Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor 2021

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor avatakse 1. septembril 2021 ja taotluste esitamise tähtpäev on
1. oktoober kell 16.30. Taotlused esitatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas.

KOP 2021 sügisvoorust toetuse saanud projektid

Kogukonna areng

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine

Kohaliku omaalgatuse programmiga eesmärk on kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest (kogumaksumusest). Omafinantseering peab olema rahaline.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole.’


SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme käskkirjaga kinnitati KOP hindamiskomisjoni järgnevas koosseisus:

Airi Hallik- Konnula – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja;
Ruuta Ruttas-Küttim – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja;
Tiina Hallimäe;
Mairi Raju-Toots;
Ulvi Oper.
Võru maakonnas on toetusteks jagatav summa 2021. aasta sügisvoorus 34 243,16 eurot.

 

Tutvu kindlasti programmi määruse ja hindamismetoodikaga!

„Kohaliku omaalgatuse programmi määrus“

SK KOP maaruse seletuskiri

Hindamismetoodika

Abimaterjalid ja näidised

Näidisvorm-juhend taotelajtele

Taotlusvormi_näidis_ meetmele_Kogukonna areng

Taotlusvormi_näidis_investeeringud

Näited väljundi tõendusdokumentidest

 

Projektitaotluse kirjutamisel küsi nõu vabaühenduste konsultandilt:
Katrin Volman, katrin.volman@vorumaa.ee, tel 525 1750

 

Lisainfo:

Karin Plakk
projektispetsialist
5381 1809