettevalmistaja Sixten Sild julgustab kõiki liikumispäevadest osa võtma: „Kui sul on vähegi maadeavastaja geeni ja huvi kodukoha vastu, siis on see üritus just sulle.“

Rajal liikudes tuleb üles leida kaardil ära märgitud Võrumaa kultuurilooga seotud kohad. Seal saab paiga kohta ka pisut silmaringi avardavat teavet. Liikumispäeva pikkuseks on planeeritud neli tundi. Rajad kulgevad suuremates kihelkonnakeskustes ja nende lähiümbruses.

Liikumispäevi korraldab Võro Selts VKKF koos Võru, Põlva ja Valga maakonna inimeste ja organisatsioonidega. Osaleja, kes on läbinud seitse liikumispäeva, saab 1. juunil 2024 Põlva Intsikurmus toimuvale VI Uma Pidole vabapääsme.

Rohkem infot saab liikumispäevade kohta: https://umapido.ee/et/siht/ ja https://www.facebook.com/umapido5. Toimumisajad ja -kohad on kirjas ka teate lõpus.

Samal ajal, kui Uma Pido sõbrad seavad end liikudes ja mängides peo poole teele, saavad sedasama lauldes teha koorilauljad, sest alanud on ka kooride registreerumine peole. Registreerumise kohta saab lähemalt lugeda: https://umapido.ee/wp-content/uploads/2023/05/2023_1_e.pdf.

Kuuenda Uma Pido keskmes on mäng, mis pakub lihtsat rõõmu koosolemisest ja kooshingamisest. Üheskoos lustides ja hõisates hoiame võrokeste pärandit. Tulge meiega seda teed käima!

 

Rohkem infot: Merike Tigas, Uma Pido projektijuht, tel 5691 6280, e-post merike.tigas@wi.ee

 

Uma Pido liikumispäevade sari

20.08.2023 kell 11 saame kokku Võru linna keskväljakul.

9.09.2023 kell 11 saame kokku Vastseliina rahvamaja juures Vastseliina kihelkonnas.

21.10.2023 kell 11 saame kokku Lüllemäe põhikooli juures Karula kihelkonnas.

11.11.2023 kell 11 saame kokku Antsla kultuurikeskuse juures Urvaste kihelkonnas.

9.12.2023 kell 11 saame kokku Räpina aianduskooli juures Räpina kihelkonnas.

20.01.2024 kell 11 saame kokku Rõuge rahvamaja juures Rõuge kihelkonnas.

3.02.2024 kell 11 saame kokku Värska kultuurikeskuse juures Setomaal.

16.03.2024 kell 11  saame kokku Kanepi gümnaasiumi juures Kanepi kihelkonnas.

13.04.2024 kell 11  saame kokku Hargla maakultuurimaja juures Hargla kihelkonnas.

18.05.2024 kell 11  saame kokku Põlva kultuurikeskuse juures Põlva kihelkonnas.

*****************************************************************************************************************

Pääle nakkas tiikund Umalõ Pidolõ ja vallalõ om kuurõ pidolõ kirjapandminõ

20. põimukuul nakkas Võro liinast pääle tsihiotsmisõ- ja mängopäivi sari, miä juhatas tiid tulõva aasta 1. piimäkuul Põlvan Indsikurmun peetäväle Umalõ Pidolõ. Seo tiikund vii katsahe Vana-Võromaa kihlkunda ja ka Setomaalõ.

Tsihiotsmisõ- ja mängopäävä’ „Lövvämi tii Umalõ Pidolõ!“ köütvä’ kuvvõnda Uma Pido mängo-teema kokko liikmisõ, mõtlõmisõ ja Vana-Võromaa kultuuriruumi tundmaopmisõga. Egä päävä alostusõs opitas selges üte Vana-Võromaa kihlkunna laulumäng, iistvõtja om Hainsoo Meelika. „Laulumänge sisse omma’ poimidu laul ja mäng, mille seen om huugu ja elolusti. Neide kaudu saami tutvas Vana-Võromaa katsa kihlkunna kultuuriperändüsega. Seo om tenokumardus inneskiidsile põlvkundõlõ mängukombidõ luumisõ ja hoitmisõ iist. Meil om võimalus seod perändüst edesi kanda’,“ ütles Hainsoo Meelika.

