Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise ja viisakoordinaatori teenuse toetusskeem

Seoses maavalitsuste likvideerimisega on 2018. aastal toetusskeemi rakendaja Võrumaal SA Võrumaa Arenduskeskus aadressil Jüri 12, I korrus, Võru linn.

Toetusskeemi eesmärk on vähendada majanduslikke takistusi Eesti Vabariigi (edaspidi lühendatult EV) kodanike Vene Fõderatsioonis (edaspidi lühendatult VF) elavate abikaasade, lähisugulaste ja sugulaste või nende matmispaikade külastamisel ning kultuurivahetusel seoses piiriäärsete alade elanike lihtsustatud piiriületuskorra lõppemisega alates 19. jaanuarist 2009. a.

Toetusskeem reguleerib tasulise VF viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni taotlemist ja väljamaksmist ja tasuta VF viisa taotlemist viiskoordinaatori teenuse abil.

Tasulise VF viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni võivad taotleda Eesti kodanikud, kes rahvastikuregistri järgi elavad Eestis ja kes külastavad Venemaal Eesti piiri äärsetel aladel elavaid lähisugulasi või nende matmispaiku järgmistes VF piirkondades:

 • Petseri rajooni Petseri linnas ning Krupa, Laura ja uue-Irboska vallas.

2018. aastal saab kompensatsiooni taotleda viisale, kui viisa kehtivusaeg jäi perioodi november ja detsember 2017 või kui viisa kehtivusaeg langeb tervikuna või osaliselt 2018. aastasse.

 • Viisa taotluse menetlemise tasu kompenseeritakse 2018. aastal maksimaalselt 70 eurot aasta kohta.
 • Mitmeaastase viisa puhul, kui kuludokumendis toodud summa on suurem kui 70 eurot, on taotlejal õigus taotleda kompensatsiooni mitmel viisa kehtivusaastal, kusjuures väljamakstav kompensatsioon kokku ei või ületada kuludokumentides toodud summat.

Kui külastatakse abikaasat, lähisugulasi või sugulasi või nende matmispaiku Petseri rajooni Petseri linnas ning Krupa, Laura ja uue-Irboska vallas, tuleb taotlused esitada Võrumaa Arenduskeskusele.

Toetusskeemi koordineerib Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakond. Viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni taotlusi võtab vastu ja menetleb Võrumaa Arenduskeskus.

Kompensatsiooni taotlemiseks tuleb esitada kaks taotlust:

 1. Kompensatsiooni saajate nimekirja kandmise taotlus (Lisa 1)
  Taotluse võib esitada paberil või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna

  • koopia tõendist abikaasa, lähisugulase või sugulase elukoha või matmiskoha kohta, mille on väljastanud VF kohalik omavalitsus, kohaliku omavalitsuse asutus või Punane Rist
  • koopia taotleja ja abikaasa, lähisugulase või sugulase sugulussuhet tõendavast dokumendist (sünnitunnistus, abielutunnistus vms).
  • Taotlusele ei pea lisama: 1) abikaasa, lähisugulase või sugulase elukoha tõendi koopiat, kui see on väljastatud ja esitatud aastatel 2016-2017 Võru Maavalitsusele;
   2) abikaasa, lähisugulase või sugulase matmispaiga tõendi koopiat, kui see on esitatud aastatel 2009–2017 Võru Maavalitsusele;
   3) sugulussuhet tõendava dokumendi koopiat, kui see on esitatud aastatel 2009–2017 Võru Maavalitsusele või kui dokumendi aluseks olnud perekonnaseisutoimingu kohta on tehtud kanne Eesti rahvastikuregistrisse.
  • Taotlus (Lisa 1) kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks tuleb esitada ka juhul, kui taotleja on kantud kompensatsiooni saajate nimekirja mõnel varasemal aastal.
  • Taotluse esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2018. a.
  • Laekunud taotluste alusel koostatakse viisakompensatsiooni saajate nimekiri.
 2. Kompensatsiooni saamise taotlus (Lisa 2)
  Taotlus kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada üldjuhul 10 tööpäeva jooksul pärast viisa kättesaamist, kuid mitte hiljem kui 30. novembril 2018. a.
  Selleks tuleb esitada:

  • Taotlus (Lisa_2)
  • koopia VF viisa eest tasumise maksedokumendist
  • koopia VF viisast
  • taotlused koos lisadokumentidega esitada: Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru linn või e-posti aadressil: viisakomp@vorumaa.ee

Taotluste vastuvõtt Võrumaa Arenduskeskuses Jüri 12, Võru (endine maavalitsus) I korrusel (sissepääs Koidula tänavalt) E-K 8.00-17.00.

Toetusskeemi kontaktisik:

Lisamaterjalid: