Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorvoor 2018

2018 KOP sügisvoorust toetatud projektid

Sihtgrupp: mittetulundusühingud ja sihtasutused.

16. märtsil jõustus riigihaldusministri 09.03.2018 määrus nr. 15 „Kohaliku omaalgatuse programm,“  mis on aluseks programmi rakendamisele maakonnas. Tutvu ka määruse seletuskirjaga.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

 • Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
 • Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Taotlemine

Taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada 1. oktoobril 2018 hiljemalt kella 16:30 e-postiga digitaalselt allkirjastatult aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee.

Tingimused taotlejale:

Toetust saavad taotleda piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ning sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Taotlemiseks vajalikud vormid:

Aurandevormid:

 

Projekte hindab 5-liikmeline hindamiskomisjon vastavalt hindamismetoodikale.

SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu kinnitas KOP hindamiskomisjoni järgnevas koosseisus:

 1. Karille Bergmann – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja,
 2. Reet Käär – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja,
 3. Ingrit Kala,
 4. Tiina Hallimäe,
 5. Katrin Roop.
Abiks taotlejale:

Vabaühenduse projektitaotluse koostamise juhend eesti keeles ja vene keeles.

KOP Projektijuhi meelespea

Projektitaotluse kirjutamisel saab nõu ja abi küsida ka vabaühenduste konsultandilt: Katrin Volman, katrin.volman@vorumaa.ee, tel 525 1750

KOP 2018 sügisvooru infopäev toimub 17. septembril algusega kell 16:00 Võru riigimaja 2. korruse saalis.

Toetatavad tegevused
Kõik tegevused, mis on vajalikud programmi eesmärgi saavutamiseks.

Abikõlblikud kulud
Meede 1

 • Töötajate sh projektijuhi töölepingu ja käsunudslepingu või töövõtulepingu alusel makstav töötasu
 • Sisse ostetavate teenuste, toodete kulud
 • Ürituste läbiviimiseks vajalikud ja ürituse korraldamisega seotud transpordikulud
 • Üritustega seotud auhindade ning tänukirjade valmistamise ja ostmise kulud ning toitlustamise kulud omafinantseeringu arvelt
 • Info ja teavitustegevusega seotud kulud
 • Riiklikud maksud ja lõivud, mis on projektiga otseselt seotud

Meede 2

 • Investeeringute ja soetuste kulud

Lisainfo: 
Aigi Young
projektispetsialist
5309 0923
aigi.young@vorumaa.ee