Egä kõrd uutva’ tsihiotsmisõpäävä osaliidsi iin Tartu Ülikooli eetigakeskusõ kokko säetü ülesandõ’ väärtüisist. Neo’ omma’ peri mängost „Eesti rahva sada valikut“ ja neidega tahetas panda’ inemiisi lustilidsõlt mõtlõma ja umavaihõl arro pidämä.

Sis saava’ tsihiotsmisõpäävä osalidsõ’ kaardi ja läävä’ orientiirümisraja pääle. Alostajilõ andas ka veidükese oppust, kuis matkatõn kaarti pruuki’. Võromaa tsihiotsmisrato vällämärkjä Silla Sixten kuts kõiki julgõlõ üten tegemä: „Ku sul om vähägi maiõavastaja geeni ja huvvi kodokotussõ vasta, sõs seo üritus om just sullõ!“

Raja pääl tulõ kaardi perrä üles löüdä’ Võromaa kultuuriluuga köüdedü’ kotussõ’. Sääl saa paiga kotsilõ ka inämb teedüst. Tsihiotsmisõpäävä pikkus om umbõs neli tunni. Raja’ juuskva’ suurõmbidõn kihlkunnakeskuisin ja neide lähiksen.

„Tsihiotsmisõ- ja mängopäivi kõrraldas Võro Selts VKKF üten Võro, Põlva ja Valga maakunna inemiisi ja asotuisiga. Osalinõ, kiä om tennü läbi säidse etappi, saa 1. juunil 2024 Põlva Indsikurmun tulõvalõ VI Umalõ Pidolõ priipiledi,“ ütles Uma Pido projektijuht Tigasõ Merike.

Tsihiotsmisõpäivi kotsilõ saa inämb teedüst: https://umapido.ee/tsiht/ ja https://www.facebook.com/umapido5. Päävä’ omma’ üles loetu ka teedüse lõpun.

Samal aol, ku Uma Pido sõbra’ säädvä’ hinnäst liikudõn ja mängiden pido poolõ minemä, saava’ seodsamma lauldõn tetä’ koorilaulja’, selle et vallalõ om kuurõ pidolõ kirjapandminõ. Kirjapandmisõ kotsilõ saa lähkümbält lukõ’: https://umapido.ee/wp-content/uploads/2023/05/2023_1_v.pdf.

Kuvvõnda Uma Pido teema om mäng, miä pakk rõõmu kuunolõmisõst ja ütenhingämisest. Kuun lustidõn ja hõisatõn hoiami võrokõisi perändüst. Tulkõ’ miika seod tiid käümä!

Inämb teedüst: Tigasõ Merike, Uma Pido projektijuht, tel 5691 6280, e-post merike.tigas@wi.ee

 

Uma Pido tsihiotsmisõ- ja mängopäävä’

20.08.2023 kell 11 saami kokko Võro liina keskplatsi pääl.

9.09.2023 kell 11 saami kokko Vahtsõliina rahvamaja man Vahtsõliina kihlkunnan.

21.10.2023 kell 11 saami kokko Lüllemäe põhikooli man Karula kihlkunnan.

11.11.2023 kell 11 saami kokko Antsla kultuurikeskusõ man Urvastõ kihlkunnan.

9.12.2023 kell 11 saami kokko Räpinä aianduskooli man Räpinä kihlkunnan.

20.01.2024 kell 11 saami kokko Rõugõ rahvamaja man Rõugõ kihlkunnan.

3.02.2024 kell 11 saami kokko Verska kultuurikeskusõ man Setomaal.

16.03.2024 kell 11  saami kokko Kanepi gümnaasiumi man Kanepi kihlkunnan.

13.04.2024 kell 11  saami kokko Harglõ maakultuurimaja man Harglõ kihlkunnan.

18.05.2024 kell 11  saami kokko Põlva kultuurikeskusõ man Põlva kihlkunnan.