Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise ja viisakoordinaatori teenuse toetusskeem

NB! Vähendamaks viiruse leviku riski on SA Võrumaa Arenduskeskuse kõik töötajad kodusel kaugtööl. Viisakompensatsiooni taotlusi saate esitada e-postiga aadressil viisakomp@vorumaa.ee või postiga Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru.

Kohapeal taotluse esitamiseks lepi kokku vasutvõtuaeg menetlejaga: Kaire Trumm, tel 5341 0766.

Toetusskeemi eesmärk on vähendada majanduslikke takistusi Eesti Vabariigi (edaspidi lühendatult EV) kodanike Vene Fõderatsioonis (edaspidi lühendatult VF) elavate abikaasade, lähisugulaste ja sugulaste või nende matmispaikade külastamisel ning kultuurivahetusel seoses piiriäärsete alade elanike lihtsustatud piiriületuskorra lõppemisega alates 19. jaanuarist 2009. a.

Toetusskeem reguleerib tasulise VF viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni taotlemist ja väljamaksmist ja tasuta VF viisa taotlemist viiskoordinaatori teenuse abil.

Tasulise VF viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni võivad taotleda Eesti kodanikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eestis ja kes külastavad abikaasat, lähisugulasi või sugulasi või nende matmispaiku Petseri rajooni Petseri linnas ning Krupa, Laura ja uue-Irboska vallas.

Lähisugulased on taotleja tütar, poeg, ema, isa, õde, vend, vanaema, vanaisa või lapselaps

Sugulased on taotleja lähisugulase või taotleja abikaasa tütar, poeg, ema, isa, õde, vend, vanaema, vanaisa või lapselaps.

2021. aastal saab kompensatsiooni taotleda tasulisele viisale, mille kehtivusaeg langeb tervikuna või osaliselt 2021. aastasse või jäi 2020. aasta novembrisse ja detsembrisse.

 • Viisa taotluse menetlemise tasu kompenseeritakse maksimaalselt 70 eurot aasta kohta.
 • Mitmeaastase viisa puhul, kui kuludokumendis toodud summa on suurem kui 70 eurot, on taotlejal õigus taotleda kompensatsiooni mitmel viisa kehtivusaastal, kusjuures väljamakstav kompensatsioon kokku ei või ületada kuludokumentides toodud summat.

Kui külastatakse abikaasat, lähisugulasi või sugulasi või nende matmispaiku Petseri rajooni Petseri linnas ning Krupa, Laura ja uue-Irboska vallas, tuleb taotlused esitada Võrumaa Arenduskeskusele.

Toetusskeemi koordineerib Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakond. Viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni taotlusi võtab vastu ja menetleb Võrumaa Arenduskeskus.

Kompensatsiooni taotlemiseks tuleb esitada kaks taotlust:

 1. Kompensatsiooni saajate nimekirja kandmise taotlus (Lisa 1)
  Taotluse võib esitada paberil või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna

  • koopia tõendist abikaasa, lähisugulase või sugulase elukoha või matmiskoha kohta, mille on väljastanud VF kohalik omavalitsus, kohaliku omavalitsuse asutus või Punane Rist
  • koopia taotleja ja abikaasa, lähisugulase või sugulase sugulussuhet tõendavast dokumendist (sünnitunnistus, abielutunnistus vms).
  • Taotlusele ei pea lisama: 1) abikaasa, lähisugulase või sugulase elukoha tõendi koopiat, kui see on väljastatud ja esitatud aastatel 2016-2017 Võru Maavalitsusele;
   2) abikaasa, lähisugulase või sugulase matmispaiga tõendi koopiat, kui see on esitatud aastatel 2009–2017 Võru Maavalitsusele;
   3) sugulussuhet tõendava dokumendi koopiat, kui see on esitatud aastatel 2009–2017 Võru Maavalitsusele või kui dokumendi aluseks olnud perekonnaseisutoimingu kohta on tehtud kanne Eesti rahvastikuregistrisse.
  • Taotlus (Lisa 1) kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks tuleb esitada ka juhul, kui taotleja on kantud kompensatsiooni saajate nimekirja mõnel varasemal aastal.
  • Taotluse esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2021. a.
  • Laekunud taotluste alusel koostatakse viisakompensatsiooni saajate nimekiri.
 2. Kompensatsiooni saamise taotlus (Lisa 2)
  Taotlus kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada üldjuhul 10 tööpäeva jooksul pärast viisa kättesaamist, kuid mitte hiljem kui 30. novembril 2021. a.
  Selleks tuleb esitada:

  • Taotlus (Lisa_2)
  • koopia VF viisa eest tasumise maksedokumendist
  • koopia VF viisast
  • taotlused koos lisadokumentidega esitada: Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru linn või e-posti aadressil: viisakomp@vorumaa.ee

Kontaktisik:

Kaire Trumm viisakomp@vorumaa.ee, tel 5341 0766 

Lisamaterjalid: