Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor 2020

KOP 2020 sügisvoorust toetatud projektid

KOPi infopäeva saad järele vaadata:

Sihtgrupp: mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

 • Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
 • Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Maksimaalne toetussumma esitatud Meetme 1 projekti kohta on 2500 eurot ja Meetme 2 projekti kohta 4000 eurot.

Ühingu omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Programmdokument: 16. märtsil jõustunud riigihaldusministri 09.03.2018 määrus nr. 15 „Kohaliku omaalgatuse programm,“  on aluseks programmi rakendamisele maakonnas.

Taotlemine

Taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada 1. oktoobril 2020 hiljemalt kella 16:30 e-postiga digitaalselt allkirjastatult aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee.

Tingimused taotlejale:

Toetust saavad taotleda määruse nõuetele vastavad, piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad järgnevad ühendused:

 • Mittetulundusühingud, mille liikmetena ei osale KOV üksus ega riig ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole
 • sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Taotlemiseks vajalikud vormid:

Aruandevormid:

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) toetusest teavitamine: Toetust saanud vabaühendusel on kohustus KOP toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitada. Teavitamiseks tuleb projekti üritustel, trükistel, dokumentidel, materjalidel, veebilehel sobivas kohas lisada lause: „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“.
NB! KOP programmil ei ole logo, palume teavituses toetusele viidata lausega.

Projekte hindab 5-liikmeline hindamiskomisjon

SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu kinnitas KOP hindamiskomisjoni järgnevas koosseisus:

 1. Karille Bergmann – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja,
 2. Reet Käär– Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja,
 3. Ingrit Kala,
 4. Tiina Hallimäe,
 5. Katrin Roop.
Abiks taotlejale:

KOP hindamismetoodika_2020

Vabaühenduse projektitaotluse koostamise juhend eesti keeles ja vene keeles. 

Projektitaotluse kirjutamisel saab nõu ja abi küsida ka vabaühenduste konsultandilt: Katrin Volman, katrin.volman@vorumaa.ee, tel 525 1750

Toetatavad tegevused:
Kõik tegevused, mis on vajalikud projekti eesmärgi saavutamiseks.

Abikõlblikud kulud
Meede 1

 • Töötajate sh projektijuhi töölepingu ja käsunudslepingu või töövõtulepingu alusel makstav töötasu
 • Sisse ostetavate teenuste, toodete kulud
 • Ürituste läbiviimiseks vajalikud ja ürituse korraldamisega seotud transpordikulud
 • Üritustega seotud auhindade ning tänukirjade valmistamise ja ostmise kulud ning toitlustamise kulud omafinantseeringu arvelt
 • Info ja teavitustegevusega seotud kulud
 • Riiklikud maksud ja lõivud, mis on projektiga otseselt seotud

Meede 2

 • Investeeringute ja soetuste kulud

Lisainfo:
Aigi Young
projektispetsialist
5309 0923
aigi.young@vorumaa.ee